Aktualizováno 16.3.2022

Com.Unity.Lab

Strategický projekt
2018
Záměr
Příprava
2019
Realizace
2021
Dokončeno

Projekt Com.Unity.Lab je inspirovaný dobrou praxí města Lisabon. Projekt je zaměřený na posílení soudržnosti, kvality života a komunit v prioritních lokalitách. Tyto místa jsou systematicky posilovány prostřednictvím participačních nástrojů osvědčených v jiných zahraničních městech.

Program na posílení sousedské soudržnosti

Projekt realizuje statutární město Ostrava v rámci mezinárodního programu Evropské komise URBACT III . Hlavním cílem projektu bylo sdílení dobré praxe, know-how a dosažených výsledků mezi zapojenými partnery prostřednictvím výměny zkušeností. Úkolem každého partnera, včetně města Ostravy, bylo v první řadě detailní pochopení dobré praxe vedoucího partnera, města Lisabon. Dále jde také o výběr aktivit, které chce město přenést do místního prostředí.

Dobrá praxe z Lisabonu

Tématem projektu Com.Unity.Lab byl přenos dobré praxe města Lisabonu do Ostravy a dalších šesti evropských měst spočívající v posílení „sousedské soudržnosti“ v oblastech, které vyžadují aktivní zásahy a podporu pro rozvoj ve svých čtvrtích. Lisabonská radnice prostřednictvím specificky zaměřeného mapování zjistila, že byť sociálně slabé oblasti tvoří 8 % rozlohy města, týkají se sociální  problémy  30 % obyvatel města. Tento alarmující stav podnítil vznik promyšlené strategie, kterou Lisabon aplikuje od roku 2012. Město si uvědomilo, že posílením kvality života v těchto oblastech zlepší kvalitu života všem obyvatelům města, neboť například redukuje kriminalitu, zameškávání školní docházky, počet mladistvých svobodných matek, posílí komunitu a podobně.

Realizace projektu

Projekt probíhal ve dvou úrovních a trval dva roky.

  • Mezinárodní: Podrobné seznámení se s dobrou praxi zapojených zemí, procesem souvisejícím se zavedením, překážkami, potřebnými zdroji a pomocnými nástroji, zapojení místních stakeholderů do mezinárodních workshopů, peer review a další metody předávání zkušeností
  • Lokální: Proces přenosu dobré praxe a postupů do místního prostředí a hledání způsobu, jak nejlépe tuto praxi implementovat. Projekt probíhal za součinnosti relevantních místních aktérů a stakeholderů a šíření dobré práce města Ostravy na další česká města.

Pilotní území pro ověření – sídliště Dubina a Bělský Les

V Ostravě byl pilotním územím pro ověření, fungování a přenos dobré praxe z Lisabonu sídliště Dubina v městském obvodu Ostrava-Jih. Tento obvod byl vybrán z mnoha důvodů.  Tato městská čtvrť je  méně žádanou lokalitou, kterou obývá obyvatelstvo se spíše nižšími příjmy a která vykazuje vyšší míru negativních socioekonomických jevů. Na sídlišti Dubina bylo v rámci projektu provedeno mapování za účasti místních obyvatel a dalších stakeholderů v oblastech sociálních, ekonomických, urbánních a environmentálních. Na základě výsledků participace bude následně navržena podoba grantového schématu podporujícího rozvoj komunitního života v dané lokalitě. Mohlo by jít například o pravidelně vyhlašovaný program podpory, který spočívá v rozvoji aktivit realizovaných samotnou občanskou společností s finanční a technickou podporou města. Podporovány by měly být vybrané projekty a aktivity v oblasti veřejného prostoru, sportovních, kulturních, společenských či edukativních akcí, sociální inovace, programy prevence, kreativního charakteru s cílem zmírnit ohrožení místních obyvatel sociálním vyloučením. Tyto aktivity by měly přispět k obecnému zlepšení míry spokojenosti obyvatel v dané lokalitě a tedy i v Ostravě.

Předpokládané náklady na projekt: 1 352 003 Kč vč. DPH (přepočet z EUR),  85% nákladů hrazeno z EU, 15%  nákladů hradí město.

Veřejné dotazování v ulicích

V posledním únorovém týdnu 2020 proběhlo dotazování na vybraných sídlištích Dubina a Bělský Les. Dotazník „fajnová SOUSEDSTVÍ“ mimo jiné pomohl zmapovat potřeby obyvatel a připravit podmínky dotačního programu pro tyto lokality na rok 2022., který by v budoucnu pomohl rozvoji sousedství a sousedského života v dalších lokalitách Ostravy.

Výsledky dotazování v ulicích:

Další informace o projektu:

Tento projekt je spolufinancován z EFRR v rámci operačního programu URBACT III.

Více informací na: URBACT.EU/COMUNITYLAB

Facebook: COM.UNITY.LAB

 

Ke stažení:

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PROJEKTU COM.UNITY.LAB KE STAŽENÍ V PDF.

Záznamy z realizace_ENG

Shrnutí dobré praxe a možností přenosu_pracovní podklad