Publikováno: 20.07.2022

BLOG: Mění se Ostrava také v řeči čísel?

Statistika nuda není! Věděli jste, že se kriminalita v Ostravě za posledních 10 let snížila o více než polovinu a v současné době je nižší než například v Praze? Že za rok 2021 byla smogová situace v Ostravě vyhlášena jen jednou? Nebo že počet vysokoškoláků v Ostravě po letech poklesu už zase mírně stoupá?

Ostrava prochází v posledních letech dynamickými změnami, které jsou patrné často na první pohled. Můžeme je ale podpořit také statistickými daty? Určitě ano! My v našem týmu stratégů se této disciplíně věnujeme velmi podrobně a námi zpracované a vyhodnocované ukazatele upozorňují na všechny pozitivní i negativní trendy, kterými město prochází.

V posledních letech význam statistických dat roste. Využívá je čím dále větší množství firem a institucí, jimž analýzy dat pomáhají pochopit problémy a trendy a následně je zohlednit v rozhodování o budoucím směřování, investicích a jiných důležitých procesech.

V případě města tomu není jinak. Nejbohatším zdrojem dat jsou pro nás především instituce veřejné správy, ale také univerzity nebo data soukromého sektoru. Nejznámějším a také nejobsáhlejším zdrojem dat je pak samozřejmě Český statistický úřad. Ten shromažďuje detailní informace o sociálním, demografickém, ekonomickém nebo prostorovém vývoji v různých územních úrovních od celé republiky až po jednotlivé obce a jejich části. Tato data jsou zveřejňována zpravidla ročně, některé i kvartálně, a sbírají se z nejrůznějších registrů a evidencí veřejné správy.

Unikátním zdrojem dat o obyvatelstvu je sčítání lidu, domů a bytů, které probíhá jednou za deset let a to poslední proběhlo v loňském roce. Proč je pro nás vůbec sčítání tak důležité? Jeho výsledky jsou významné především z toho důvodu, že množství z něj získaných dat nelze zjistit jiným způsobem. Pravidelné sčítání umožňuje získaná data v čase porovnávat a zkoumat tak změnu kvality života a životní úrovně obyvatel.

Údajem ze sčítání, který je třeba právě pro strategické plánování v Ostravě důležitým, a přitom z jiných zdrojů nedosažitelným, je vzdělanost obyvatelstva. Díky nedávným výsledkům jsme byli například schopni zjistit, že vzdělanost, měřená podílem vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, v Ostravě za posledních 10 let vrostla ze 14,4 % v roce 2011 na 18,3 % v roce 2021.

V rámci strategického plánování v Ostravě využíváme data k vyhodnocování hlavních ukazatelů úspěchu plánu. Ty pak publikujeme na našem webu v záložce UKAZATELE a aktualizujeme zpravidla každý rok v průběhu jarních měsíců, kdy bývá již většina potřebných dat zpřístupněna. Následně jejich vývoj a současný stav projednávají rada a zastupitelstvo města.

Každoroční monitoring má za cíl získané informace analyzovat, interpretovat a formulovat doporučení směrem k vedení města a dalším aktérům, kteří mohou ty ukazatele, které nenaplňují plán, ovlivnit požadovaným směrem. Plnění ukazatelů je u většiny plánováno do roku 2023, kdy končí platnost současného strategického plánu, u některých se dopady projeví až se zpožděním, proto mají prodlouženou dobu plnění do roku 2030.

Statistická data, která v oblasti strategického plánu sledujeme, můžeme podle jejich povahy rozdělit na: demografická, socioekonomická, sociální, environmentální a ostatní. Na první pohled jsou velmi zajímavá zejména demografická data, která získáváme z veřejné databáze již zmíněného Českého statistického úřadu. Jedná se zejména o informace o vývoji počtu obyvatel, stěhování a věkové struktuře. Z dat například vyplývá, že počet obyvatel v Ostravě trvale klesá. Ačkoliv vlna vystěhovalectví v posledních letech mírně slábne, úbytek není stále kompenzován počty přistěhovalých. V posledních dvou letech navíc došlo kvůli covidu k výrazně vyšší úmrtnosti.

Tentýž zdroj pak využíváme k analýzám socioekonomických ukazatelů, jimiž jsou například vzdělanost, počet cizinců, aktivních živností a ekonomických subjektů, průměrná hrubá mzda či statistiky kriminality. Data ze sociální oblasti, týkající se počtů míst a pracovníků v sociálních službách, počtů sociálních bytů apod., získáváme z vnitřních zdrojů Magistrátu města Ostravy. Dalším pro nás významným zdrojem dat je Dopravní podnik Ostrava a.s., od kterého každoročně sbíráme data s charakteristikami vozového parku. V kontextu nedávné dlouhodobé průmyslové činnosti v Ostravě a okolí také sledujeme informace o kvalitě ovzduší, jež čerpáme z dat Českého hydrometeorologického ústavu. Ze zjištění vztahujícím se k ukazateli imisního zatížení ovzduší vyplývá, že k překračování imisních limitů dochází v posledních letech významně méně, než tomu bývávalo kdysi, naopak stav se zlepšuje. Problematickými zůstávají v ovzduší především koncentrace benzo(a)pyrenu, který pochází především z dopravy.

Data a jejich vyhodnocování budou hrát v budoucnosti čím dále větší roli. Proto je důležité jejím výstupům důvěřovat a umět jim správně porozumět. Jejich dostupnost se již dnes stává prvkem smart city a mnohým městům může pomoci vytvářet konkurenční výhodu.

 

 

 

 

Další příspěvky