Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním

Ikona Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Čekáme na data

Původní stav (2011): 14,4 % osob s vysokoškolským vzděláním na populaci 15+
Současný stav (2020): čekáme na data
Cílový stav (2021): stávající nebo vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva na populaci 15+ do roku 2021 a 2031

Průběžný stav:

14,4 % osob s vysokoškolským vzděláním na populaci 15+

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele: 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva na úrovni obcí je sledována pouze v rámci Sčítání lidu, domů a bytů, které probíhá jednou za deset let. Ukazatel vypovídá o tom, jak se mění vzdělanost a s tím související životní úroveň obyvatelstva i celková ekonomická struktura ve městě. Rostoucí úroveň vzdělanosti obyvatelstva je celorepublikovým trendem, ten se v Moravskoslezském kraji zrychlil po restrukturalizaci hospodářství po roce 1989.

Původní stav:

Mezi roky 2001 a 2011 (měřeno v rámci Sčítání lidu, domů a bytů) se v Ostravě zvýšil podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, počet studentů VŠ v Ostravě však dlouhodobě ubývá, dokonce rychlejším tempem, než je průměr v ČR. V roce 2011 byl podíl osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním 14,4 %. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je vzdělanost v Ostravě mírně nadprůměrná (podíl vysokoškolsky vzdělaných v ČR byla v roce 2011 12,5 %), nicméně oproti jiným velkým městům je výrazně podprůměrná (Praha i Brno 23,6 %, Plzeň 15,8 %, Olomouc 20,6 %).

Podíl obyvatel s VŠ vzděláním na populaci 15+ (2001-2011)

Současný stav:

Čekáme na výsledky ze Sčítání lidu, domů a bytů 2021.

Způsob měření:

Data a šetření Českého statistického úřadu a města, vlastní zpracování

Stávající nebo vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel ve Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a 2031.