Publikováno: 16.06.2022

Brownfield mezi Karolinou a Dolními Vítkovicemi čeká proměna v novou čtvrť „Pod Žofinkou“

 „Brownfield „Pod Žofinkou“ na pomezí lokalit Karolina a Dolní Vítkovice má velikost 18,78 hektarů patří mezi strategické rozvojové zóny města, zařazené do našeho strategického plánu Fajnova. Celé zájmové území pak necelých 100 hektarů. Je proto zásadní, že jsme nalezli základní shodu s  vlastníky i klíčovými aktéry jak na principech území, tak snad i na postupu prací. V nejbližší době předložíme zastupitelstvu města návrh memoranda o spolupráci  a zahájíme návazné přípravné práce,“ řekl primátor Ostravy Tomáš Macura.

Území Pod Žofinkou je orámované ze dvou stran kolejemi, ze třetí pak řekou Ostravicí, zároveň se v současné době jedná o uzavřený areál, tedy fakticky bariéru v území, pěšky je tak možné území obejít pouze kolem nádraží Ostrava – Střed, autem pak přes ulici Místeckou. Návrh, kterému předcházela důkladná analytická část, pracuje s postupným vznikem čtyř přímých spojení a byl zpracován v několika scénářích, a to v návaznosti na absorpční potenciál města. Scénář minimální definuje minimální rozsah, při kterém se vyplatí do území investovat. Maximální scénář naopak stanoví limitní kapacity území a města. K realizaci je pak doporučen scénář optimální, který předpokládá koncentraci až 12 tisíc nových potenciálních obyvatel a uživatelů území, z toho až  7600 trvale bydlících. V praxi si lze rozdílnost scénářů představit v hustotě zástavby a výšce nově vznikajících objektů.

Scénáře vychází z navrhované urbanistické koncepce, cílem je multifunkční využití území, kombinace bydlení, administrativy a služeb. Zpracována je dopravní i krajinářská část.

Území Pod Žofinkou je spícím pokladem Ostravy. Proto jsme se pokusili navrhnout část města, která propojí dva klíčové fenomény Ostravy – centrum a Dolní Vítkovice a podpoří jejich význam. Studie naznačuje možnou strukturu města pro jedenadvacáté století, města s vysokou kvalitou života. Území se může stát architektonickým vyvrcholením nové části centra města. Klíčové je propojení rovnou a širokou městskou třídou s tramvají,“ řekl profesor Roman Koucký.

„Scénáře jsou navrženy tak, aby umožnily maximální flexibilitu v přístupu a čase s ohledem na měnící se socioekonomické, ale i technologické podmínky, nové tendence v organizaci práce a formách bydlení, rostoucí význam vzdělání, ale také nutnou změnu přístupu k enviromentálním otázkám a mobilitě obyvatel a mnoha dalším oblastem. Město by mělo hledat všechny dostupné nástroje a přístupy, které zmíněnou flexibilitu v potřebné míře umožní. Je také důležité, aby rozvojové plány a z nich plynoucí prostorová a kapacitní řešení, nebyla restriktivní, ale naopak byla zdravě a dostatečně ambiciózní, aby trvale vytvářela dostatečný převis potenciálů a příležitostí a nikoliv deficity a nedostatek,“ uvedl spoluautor studie Tomáš Ctibor.

Pro město jako celek je na návrhu skutečně stěžení jeho základní struktura. Navrhovaný bulvár, přes kilometr a půl dlouhá městská třída obsahující i tramvajovou trať má za cíl propojit Smetanovo náměstí a Vítkovice. Zasahuje tak významně širší území, než je nyní zpracováno v rámci lokality Pod Žofinkou. Následujícím krokem města proto bude prověření návrhu v celém dotčeném území, především v zastavěné části města, od Černé louky, které aktuálně zpracovává MAPPA, po Trojhalí a zároveň příprava podkladů pro nutnou změnu územního plánu,“ upřesnila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

O tom, jak široké území koncept ovlivňuje, hovořil na debatě Ondřej Vysloužil, ředitel městského ateliéru MAPPA. Z pohledu celého města je klíčové propojení centra Moravské Ostravy s Dolní oblastí Vítkovice skrze lokality, které jsou v různém stavu realizace. Pokud se Ostrava má v těchto místech rozvíjet, potřebuje, aby byly propojeny a sjednoceny městskou třídou, která území pomyslně otevře a vtiskne mu novou identitu. V budoucnu by v území mohlo bydlet až 24 000 lidí.

Jednou z důležitých částí je území Černé louky, kde se už nyní podnikají kroky k tomu, aby zde mohl vzniknout park u řeky Ostravice s prstencem nových budov. Ateliér MAPPA začal pro Černou louku zpracovávat územní studii, její koncept bude veřejnosti představen v létě, dokončení se odhaduje do konce roku.

Protože záměr významně ovlivňuje i samotné území Dolní oblasti Vítkovice, bylo nutné redefinovat také budoucí rozvoj této jedinečné lokality.

Jan Světlík, autor vize proměny Dolních Vítkovic a hlavní vlastník společnosti Vítkovice, a.s. se domnívá, že si Ostrava takovouto proměnu zaslouží. „S architektem Josefem Pleskotem jsme při úvahách o rozvoji Dolních Vítkovic už před několika lety dospěli k závěru, že by se Ostrava měla osmělit vybudovat širší centrum a že ideální by pro to bylo území podél řeky Ostravice. Nabízí se cestou k Dolním Vítkovicím a tok řeky je pro člověka naprosto přirozené místo k osídlení. Kolem řek se města rozrůstají po staletí,“ uvedl.

Architekt Josef Pleskot na akci představil další plány rozvoje Dolní oblasti Vítkovice, které se odehrají na ploše zhruba 20 hektarů. Řekl: „Území vymezené ulicemi prodloužená Ruská a prodloužená Vítkovická a železničním koridorem od východu tvoří plochu zaobleného trojúhelníku. Jeho severojižní strana je dlouhá více než 600 metrů. Naprosto jedinečné a specifické území přímo sousedící s národní kulturní památkou DOV si zaslouží, aby bylo vyřešeno nejen originálně, ale i s předpoklady dokonale energeticky udržitelného města těsně spjatého s kvalitním přírodním parterem v duchu MĚSTO-PARK. Parkové město může nabídnout až 1600 rozmanitých bytů pro více než 4000 obyvatel, a také mnoho čtverečních metrů pro služby a občanskou vybavenost.“

Celé rozvojové území může vytvořit růstovou zónu historického centra, jehož struktura a kapacity byly založeny v 19. století, a vytvořit fungující a uživatelsky komfortní kompaktní urbánní strukturu i s navazujícími lokalitami. V území se nachází výrazná příležitost založit Ostravu 21.století a velmi těsně ji propojit s historickým městem a pomoci jeho „znovuzrození“. V takto vystavené strategii mluvíme nikoli o krátkodobém horizontu příštích pěti let, ale o dlouhodobé vizi a perspektivě Ostravy, která ambiciózně nastavuje maximálně možný scénář svého rozvoje a motivuje k jeho naplnění.

Práce na základních projektových podkladech pro definici zástavby v celém území a změnu územního plánu zaberou zhruba 1,5 roku. První faktické realizace k propojení území by mohly být realizovány do 5 let. Brownfield Pod Žofinkou prochází sanací, která bude podle předpokladů dokončena v roce 2031.

KOMUNIKAČNÍ BROŽURA KE STAŽENÍ

 

Další příspěvky