Aktualizováno 12.9.2022

Revitalizace Místecké ulice

Strategický projekt
2019
Záměr
2019
Příprava
»
2026
Realizace
2027
Dokončeno

Vyřešení dopravy na ulici Místecká mezi Integrovaných bezpečnostním centrem a halou Tatran s cílem je eliminace dopravní bariéry mezi jednotlivými částmi města. Stavba rozhodně patří k nejvyšším prioritám města v oblasti dopravy.

Pro Ostravu jde o  velmi potřebnou dopravní stavbu. Město se totiž dlouhodobě bránilo řešení hlukové zátěže z dopravy v podobě vysoké protihlukové stěny, které dříve prosazovalo ŘSD. Takové řešení by bylo neadekvátní lokalitě blízké centrální části města a vytvářelo by další nežádoucí bariéru v prostoru. Proto přišlo v inkriminovaném úseku s řešením částečně zapuštěné polootevřené galerie, která prostorovou bariéru netvoří a naopak rozšiřuje veřejný prostor, a to při splnění hlukových limitů. Na toto řešení nechalo město na své náklady zpracovat investiční studii. Příprava stavby pokračuje podle této studie a ŘSD v současné době provádí aktualizaci a revizi hodnocení efektivnosti stavby.

Hotová studie byla předána ŘSD v březnu 2019. Město poté ještě zpracovalo studii hodnocení ekonomické efektivnosti stavby. Stupeň projektové dokumentace již zadalo ŘSD ČR a jeho zpracovatelem je společnost SHB a.s. Ostrava. Tato Technická studie a aktualizace zadávacích podmínek a HDM-4 byla dokončena v květnu 2021.Návrh přejímá řešení města a předpokládá řešení stavby doplněním na čtyřpruhové uspořádání, napojením na most na ul. Českobratrské, a především realizaci zastřešení úseku délky přibližně 460 metrů formou polootevřené galerie.

Jedná se o poslední část ulice Místecké – silnice I/56 ve správě státu – v dvoupruhovém uspořádání, v úseku mezi ul. 28. října a Českobratrskou. Snaha řešit tuto stavbu trvá více než 20 let. Všechna dosavadní řešení ztroskotala na jedné straně na nedodržení požadavku hlukových limitů – ze strany krajské hygieny byla zrušena dvě územní rozhodnutí. Na druhé straně, se pak jednalo o základní urbanismus a architekturu města, kdy klíčové pro rozvoj města je efektivní propojování jeho dílčích částí pro pěší, cyklisty i automobilovou dopravu, využívání potenciálu rozvojových území a proluk v intravilánu města i kvalitní veřejný prostor. Prostá čtyřpruhová komunikace, mnohametrové protihlukové stěny či betonové zastřešení nabízely pravý opak byly pro město zcela nepřijatelné.

Městotvorné řešení Místecké ulice

Město Ostrava proto zpracovalo v roce 2019 vlastní řešení, které je kombinací dopravní stavby a přijatelného architektonického řešení.

Řešení se 460 metry polootevřené galerie je městotvorné zejména tím, jak propojuje jednotlivá separovaná území (ulice Místecká, železnice, ulice Českobratrská, Frýdlantské mosty) a odstraňuje bariéry. Konkrétně se:

  • zlepší vazby mezi centrem a oblastí Městské nemocnice Ostrava, Domem kultury (koncertní síní), Černou kostkou a podobně,
  • na stavbu bude navazovat lávka přes železnici a ul. Porážkovou. ústící v lokalitě Jatek,
  • zřídí se nový přístup do haly Tatran,
  • na střeše galerie budou provedeny vegetační úpravy, chodníky propojující jednotlivé lokality, bude k dispozici parkování,
  • dole v Cingrově sadu vznikne prostorová rezerva pro nové objekty
  • odstraní se dlouholetá dopravní závada, Místecká bude čtyřpruhovou
  • vznikne přímé napojení na most na ul. Českobratrské

Uzavření dohody, kterou nyní schválilo město Ostrava, Moravskoslezský kraj a ŘSD je podmínkou pro schválení projektu centrální dopravní komisí, zahájení projektové dokumentace pro povolení stavby a zajištění financování ze strany státu. V současné době provádí ŘSD aktualizaci a revizi hodnocení efektivnosti stavby. Byla dokončena technická studie a aktualizace zadávacích podmínek včetně hodnocení HDM-4, byly dohodnuty podíly financování ze strany státu, města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Předpokládaný rok zahájení stavby je 2026–2027 a odhadované celkové náklady (příprava, dokumentace, realizace) 1,856 miliardy, z toho stavební náklady 1,36 miliardy korun bez DPH, z čehož by město Ostrava zaplatilo 111, 5 milionu korun a Moravskoslezský kraj 67,5 milionu. Navazující investice města – infrastruktura související se stavbou (kruhové objezdy, lávky, úpravy chodníků a ploch u škol) pak dosáhnou 173,8 milionu korun.

 

 

Celková urbanistická situace

V rámci projektu dojde také k výstavbě P+R parkoviště pod Frýdlantskými mosty s kapacitou s 201 míst a napojením na hromadnou dopravu. Vybudování parkoviště bude zahrnovat také stavbu nového příjezdu k hale Tatran, výtah pro napojení na hromadnou dopravu a velkorysou výsadbu zeleně. Časový plán přípravy a realizace stavby teoreticky počítá v této chvíli s vypracováním projektové dokumentace (viz. odkaz výše), v roce 2021 se zpracováním dokumentace pro územní rozhodnutí a dalšími dokumenty.

Tento projekt je úzce navázán na další projekty: Přestupní uzel Náměstí republiky, stavbu nového PARKOVACÍHO DOMU U MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA a na projekt Modernizace zastávky Důl Hlubina.

FOTOGALERIE