Aktualizováno 9.5.2022

Rozvojové území Karolina – DOV

Lokalita

Řešené území propojuje oblast Dolních Vítkovic s centrem města Ostravy, tedy dvě oblasti, které jsou od sebe v docházkové vzdálenosti. Jedná se o původně industriální prostor (brownfield), dříve se zde nacházela druhá nejstarší a svého času největší ostravská vysoká pec známá jako Žofinka. Prostory jsou v současné době vedle města ve vlastnictví podnikatelských subjektů VÍTKOVICE, A.S. a EUROVIA CS, a.s. a nachází se v místech mezi drážním tělesem ČESKÝCH DRAH, A.S. SPRÁVY ŽELEZNIČNÍCH DOPRAVNÍCH CEST, s.o., mezi stanicemi Ostrava-Střed a Ostrava-Hlavní nádraží, a vlečkou mezi bývalým dolem Zárubek a nádražím Ostrava-Střed.

Snahou města je scelovat území a nevyužité průmyslové areály vracet zpět do života. V případě rozvojové oblasti se jedná o velmi exponované území a klíčovou lokalitu, jejíž strategická poloha vybízí k vytvoření nové městské čtvrti. V úvahu přichází například kombinace obytných budov směrem k řece s kancelářskými objekty.

Z historie

Území mezi nynější Karolinou a Dolní oblastí je původní průmyslovou lokalitou. Východně od jámy Karolina byla v letech 1872-73 postavena Žofínská huť (SofienHütte) pojmenovaná podle rakouské arcivévodkyně Sofii, pro niž se vžil název Žofinka. Ta  byla v pořadí druhým a svého času i největším ostravským vysokopecním závodem a s přestávkami fungovala 99 let. Poloha v centru města však znamenala pro obyvatele nadměrnou enviromentální zátěž, jak hladinou ruchu, tak zejména množstvím prachu. V roc 1972 se proto uskutečnil poslední odpich a roku 1975 došlo k demolici hutě. Jediným zachovaným pozůstatkem je tzv. dvojhalí bývalé energetické ústředny (dnešní revitalizované Trojhalí).

Urbanistická studie

Zastupitelstvo města schválilo dne 29. 1. 2020 podání žádosti o dotaci na tvorbu urbanistické studie pro využití území Ostrava – Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora revitalizace území 2020 – Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů. Cílem programu je podpořit vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých brownfieldů, které jsou doporučeny k financování usnesením vlády.

Zadavatelem studie je Statutární město Ostrava, a to po dohodě s vlastníky nemovitostí. Na přípravě jejího zadání se podílel také Městský ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA.

Studie vznikala pod taktovkou pana profesora Romana Kouckého, společnosti 4CT a dalších, jejichž sdružení 4ct/koucky-arch.cz/Sendler/Špilar vyhrálo ve výběrovém řízení na zpracovatele urbanistické studie.

Cílem studie je analýza území a zapracování všech dosud vytvořených dokumentů, které se ho týkají. Snahou  je přinést a definovat mantinely dalšího rozvoje včetně návrhu potřebné dopravní a technické infrastruktury.

  • První fází studie je důkladná analýza území, ze které vzejdou možné varianty řešení. Zpracovatelé mají za úkol vytvořit návrhy různých variant, jak by se k rozvoji tohoto území mělo přistupovat a doporučení, která z variant by byla nejvhodnější a to jak z pohledu urbanistického i socioekonomického.
  • Druhá fáze pak vybranou variantu rozpracuje a popíše kroky, které mají směřovat k jejímu naplnění.

V červenci 2021, bezprostředně po podpisu smlouvy se zhotovitelem studie, proběhla schůzka s klíčovými aktéry přímo na daném území. V návaznosti na tuto schůzku a předané podkladové materiály byla zpracována analytická část dokumentu. Hotová studie byla předána objednateli k připomínkování.

V květnu 2022 proběhlo představení studie zástupcům klíčových organizací v ateliéru MAPPA architekty Romanem Kouckým a Tomášem Ctiborem. Následovat bude prezentace studie široké veřejnosti.

Zdroj náhledu území: Google Earth