Přeskočit na obsah
1,5
km dlouhý bulvár
2
propojené části města
12 000
nových obyvatel
Rozvojovou oblast Pod Žofinkou vnímáme jako klíčovou lokalitu v širším kontextu centra rozkládající se v délce jedné míle směrem od Černé louky po Dolní Vítkovice. Strategická poloha území vybízí k vytvoření nové městské čtvrti s přírodním parkem, přímou vazbou na nábřeží a novou městskou třídou.

Pro město jako celek je na návrhu stěžejní jeho širší význam. Navrhovaný bulvár, přes kilometr a půl dlouhá městská třída obsahující i tramvajovou trať, má za cíl propojit Smetanovo náměstí a Vítkovice. Zasahuje tak významně širší území než jen lokalitu Pod Žofinkou.

Lokalita

Řešené území propojuje oblast Dolních Vítkovic s centrem města Ostravy, tedy dvě oblasti, které jsou od sebe v docházkové vzdálenosti. Jedná se o původně industriální prostor (brownfield), dříve se zde nacházela druhá nejstarší a svého času největší ostravská vysoká pec známá jako Žofinka. Pozemky jsou v současné době vedle města ve vlastnictví podnikatelských subjektů VÍTKOVICE, A.S. a Pod Žofinkou s.r.o.

Z historie

Území mezi nynější Karolinou a Dolní oblastí je původní průmyslovou lokalitou. Východně od jámy Karolina byla v letech 1872-73 postavena Žofínská huť (SofienHütte) pojmenovaná podle rakouské arcivévodkyně Sofii, pro niž se vžil název Žofinka. Ta  byla v pořadí druhým a svého času i největším ostravským vysokopecním závodem a s přestávkami fungovala 99 let. Poloha v centru města však znamenala pro obyvatele nadměrnou enviromentální zátěž, jak hladinou ruchu, tak zejména množstvím prachu. V roc 1972 se proto uskutečnil poslední odpich a roku 1975 došlo k demolici hutě. Jediným zachovaným pozůstatkem je tzv. dvojhalí bývalé energetické ústředny (dnešní revitalizované Trojhalí).

Urbanistická studie

Zastupitelstvo města schválilo dne 29. 1. 2020 podání žádosti o dotaci na tvorbu urbanistické studie pro využití území Ostrava – Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora revitalizace území 2020 – Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů. Cílem programu je podpořit vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých brownfieldů, které jsou doporučeny k financování usnesením vlády.

Zadavatelem studie bylo Statutární město Ostrava, a to po dohodě s vlastníky nemovitostí. Na přípravě jejího zadání se podílel také Městský ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA.

Studie vznikala pod taktovkou pana profesora Romana Kouckého, společnosti 4CT a dalších, jejichž sdružení 4ct/koucky-arch.cz/Sendler/Špilar vyhrálo ve výběrovém řízení na zpracovatele urbanistické studie.

Snahou studie bylo definovat mantinely dalšího rozvoje včetně návrhu potřebné dopravní a technické infrastruktury a krajinářské části. Studie se pokouší najít novou kompozici celého města, kompozici pro jednadvacáté století, s využitím území pro kombinaci bydlení, administrativy a služeb.

V červenci 2021, bezprostředně po podpisu smlouvy se zhotovitelem studie, proběhla schůzka s klíčovými aktéry přímo na daném území. V návaznosti na tuto schůzku a předané podkladové materiály byla zpracována analytická část dokumentu. V květnu 2022 proběhlo představení studie zástupcům klíčových organizací v ateliéru MAPPA architektem Romanem Kouckým a Tomášem Ctiborem z platformy expertů v oblasti plánování a rozvoje měst 4CT, 15. června pak představení veřejnosti.

Popis projektu

Návrh, kterému předcházela důkladná analytická část, pracuje s postupným vznikem čtyř přímých spojení a byl zpracován v několika scénářích, a to v návaznosti na absorpční potenciál města. K realizaci je pak doporučen scénář optimální, který předpokládá koncentraci až 12 tisíc nových potenciálních obyvatel a uživatelů území, z toho až 9 700 trvale bydlících.

Vznikem jednu míli dlouhé městské třídy včetně tramvajové tratě bude nakonec zasaženo významně širší území. Následujícím krokem města proto bude prověření studie celého dotčeného území, především v zastavěné části města od Černé louky po Trojhalí, kterou aktuálně zpracovává Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA), a zároveň příprava podkladů pro nutnou změnu územního plánu.

Memorandum

Kvůli zařazení mezi strategické projekty města je zásadní, že byla nalezena základní shoda s vlastníky na principech území.  16. listopadu 2022 schválilo zastupitelstvo města na svém zasedání  uzavření memoranda zainteresovaných, tedy města Ostrava a společností Vítkovice a Pod Žofinkou. Zúčastněné strany deklarují podpisem memoranda shodu nad konceptem rozvoje území dle urbanistické studie, a zároveň nastavují základní postup dalších prací.

Návrh rozvoje území Pod Žofinkou vyvolává potřebu úpravy širšího okolí, a to včetně potřeby změny územního plánu. Město Ostrava proto již na červnovém zastupitelstvu schválilo pořízení změny územního plánu a nyní zajistí zpracování nezbytných podkladů pro její zpracování. Související náklady ponesou všechny strany memoranda stejným dílem.

Aktuální situace

V březnu 2024 se sešli zástupci společnosti Pod Žofinkou a zástupci města za účelem naplánování přípravy urbanisticko – architektonické soutěže. Lze říci, že soutěž bude svým způsobem unikátní, očekává se nalezení řešení a propojení s širším územím vlastně nové čtvrti v centru Ostravy.

Soutěž bude probíhat od června 2024 do dubna 2025. Porota architektonické soutěže vybere 5–7 účastníků na základě přihlášek s portfolii referenčních prací. Ti se pak zúčastní tří soutěžních workshopů, během kterých se porota, investoři, samospráva a další aktéři území zapojí do dialogu přímo se soutěžními týmy.

S vítězem soutěže bude vlastník jednat o zpracování územní studie s regulačními prvky pro celé řešené území a o přípravě projektu pro realizaci 1. etapy rozvoje Žofinky. Práce na rozvoji území má v plánu zahájit v roce 2027. O výběru soutěžních týmů a na závěr i vítězného návrhu rozhodne soutěžní porota, ve které budou jak zástupci zadavatele a samosprávy, tak i nezávislí odborníci z řad architektů, urbanistů a krajinářských architektů.

Veřejnost bude mít možnost se do soutěže zapojit během 2. fáze soutěže, tedy na jaře 2025, kdy proběhne konzultace vybraných soutěžních návrhů.

Zde ke stažení brožura Pod Žofinkou.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2022 Záměr ikona I
2024 Příprava ikona I
2027 Realizace ikona I
2028 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • 4ct/koucky-arch.cz/Sendler/Špilar urbanistická studie

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rozvojove-uzemi-karolina-dov