Publikováno: 29.06.2022

O nové podobě sadu Dr. Milady Horákové rozhodne krajinářsko-architektonická soutěž

Ostrava vyhlásila soutěž o návrh na novou podobu sadu Dr. Milady Horákové, druhého největšího parku ve městě. Cílem je proměna této významné zelené plochy v atraktivní park celoměstského významu. Soutěž pro město organizuje Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA). Zájemci o účast v soutěži mohou posílat svá portfolia do 1. 8. Lhůta pro odevzdání soutěžních návrhů pak končí 15. 12. 2022. Vítězný návrh bude znám začátkem roku 2023.

Sad Dr. Milady Horákové je jedním z nejdůležitějších parků Ostravy. Svými téměř 14 hektary se rozprostírá nedaleko historického centra mezi ulicemi 28. října a Varenská. V blízkosti se nachází řada institucí, které veřejnost často využívá či navštěvuje, jako je nákupní centrum, městská nemocnice, krajský úřad, Dům kultury, kino či divadlo. Další významné budovy v jeho okolí brzy vyrostou. Město připravuje přístavbu koncertního sálu podle návrhu studia Steven Holl Architects a Architecture Acts, očekávaná je nová vědecká knihovna z pera Kuba & Pilař architekti, parkovací dům dle návrhu ateliéru PROJEKTSTUDIO či multifunkční sportovní hala z dílny PLATFORMA ARCHITEKTI.

Postupná obměna zeleně, nové chodníky, mobiliář, osvětlení či logičtější vedení tras napříč parkem. To jsou některé z požadavků při jeho zamýšlené obnově. Město však pohlíží na budoucí podobu sadu Dr. Milady Horákové v širších souvislostech. Vítězný návrh musí přinést celkovou vizi proměny této zelené plochy v park celoměstského významu. V takový, který má svůj charakteristický výraz a atmosféru.

Význam parku se bude zvyšovat s tím, jak budou postupně realizovány plánované projekty v jeho okolí – nové stavby vzešlé z architektonických soutěží nebo proměna přilehlého úseku ulice 28. října v městský bulvár. V budoucnu bude park využívat velké množství lidí, a to nejen místní obyvatelé, ale i návštěvníci Ostravy. Proto je nutné jeho proměně v kvalitní a reprezentativní veřejný prostor věnovat náležitou péči.

K dosažení co nejlepšího výsledku se pak jeví soutěž o návrh jako nejvhodnější cesta,“ uvedla náměstkyně primátora Kateřina Šebestová.

V tuto chvíli není potenciál parku naplno využit. Potvrzují to i názory, které zazněly na veřejném setkání s občany, nebo dotazníkový průzkum organizovaný ateliérem MAPPA. Jako hlavní problémy lidé uvádějí špatný stav chodníků a zeleně, pocit nebezpečí zejména ve večerních hodinách, chybějící možnosti občerstvení a zázemí, či absenci lákadel, která by motivovala k častější návštěvě. Za hlavní kvality parku pak lidé považují jeho polohu v rámci města a pestrost fauny a flóry.

Do diskusí o budoucnosti parku byli zapojeni také významní aktéři a společnosti, které sídlí v jeho blízkosti a nějakým způsobem jej využívají, jako Dům kultury a Janáčkova filharmonie, městská nemocnice, Církev bratrská či Židovská obec, která je vlastníkem pozemku v části parku. Ti volají mimo jiné po možnosti pořádat v parku komornější kulturní či společenské akce.

Park je zároveň chráněn jako významný krajinný prvek, proto jeho převažující přírodní ráz musí být zachován. Nově navržené herní či sportovní prvky nemohou být volně rozesety po celém parku, ale sdružovány blízko sebe.  Současně bude velkým úkolem zakomponování zde umístěných hodnotných sochařských děl, z nichž mnohé byly utvářeny pro konkrétní místo a situaci,“ doplnil městský architekt a ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.

Na přípravě soutěžního zadání se podílela porota složená z odborníků, zástupců města a městského obvodu.  Součástí zadání jsou také výsledky zmíněných jednání a participativních aktivit. Soutěž se vyhlašuje jako krajinářsko-architektonická, jednofázová a užší. Nejdříve účastníci zašlou svá portfolia a doloží praxi a zkušenosti z oboru, a to do 1. srpna 2022. Následně porota vybere užší skupinu, kterou osloví s žádostí o zhotovení návrhů. Do 15. prosince 2022 pak oslovení odevzdají své návrhy, z nichž počátkem příštího roku vybere porota vítěze.  Předpokládané náklady na realizaci proměny parku jsou 250 mil. Kč bez DPH. Začátek realizace se odhaduje na rok 2026.

Soutěžní podmínky naleznou zájemci na:  https://tenderarena.cz/dodavatel/seznam-profilu-zadavatelu/detail/Z0003636/zakazka/532590

 

Porotu soutěže tvoří:

 Řádní členové nezávislí

Ing. Petr Velička – předseda poroty      krajinářský architekt, architekt

Ing. arch. Jitka Ressová, PhD.                 architektka

Ing. Jana Pyšková                                        krajinářská architektka

Mgr. Jakub Ivánek, Ph.D.                         ředitel CERES

 

Řádní členové závislí

Mgr. Kateřina Šebestová                           náměstkyně primátora statutárního města Ostrava

Ing. Rostislav Řeha                                     místostarosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Ing. arch. Ondřej Vysloužil                       městský architekt a ředitel MAPPA

 

Náhradníci nezávislí

Ing. arch. Jindřich Nový                            městský architekt města Zlín

Ing. arch. Iva Seitzová                                architektka

 

Náhradníci závislí

Mgr. Zuzana Bajgarová                              náměstkyně primátora statutárního města Ostrava

Petr Veselka                                                   starosta městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

 

Přizvaní odborníci

PhDr., Ing. Tibor Máhrik, PhD.              kazatel Církve bratrské Ostrava

Alena Ševčíková                                            zástupkyně Židovské obce Ostrava

Ing. Martina Kittnerová                            vedoucí provozovny veřejné zeleně, ručního čištění a VPP, Technických služeb Moravská Ostrava a Přívoz

Ing. Zuzana Sáňková                                   krajinářská architektka MAPPA

Ing. Josef Laža                                              dopravní expert MAPPA

Ing. Dana Víchová                                       rozpočtářka

Foto: MAPPA Ostrava

Další příspěvky