Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním

Ikona Podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním
Naplňuje plán

Původní stav (2011): 14,4 % osob s vysokoškolským vzděláním na populaci 15+
Současný stav (2021): 18,3 % osob s vysokoškolským vzděláním na populaci 15+
Cílový stav (2021): stávající nebo vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva na populaci 15+ do roku 2021 a 2031

Průběžný stav:

18,3 % osob s vysokoškolským vzděláním na populaci 15+

14,4 % osob s vysokoškolským vzděláním na populaci 15+

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele: 

Vzdělanostní struktura obyvatelstva na úrovni obcí je sledována pouze v rámci Sčítání lidu, domů a bytů, které probíhá jednou za deset let. Ukazatel vypovídá o tom, jak se mění vzdělanost a s tím související životní úroveň obyvatelstva i celková ekonomická struktura ve městě. Rostoucí úroveň vzdělanosti obyvatelstva je celorepublikovým trendem, ten se v Moravskoslezském kraji zrychlil po restrukturalizaci hospodářství po roce 1989.

Původní stav:

Mezi roky 2001 a 2011 (měřeno v rámci Sčítání lidu, domů a bytů) se v Ostravě zvýšil podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, počet studentů VŠ v Ostravě však dlouhodobě ubývá, dokonce rychlejším tempem, než je průměr v ČR. V roce 2011 byl podíl osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním 14,4 %. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je vzdělanost v Ostravě mírně nadprůměrná (podíl vysokoškolsky vzdělaných v ČR byla v roce 2011 12,5 %), nicméně oproti jiným velkým městům je výrazně podprůměrná (Praha i Brno 23,6 %, Plzeň 15,8 %, Olomouc 20,6 %).

Podíl obyvatel s VŠ vzděláním na populaci 15+ (2001-2021), v %

Současný stav:

Mezi roky 2001 a 2021 (měřeno v rámci Sčítání lidu, domů a bytů) se v Ostravě zvýšil podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel, pokles počtu studentů VŠ v Ostravě se podařilo zvrátit. V roce 2021 byl podíl osob s ukončeným vysokoškolským vzděláním 18,3 %. Ve srovnání s celorepublikovým průměrem je vzdělanost v Ostravě stále lehce nadprůměrná (podíl vysokoškolsky vzdělaných v ČR byl v roce 2021 17,6 %), ale dochází k vyrovnávání hodnot. Oproti jiným velkým městům je hodnota podílu vysokoškolsky vzdělaných osob výrazně podprůměrná.

Způsob měření:

Data a šetření Českého statistického úřadu a města, vlastní zpracování

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Nové vysokoškolské studijní programy, Moravskoslezská věděcká knihovna, Univerzitní kampus na Černé louce

Očekávaný cílový stav:

Stávající nebo vyšší podíl vysokoškolsky vzdělaného obyvatelstva na celkovém počtu obyvatel ve Sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a 2031.