Přeskočit na obsah
Hlavním tématem projektu Com.Unity.Lab byla podpora sousedské soudržnosti, a to prostřednictvím přenosu dobré praxe města Lisabonu do Ostravy a dalších šesti evropských měst. Úkolem každého partnera bylo detailní pochopení dobré praxe vedoucího partnera projektu a implementace konkrétních aktivit do svých měst.

Lisabonská radnice prostřednictvím specificky zaměřeného mapování zjistila, že byť sociálně slabé oblasti tvoří 8 % rozlohy města, týkají se sociální problémy 30 % obyvatel města. Tento alarmující stav podnítil vznik promyšlené strategie, kterou Lisabon aplikuje od roku 2012. Město si uvědomilo, že posílením kvality života v těchto oblastech zlepší kvalitu života všem obyvatelům města, neboť například redukuje kriminalitu, zameškávání školní docházky, počet mladistvých svobodných matek, posílí komunitu a podobně.

O projektu

Projekt probíhal ve dvou úrovních:

  • Mezinárodní: Podrobné seznámení se s dobrou praxi zapojených zemí, procesem souvisejícím se zavedením, překážkami, potřebnými zdroji a pomocnými nástroji, zapojení místních stakeholderů do mezinárodních workshopů, peer review a další metody předávání zkušeností
  • Lokální: Proces přenosu dobré praxe a postupů do místního prostředí a hledání způsobu, jak nejlépe tuto praxi implementovat. Projekt probíhal za součinnosti relevantních místních aktérů a stakeholderů a šíření dobré práce města Ostravy na další česká města.

Ostrava-Dubina jako místo pro pilotní ověření

V Ostravě se stalo pilotním územím pro ověření, fungování a přenos dobré praxe z Lisabonu sídliště Dubina v městském obvodu Ostrava-Jih. Tento obvod byl vybrán z mnoha důvodů. Tato městská čtvrť je méně žádanou lokalitou, kterou obývá obyvatelstvo se spíše nižšími příjmy a která vykazuje vyšší míru negativních socioekonomických jevů.

V únoru 2020 zde bylo provedeno dotazníkové šetření, které mapovalo potřeby místních. Na jeho základě byla navržena podoba grantového schématu podporujícího rozvoj komunitního života a sousedských vztahů v dané lokalitě. Grantové schéma s názvem SOUSEDSTVÍ!!! představuje neinvestiční dotaci do 10 tisíc, kterou obyvatelé Dubiny mohou využít na jakoukoliv akci, kterou si sami připraví a zorganizují.

Projekt realizovalo statutární město Ostrava v rámci mezinárodního programu Evropské komise URBACT III. Náklady činily 1 352 003 Kč vč. DPH (přepočet z EUR) – 85 % nákladů bylo hrazeno z EU, 15 % nákladů hradilo město.

Dokumenty ke stažení

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2018 Příprava ikona I
2019 Realizace ikona I
2021 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Jan Dohnal primátor města Ostravy

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/com-unity-lab-projekt