Přeskočit na obsah
460
m otevřené galerie
4
pruhy
Projekt přináší řešení dopravy na ulici Místecká mezi Integrovaných bezpečnostním centrem a halou Tatran s cílem eliminovat dopravní bariéry mezi jednotlivými částmi města. Součástí stavby je zastřešení formou polootevřené železobetonové galerie. Střecha galerie bude využita jako veřejně užívaný prostor.

Pro Ostravu jde o  velmi potřebnou dopravní stavbu. Město se totiž dlouhodobě bránilo řešení hlukové zátěže z dopravy v podobě vysoké protihlukové stěny, které dříve prosazovalo ŘSD. Takové řešení by bylo neadekvátní lokalitě blízké centrální části města a vytvářelo by další nežádoucí bariéru v prostoru. Proto přišlo s řešením polootevřené galerie, která prostorovou bariéru netvoří a naopak rozšiřuje veřejný prostor, a to při splnění hlukových limitů. Na toto řešení nechalo město na své náklady zpracovat investiční studii. Příprava stavby pokračuje podle této studie a ŘSD v současné době provádí aktualizaci a revizi hodnocení efektivnosti stavby.

Studie města

Hotová studie byla předána ŘSD v březnu 2019. Město poté ještě zpracovalo studii hodnocení ekonomické efektivnosti stavby. Stupeň projektové dokumentace již zadalo ŘSD ČR a jeho zpracovatelem je společnost SHB a.s. Ostrava. Tato Technická studie a aktualizace zadávacích podmínek a HDM-4 byla dokončena v květnu 2021. Návrh přejímá řešení města a předpokládá řešení stavby doplněním na čtyřpruhové uspořádání, napojením na most na ul. Českobratrské, a především realizaci zastřešení úseku délky přibližně 460 metrů formou polootevřené galerie.

Jedná se o poslední část ulice Místecké – silnice I/56 ve správě státu – v dvoupruhovém uspořádání, v úseku mezi ul. 28. října a Českobratrskou. Snaha řešit tuto stavbu trvá více než 20 let. Všechna dosavadní řešení ztroskotala na jedné straně na nedodržení požadavku hlukových limitů – ze strany krajské hygieny byla zrušena dvě územní rozhodnutí. Na druhé straně, se pak jednalo o základní urbanismus a architekturu města, kdy klíčové pro rozvoj města je efektivní propojování jeho dílčích částí pro pěší, cyklisty i automobilovou dopravu, využívání potenciálu rozvojových území a proluk i kvalitní veřejný prostor. Prostá čtyřpruhová komunikace, mnohametrové protihlukové stěny či betonové zastřešení byly pro město zcela nepřijatelné.

Městotvorné řešení Místecké ulice

Město Ostrava proto zpracovalo v roce 2019 vlastní řešení, které je kombinací dopravní stavby a přijatelného architektonického řešení.

Řešení se 460 metry polootevřené galerie je městotvorné zejména tím, jak propojuje jednotlivá separovaná území (ulice Místecká, železnice, ulice Českobratrská, Frýdlantské mosty) a odstraňuje bariéry. Konkrétně se:

 • zlepší vazby mezi centrem a oblastí Městské nemocnice Ostrava, Domem kultury (koncertní síní), Černou kostkou a podobně,
 • na stavbu bude navazovat lávka přes železnici a ul. Porážkovou. ústící v lokalitě Jatek,
 • zřídí se nový přístup do haly Tatran,
 • na střeše galerie budou provedeny vegetační úpravy, chodníky propojující jednotlivé lokality, bude k dispozici parkování,
 • dole v Cingrově sadu vznikne prostorová rezerva pro nové objekty
 • odstraní se dlouholetá dopravní závada, Místecká bude čtyřpruhovou
 • vznikne přímé napojení na most na ul. Českobratrské

Aktuální stav

Byla dokončena technická studie a aktualizace zadávacích podmínek včetně hodnocení HDM-4, byly dohodnuty podíly financování ze strany státu, města Ostravy a Moravskoslezského kraje. Městem byla dokončena studie proveditelnosti a studie hodnocení ekonomické efektivnosti stavby.

Stav přípravy: je odevzdán koncept společné dokumentace pro územní a stavební řízení (DÚSP), řeší se finální podoba zastřešení, koordinace s navazujícími projekty v lokalitě a rozdělení nákladů mezi investory.

Tento projekt je úzce navázán na další projekty: Přestupní uzel Náměstí republiky, stavbu nového PARKOVACÍHO DOMU U MĚSTSKÉ NEMOCNICE OSTRAVA a na projekt Modernizace zastávky Důl Hlubina.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2026 Realizace ikona I
2027 Dokončeno ikona I

Video

Zpracovatelé

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR

Garanti

 • Ředitelství silnic a dálnic ČR
 • Moravskoslezský kraj
 • Statutární město Ostrava

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-mistecke-ulice