Publikováno: 05.10.2020

Fajnová sousedství – jak dopadlo dotazování na sídlištích?

Začátkem roku proběhlo na sídlišti Dubina a Bělský Les v obvodu Ostrava-Jih veřejné dotazování pod hlavičkou „fajnová sousedství“ k projektu Com.Unity.Lab. Tato městská čtvrť byla pro pilotní mapování vybrána záměrně. Jedná se o lokalitu s větší hustotou obyvatel, která je méně žádanou lokalitou, kterou obává obyvatelstvo se spíše nižšími příjmy a která vykazuje vyšší míru negativních socioekonomických jevů.

Výsledky dotazování

V rámci otázek jsme osobně a formou online dotazníku zjišťovali, jak se místním obyvatelům v této lokalitě bydlí, jaké problémy řeší a ze všeho nejvíce nás zajímalo, jak blízký vztah mají ke svým sousedům.

Odpovědi byly různorodé:

68 % obyvatel vnímá jako zdroj nebezpečí jiné obyvatele dané lokality. Nejčastěji se bojí drogové kriminality, bezdomovců a některých národnostních menšin.

Téměř 50 % respondentů chce v místě svého stávajícího bydliště žít i nadále a neuvažují o stěhování. Pokud by stěhování přeci jen připustili, pak by se jednalo o horizont zhruba 3 let.

Co se týká mezilidských vztahů, 54 % občanů v této lokalitě se svými sousedy nekomunikuje a neřeší žádná společná témata, jako je například správa domu nebo jiné problémy. Pokud by potřebovali sousedskou výpomoc, požádali by v průměru o pomoc 3 sousedy.

Samostatným bodem dotazníku bylo dotazování mezi žáky 8. a 9. tříd základní školy, kde až 98 % dětí má zájem o vzdělání a uvažuje o studiu na střední odborné škole, ale jen 5% z nich věří, že budou na vybranou školu přijati.

Co bude dál?

V druhé polovině října proběhne schůzka projektového týmu s místními stakeholdery, kterým budou představena zjištění z terénního šetření a společně se navrhne další postup a podmínky pro vytvoření nového dotačního programu. Ten by měl v budoucnu podporovat projekty zaměřené na rozvoj komunitního života ve specifických a hustě osídlených částech Ostravy.

Mělo by se jednat o pravidelně vyhlašovaný dotační program na podporu aktivit realizovaných samotnými občany a místní komunitou s finanční a technickou podporou města nebo městského obvodu. Podpořeny by tak mohly být vybrané aktivity ve veřejném prostoru, sportovní, kulturní, společenské či edukativní akce, jako jsou například fotbalová utkání, veřejný úklid v okolí domu nebo společné grilování s cílem posílit sounáležitost a sousedské vztahy, které v této lokalitě často chybí. Podobné akce by měly přispět k obecnému zlepšení míry spokojenosti obyvatel v dané lokalitě, a tedy i v Ostravě.

O projektu Com.Unity.Lab

Projekt realizuje statutární město Ostrava v rámci mezinárodního programu Evropské komise URBACT III a jeho hlavním cílem je sdílení dobré praxe, know-how a dosažených výsledků mezi zapojenými partnery prostřednictvím výměny zkušeností. Úkolem každého partnera, včetně města Ostravy, je v první řadě detailní pochopení dobré praxe vedoucího partnera, města Lisabon. Dále jde také o výběr aktivit, které chce město přenést do místního prostředí.

Tématem projektu Com.Unity.Lab je přenos dobré praxe města Lisabonu do Ostravy a dalších šesti evropských měst spočívající v posílení „sousedské soudržnosti“ v oblastech, které vyžadují aktivní zásahy a podporu pro rozvoj ve svých čtvrtích. Lisabonská radnice prostřednictvím specificky zaměřeného mapování zjistila, že byť sociálně slabé oblasti tvoří 8 % rozlohy města, týkají se především sociální  problémy 30 % obyvatel města. Tento alarmující stav podnítil vznik promyšlené strategie, kterou Lisabon aplikuje od roku 2012. Město si uvědomilo, že posílením kvality života v těchto oblastech zlepší kvalitu života všem obyvatelům města, neboť kupříkladu zredukuje kriminalitu, zameškávání školní docházky, počet mladistvých svobodných matek, posílí komunitu a podobně.

Více o projektu 

Další příspěvky