Publikováno: 24.03.2022

V lokalitě Středoškolská v Ostravě-Zábřehu by mohly brzy vyrůst nové byty

Město Ostrava nabízí atraktivní pozemky pro bytovou zástavbu v lokalitě Středoškolská v Ostravě – Zábřehu

Zastupitelstvo města Ostravy na svém zasedání ve středu 23. března rozhodlo o záměru prodat nemovitosti o celkové výměře 12151 m² v městském obvodě Ostrava – Jih, mezi ulicemi Středoškolská a U Studia pro výstavbu bytových domů. Výborná dopravní dostupnost a občanská vybavenost je předurčují stát se žádanou lokalitou pro bydlení. Termín pro podání nabídek je stanoven do 29. července 2022.

„Návrh řešení této lokality přinesl městský obvod Jih, po dohodě s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury jsme na území nechali zpracovat urbanistickou studii, pro jejíž přípravu byly využity také podněty ze setkání s veřejností. Dle studie může v lokalitě vzniknout 217 bytů. Záměr tak počítá s komplexním pojetím lokality včetně nezbytné okolní infrastruktury a poprvé také obsahuje podmínku vyčlenění části nově vzniklého bytového fondu pro dostupné bydlení, jehož cílem je dostávat na trh určité procento bytů pod průměrnou hodnotou nájmu a tím mírně korigovat strmé růsty nájmu,“ uvedla Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Pozemky k prodeji leží v Ostravě-Zábřehu v oblasti, která patří mezi důležité rozvojové lokality Ostravy. Jde o travnaté a nezastavěné území na okraji sídliště tvořeného převážně panelovými domy. Nachází se v „trojúhelníku“ vymezeném městskými třídami Výškovická – Plzeňská – Rudná, od nichž je však zároveň odděleno jinými objekty, které zaručují odhlučnění od dopravního provozu. V docházkové vzdálenosti nalezneme tramvajové a autobusové zastávky nebo hlavní ostravské sportovní stánky – městský stadion a krytou sportovní halu Ostravar arénu. Nedaleké obchodní centrum Avion zaručuje vynikající nákupní možnosti. V místě je také mateřská, základní škola a tři střední školy. V oblasti ulic Tylova – Rudná je plánovaná oddechová zóna.

„Nedávné soukromé projekty v našem obvodě, který se postupně stává atraktivní vyhledávanou lokalitou, ukazují narůstající počet zájemců o kvalitní moderní bydlení na Jihu. Lokalita Středoškolská může být velmi příjemným místem k bydlení, její budoucí obyvatelé budou mít v dosahu vše potřebné pro spokojený život v našem městě. A s trvalým pobytem mohou čerpat všechny výhody, které obvod i město svým občanům zajišťuje,“ konstatoval starosta Martin Bednář.

Potenciální zájemce by měl usilovat o zajištění urbanistické kvality a funkčnosti návrhu i ve vazbě na stávající okolní zástavbu. Současně s tím by měl investor na základě dohody s městem poskytnout minimálně 10 % z celkového vybudovaného bytového fondu k zajištění dostupného bydlení. Výše dostupného nájemného by pak měla být sjednána maximálně na úrovni 75 % obvyklého nájemného v době uzavření nájemní smlouvy.

Každý zájemce je povinen ve své nabídce uvést popis zamýšleného využití pozemků včetně specifikace účelu stavby, přínosu pro rozvoj dané lokality, vhodnosti z hlediska urbanistického, architektonického, dopravního či funkčního řešení. Nabídka musí obsahovat celkový časový harmonogram výstavby, včetně její případné etapizace, dále materiálové řešení veřejného prostoru, a předpokládané bližší vymezení bytového fondu pro dostupné bydlení. V neposlední řadě nesmí chybět cenová nabídka.

Minimálně nabídková kupní cena nesmí být pod úrovni stanovenou znaleckým posudkem a zároveň musí činit minimálně 2000 Kč/m² bez DPH, tj. 24 306 000 korun bez DPH.

Pod vedením Městského ateliéru prostorového plánování a architektury, za úzké spolupráce městského obvodu, byla pro území zpracována urbanistická studie. Ta se zabývá celou lokalitou komplexně. V detailech popisuje očekávaný rozvoj lokality a jejím cílem je příprava území pro budoucí bytovou zástavbu. Prověřuje potřeby, limity a vazby řešeného území i širšího okolí, definuje vstupy i vjezdy do něj a vymezuje zastavitelné plochy. Výsledkem je návrh podmínek pro budoucí výstavbu. Záměr prodeje je v souladu s cíli Strategického plánu rozvoje statutárního města Ostravy 2017-2023 pod značkou fajnOVA ve smyslu podpory rozvoje městského bytového fondu a dostupného bydlení nevyjímaje. Veškeré informace budou zveřejněny na úřední desce města a webových stránkách https://pozemky.ostrava.cz/stredoskolska/ .

Další příspěvky