Aktualizováno 11.8.2022

Pod Žofinkou: Rozvojové území Karolina – DOV

Rozvojovou oblast Pod Žofinkou vnímáme jako klíčovou lokalitu v širším kontextu centra rozkládající se v délce jedné míle směrem od Černé louky po Dolní Vítkovice.

Území mezi těmito dvěma ohnisky ve spojení s přírodní krajinou podél řeky Ostravice má pro posílení Ostravy mimořádný význam, proto patří mezi strategické rozvojové zóny zařazené do Strategického plánu rozvoje města Ostravy. Strategická poloha území vybízí k vytvoření nové městské čtvrti s přírodním parkem, přímou vazbou na nábřeží a novou městskou třídou.

Pro město jako celek je na návrhu stěžejní jeho širší význam. Navrhovaný bulvár, přes kilometr a půl dlouhá městská třída obsahující i tramvajovou trať, má za cíl propojit Smetanovo náměstí a Vítkovice. Zasahuje tak významně širší území než jen lokalitu Pod Žofinkou.

Lokalita

Řešené území propojuje oblast Dolních Vítkovic s centrem města Ostravy, tedy dvě oblasti, které jsou od sebe v docházkové vzdálenosti. Jedná se o původně industriální prostor (brownfield), dříve se zde nacházela druhá nejstarší a svého času největší ostravská vysoká pec známá jako Žofinka. Prostory jsou v současné době vedle města ve vlastnictví podnikatelských subjektů VÍTKOVICE, A.S. a Pod Žofinkou s.r.o. a nachází se v místech mezi drážním tělesem ČESKÝCH DRAH, A.S. SPRÁVY ŽELEZNIČNÍCH DOPRAVNÍCH CEST, s.o., mezi stanicemi Ostrava-Střed a Ostrava-Hlavní nádraží, a vlečkou mezi bývalým dolem Zárubek a nádražím Ostrava-Střed.

Snahou města je scelovat území a nevyužité průmyslové areály vracet zpět do života. V případě rozvojové oblasti se jedná o velmi exponované území a klíčovou lokalitu, jejíž strategická poloha vybízí k vytvoření nové městské čtvrti. V úvahu přichází například kombinace obytných budov směrem k řece s kancelářskými objekty.

Z historie

Území mezi nynější Karolinou a Dolní oblastí je původní průmyslovou lokalitou. Východně od jámy Karolina byla v letech 1872-73 postavena Žofínská huť (SofienHütte) pojmenovaná podle rakouské arcivévodkyně Sofii, pro niž se vžil název Žofinka. Ta  byla v pořadí druhým a svého času i největším ostravským vysokopecním závodem a s přestávkami fungovala 99 let. Poloha v centru města však znamenala pro obyvatele nadměrnou enviromentální zátěž, jak hladinou ruchu, tak zejména množstvím prachu. V roc 1972 se proto uskutečnil poslední odpich a roku 1975 došlo k demolici hutě. Jediným zachovaným pozůstatkem je tzv. dvojhalí bývalé energetické ústředny (dnešní revitalizované Trojhalí).

Urbanistická studie

Zastupitelstvo města schválilo dne 29. 1. 2020 podání žádosti o dotaci na tvorbu urbanistické studie pro využití území Ostrava – Rozvojová plocha mezi Dolní oblastí Vítkovic a Karolinou z dotačního titulu Ministerstva pro místní rozvoj, Podpora revitalizace území 2020 – Tvorba studií a analýz možností využití vybraných brownfieldů. Cílem programu je podpořit vypracování podkladů pro revitalizaci území u obzvláště složitých nebo rozsáhlých brownfieldů, které jsou doporučeny k financování usnesením vlády.

Zadavatelem studie bylo Statutární město Ostrava, a to po dohodě s vlastníky nemovitostí. Na přípravě jejího zadání se podílel také Městský ateliér prostorového plánování a architektury MAPPA.

Studie vznikala pod taktovkou pana profesora Romana Kouckého, společnosti 4CT a dalších, jejichž sdružení 4ct/koucky-arch.cz/Sendler/Špilar vyhrálo ve výběrovém řízení na zpracovatele urbanistické studie.

Snahou studie bylo definovat mantinely dalšího rozvoje včetně návrhu potřebné dopravní a technické infrastruktury a krajinářské části. Studie se pokouší najít novou kompozici celého města, kompozici pro jednadvacáté století, s využitím území pro kombinaci bydlení, administrativy a služeb.

V červenci 2021, bezprostředně po podpisu smlouvy se zhotovitelem studie, proběhla schůzka s klíčovými aktéry přímo na daném území. V návaznosti na tuto schůzku a předané podkladové materiály byla zpracována analytická část dokumentu. V květnu 2022 proběhlo představení studie zástupcům klíčových organizací v ateliéru MAPPA architektem Romanem Kouckým a Tomášem Ctiborem z platformy expertů v oblasti plánování a rozvoje měst 4CT, 15. června pak představení veřejnosti.

Popis projektu

Návrh, kterému předcházela důkladná analytická část, pracuje s postupným vznikem čtyř přímých spojení a byl zpracován v několika scénářích, a to v návaznosti na absorpční potenciál města. K realizaci je pak doporučen scénář optimální, který předpokládá koncentraci až 12 tisíc nových potenciálních obyvatel a uživatelů území, z toho až 9 700 trvale bydlících.

Kvůli zařazení mezi strategické projekty města je zásadní, že byla nalezena základní shoda s vlastníky na principech území. Zastupitelstvu města tak bude v nejbližší době předložen návrh memoranda o spolupráci a budou zahájeny návazné přípravné práce.

Vznikem jednu míli dlouhé městské třídy včetně tramvajové tratě bude nakonec zasaženo významně širší území. Následujícím krokem města proto bude prověření studie celého dotčeného území, především v zastavěné části města od Černé louky po Trojhalí, kterou aktuálně zpracovává Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA), a zároveň příprava podkladů pro nutnou změnu územního plánu.

Zde ke stažení brožura Pod Žofinkou.

Zdroj náhledu území: Google Earth

FOTOGALERIE