Přeskočit na obsah
1,5
km dlouhý bulvár
2
propojené části města
12 000
nových obyvatel
Rozvojovou oblast Pod Žofinkou vnímáme jako klíčovou lokalitu v širším kontextu centra rozkládající se v délce jedné míle směrem od Černé louky po Dolní Vítkovice. Strategická poloha území vybízí k vytvoření nové městské čtvrti s přírodním parkem, přímou vazbou na nábřeží a novou městskou třídou.

Pro město jako celek je na návrhu stěžejní jeho širší význam. Navrhovaný bulvár, přes kilometr a půl dlouhá městská třída obsahující i tramvajovou trať, má za cíl propojit Smetanovo náměstí a Vítkovice. Zasahuje tak významně širší území než jen lokalitu Pod Žofinkou.

Lokalita

Řešené území propojuje oblast Dolních Vítkovic s centrem města Ostravy, tedy dvě oblasti, které jsou od sebe v docházkové vzdálenosti. Jedná se o původně industriální prostor (brownfield), dříve se zde nacházela druhá nejstarší a svého času největší ostravská vysoká pec známá jako Žofinka. Pozemky jsou v současné době vedle města ve vlastnictví podnikatelských subjektů VÍTKOVICE, A.S. a Pod Žofinkou s.r.o.

Z historie

Území mezi nynější Karolinou a Dolní oblastí je původní průmyslovou lokalitou. Východně od jámy Karolina byla v letech 1872-73 postavena Žofínská huť (SofienHütte) pojmenovaná podle rakouské arcivévodkyně Sofii, pro niž se vžil název Žofinka. Ta  byla v pořadí druhým a svého času i největším ostravským vysokopecním závodem a s přestávkami fungovala 99 let. Poloha v centru města však znamenala pro obyvatele nadměrnou enviromentální zátěž, jak hladinou ruchu, tak zejména množstvím prachu. V roc 1972 se proto uskutečnil poslední odpich a roku 1975 došlo k demolici hutě. Jediným zachovaným pozůstatkem je tzv. dvojhalí bývalé energetické ústředny (dnešní revitalizované Trojhalí).

Urbanistická studie

Zastupitelstvo města schválilo dne 29. 1. 2020 podání žádosti o dotaci na tvorbu urbanistické studie pro využití území Ostrava – Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora revitalizace území 2020 – Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů. Cílem programu je podpořit vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých brownfieldů, které jsou doporučeny k financování usnesením vlády.

Zadavatelem studie bylo Statutární město Ostrava, a to po dohodě s vlastníky nemovitostí. Na přípravě jejího zadání se podílel také Městský ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA.

Studie vznikala pod taktovkou pana profesora Romana Kouckého, společnosti 4CT a dalších, jejichž sdružení 4ct/koucky-arch.cz/Sendler/Špilar vyhrálo ve výběrovém řízení na zpracovatele urbanistické studie.

Snahou studie bylo definovat mantinely dalšího rozvoje včetně návrhu potřebné dopravní a technické infrastruktury a krajinářské části. Studie se pokouší najít novou kompozici celého města, kompozici pro jednadvacáté století, s využitím území pro kombinaci bydlení, administrativy a služeb.

V červenci 2021, bezprostředně po podpisu smlouvy se zhotovitelem studie, proběhla schůzka s klíčovými aktéry přímo na daném území. V návaznosti na tuto schůzku a předané podkladové materiály byla zpracována analytická část dokumentu. V květnu 2022 proběhlo představení studie zástupcům klíčových organizací v ateliéru MAPPA architektem Romanem Kouckým a Tomášem Ctiborem z platformy expertů v oblasti plánování a rozvoje měst 4CT, 15. června pak představení veřejnosti.

Popis projektu

Návrh, kterému předcházela důkladná analytická část, pracuje s postupným vznikem čtyř přímých spojení a byl zpracován v několika scénářích, a to v návaznosti na absorpční potenciál města. K realizaci je pak doporučen scénář optimální, který předpokládá koncentraci až 12 tisíc nových potenciálních obyvatel a uživatelů území, z toho až 9 700 trvale bydlících.

Vznikem jednu míli dlouhé městské třídy včetně tramvajové tratě bude nakonec zasaženo významně širší území. Následujícím krokem města proto bude prověření studie celého dotčeného území, především v zastavěné části města od Černé louky po Trojhalí, kterou aktuálně zpracovává Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA), a zároveň příprava podkladů pro nutnou změnu územního plánu.

Memorandum

Kvůli zařazení mezi strategické projekty města je zásadní, že byla nalezena základní shoda s vlastníky na principech území.  16. listopadu 2022 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání  uzavření memoranda zainteresovaných, tedy města Ostrava a společností Vítkovice a Pod Žofinkou. Zúčastněné strany deklarují podpisem memoranda shodu nad konceptem rozvoje území dle urbanistické studie, a zároveň nastavují základní postup dalších prací.

Návrh rozvoje území Pod Žofinkou vyvolává potřebu úpravy širšího okolí, a to včetně potřeby změny územního plánu. Město Ostrava proto již na červnovém zastupitelstvu schválilo pořízení změny územního plánu a nyní zajistí zpracování nezbytných podkladů pro její zpracování. Související náklady ponesou všechny strany memoranda stejným dílem. Následovat budou návazné projekční práce zajišťující realizaci jednotlivých projektů, včetně dopravní a technické infrastruktury. Pro koordinaci jednotlivých činností vznikne pracovní skupina složená ze zástupců signatářů memoranda i dalších dotčených subjektů v území. Do konce roku 2023 by měla být uzavřena také tzv. plánovací či obdobná smlouva, jejíž cílem je detailnější nastavení spolupráce všech stran včetně jejich věcné a finanční participace.

Zde ke stažení brožura Pod Žofinkou.

Projekt Ostrava – Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou je realizován za přispění prostředků ze státního rozpočtu ČR z programu Ministerstva pro místní Rozvoj.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2022 Záměr ikona I
2024 Příprava ikona I
2026 Realizace ikona I
2028 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • 4ct/koucky-arch.cz/Sendler/Špilar urbanistická studie

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rozvojove-uzemi-karolina-dov