Aktualizováno 5.10.2021

Rozvojové území Karolina-DOV

Lokalita

Řešené území propojující  oblast Dolních Vítkovic s centrem města Ostravy zahrnuje dvě oblasti, které jsou od sebe v docházkové vzdálenosti odděleny původním industriálním prostorem. Oba tyto prostory jsou v současné době ve vlastnictví podnikatelských subjektů VÍTKOVICE, A.S. a EUROVIA CS, a.s. a nachází se v prostoru mezi drážním tělesem ČESKÝCH DRAH, A.S. SPRÁVY ŽELEZNIČNÍCH DOPRAVNÍCH CEST, s.o., mezi stanicemi Ostrava-Střed a Ostrava-Hlavní nádraží, a vlečkou mezi bývalým dolem Zárubek a nádražím Ostrava-Střed.

Snahou města je scelovat území a nevyužité průmyslové areály vracet zpět do života. V případě rozvojové oblasti se jedná o velmi exponované území a klíčovou lokalitu, jejíž strategická poloha vybízí k vytvoření nové městské čtvrti. V úvahu přichází například kombinace obytných budov směrem k řece s kancelářskými objekty.

Urbanistická studie

Zastupitelstvo města schválilo dne 29. 1. 2020 podání žádosti o dotaci na tvorbu urbanistické studie pro využití území Ostrava – Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora revitalizace území 2020 – Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů. Cílem programu je podpořit vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých brownfieldů, které jsou doporučeny k financování usnesením vlády.

Na přípravě zadání studie se podílel Městský ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA. Ten bude i nadále koordinovat celý proces jejího zpracování.

Ve výběrovém řízení města Ostrava na zpracovatele urbanistické studie zvítězilo sdružení 4ct/koucky-arch.cz/Sendler/Špilar.

Cílem studie je analýza území a zapracování všech dosud vytvořených dokumentů, které se ho týkají. Snahou  je přinést a definovat mantinely dalšího rozvoje včetně návrhu potřebné dopravní a technické infrastruktury.

  • První fází studie je důkladná analýza území, ze které vzejdou možné varianty řešení. Zpracovatelé mají za úkol vytvořit návrhy různých variant, jak by se k rozvoji tohoto území mělo přistupovat a doporučení, která z variant by byla nejvhodnější a to jak z pohledu urbanistického i socioekonomického.
  • Druhá fáze pak vybranou variantu rozpracuje a popíše kroky, které mají směřovat k jejímu naplnění.

Studie by měla být hotova začátkem roku 2022.

V červenci 2021, bezprostředně po podpisu smlouvy se zhotovitelem studie, proběhla schůzka s klíčovými aktéry přímo na daném území. V návaznosti na tuto schůzku a předané podkladové materiály byla zpracována analytická část dokumentu. Tato byla 25. srpna prezentována a předána objednateli k připomínkování. V současnosti byly zahájeny práce na návrhové části dokumentu.

Zdroj náhledu území: Google Earth