Publikováno: 22.08.2022

Projekt rozvoje rovného přístupu ke vzdělávání vydal příručky a zajistil odbornou podporu

Statutární město Ostrava realizuje projekt „Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava III“ (RRP OV III), v jehož rámci po dobu 6 let podporuje inkluzivní vzdělávání na základních školách. Projekt je z 95 % hrazen z prostředků Evropské unie, a to prostřednictvím Operačního programu Výzkum vývoj a vzdělávání.

Díky projektu se v ostravských školách daří vytvářet podmínky pro dostatečný počet odborných pracovníků (výchovní a kariérní poradci, školní psychologové, sociální pedagogové, školní asistenti atd.), jakož i zajišťovat jejich průběžné vzdělávání. Jeden z výstupů programu představuje rovněž metodická příručka Průvodce ředitele školy při práci se školním poradenským pracovištěm“.

„Tato příručka je de facto návodnou sbírkou nejčastějších dotazů a odpovědí v oblasti vzdělávání žáků ze sociálně, ekonomicky i kulturně znevýhodněného prostředí. Ředitelé škol jejím prostřednictvím získávají ucelený obraz práce a fungování školních poradenských pracovišť,“ vysvětluje náměstkyně primátora pro školství a sport Andrea Hoffmannová. „Důkazem užitečnosti a potřebnosti takové publikace je pozitivní zpětná vazba, kterou dostáváme z jednotlivých škol. Výjimkou není ani aktivní zájem podílet se na sestavování obsahu průvodce.“

Průvodce však obsahuje mnoho cenných rad nejen začínajícím ředitelům. Ti zkušenější v něm naleznou informace, které jim vyjasní situaci ohledně rozdělení kompetencí v týmu poradenských pracovišť anebo dodají novou inspiraci při rozšiřování stávajícího týmu. Příručka přehledně popisuje, jaká je role školního psychologa, školního speciálního pedagoga a sociálního pedagoga. V neposlední řadě věnuje pozornost taktéž prevenci proti syndromu vyhoření.

Metodická příručka byla bezplatně distribuována do základních škol, aby jí disponovala každá z nich. Lze ji také volně získat v elektronické podobě, a to společně s dalšími informacemi o projektu na stránkách www.talentova.cz.

Praktická realizace RRP OV III ukázala, že týmy školních poradenských pracovišť hrají klíčovou úlohu v inkluzivním vzdělávání a začleňování znevýhodněných žáků do běžného vzdělávacího proudu. Jejich prospěšnost se naplno projevila také v aktuální situaci ohledně školou povinných dětí z Ukrajiny.

Náměstkyně primátora Andrea Hoffmannová upozorňuje, že RRP OV III bude v letošním roce ukončen, nicméně město hodlá v podpoře cílů projektu pokračovat jiným způsobem: „Město Ostrava se rozhodlo poskytnout jednotlivým městským obvodům nad rámec prostředků z OP JAK na období 09–12/2022 účelové finanční prostředky na financování a udržení odborných pracovních pozic školních poradenských pracovišť. Podmínkou pro poskytnutí těchto finančních prostředků je 50% spoluúčast jednotlivých městských obvodů. Tyto finanční prostředky pokryjí alespoň z části úvazky pracovníků, o které by školy jinak přišly.“

Městské části, které projevily zájem, tak obdrží od města v součtu necelé 4 milióny Kč, a zbylých 50 % pak doplatí jednotlivé obvody.

Výmluvným potvrzením prospěšnosti školních odborných pracovišť je příklad dobré praxe ze ZŠ Šalounova. V předcházejících obdobích se tamní žáci většinou nechtěli hlásit na střední školy ani učiliště, přibližně polovina jich ze školy nikam nedocházela a zůstávala doma. Práce s dětmi postrádala systematičnost, přičemž jeden jediný výchovný poradce nemohl situaci zásadněji zvládnout.

Podle ředitele školy Jaromíra Šedého se vše zásadně změnilo k lepšímu právě při postupném zapojení do projektu RRP OV III: Tým pracovníků, hlavně pak kariéroví poradci a psychologové, začali intenzivně pracovat i s žáky 7., 8., 9. ročníků, co se týče volby povolání. Kariéroví a výchovní poradci pak začali naléhavě přesvědčovat rodiče žáků o nutnosti dalšího vzdělávání jejich dětí. Začali s žáky jezdit po podnicích, zapojovali se do akcí typu Řemeslo má zlaté dno, organizovali besedy s Úřady práce, neziskovkami, ale i s bývalými žáky, kteří v dalším studiu pokračují.“

V letošním roce se ZŠ Šalounova může pochlubit stavem, kdy 34 žáků navštěvuje 9. ročník a všech 34 jich podalo přihlášku k dalšímu studiu. A to není vše – každého z nich se podařilo umístit k dalšímu vzdělávání.

„Unikátní publikace, která vznikla v rámci jedinečného projektu, realizovaného statutárním městem Ostrava, představuje správnou cestu ke zkvalitnění vzdělávání se zaměřením na individuální potřeby žáků a dětí ze znevýhodněného a odlišného prostředí, cestu k naplňování potřeb a vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem,“ uzavřela Andrea Hoffmannová.

Další příspěvky