Počet projektů s participací

Ikona Počet projektů s participací
Naplňuje plán

Původní stav (2016): 0 aktivit (výchozí hodnota)
Současný stav (2021): 31 aktivit
Cílový stav (2023): využívání participativních nástrojů pro zapojení občanů do správy města ve vyšší míře než před rokem 2016

Průběžný stav:

31 aktivit (2016–2021)

28 aktivit (2016–2020)

24 aktivit (2016–2019)

19 aktivit (2016–2018)

13 aktivit (2016–2017)

“0“ aktivit (výchozí hodnota)

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Zapojení veřejnosti do procesů veřejné správy je jedním z nástrojů, jak podpořit komunitní život a důvěru občanů ve veřejnou správu a vedení města. Participace je činnost, kterou lidé vykonávají s cílem ovlivnit politická rozhodnutí. Zájmem města, jeho organizací, městských obvodů, ale i občanů je společně konzultovat a komunikovat plánované aktivity a projekty v rámci rozvoje Ostravy skrze participativní nástroje.

Původní stav:

V průběhu roku 2016 proběhla ze strany města snaha zajistit co největší zapojení veřejnosti a stakeholderů do tvorby Strategického plánu pod značkou fajnOVA s cílem podpořit image města a sounáležitost s Ostravou u obyvatel města a zajistit kvalitu, srozumitelnost, transparentnost a důvěru v plánování. Do tvorby Strategického plánu se celkem zapojilo dvacet tisíc lidí, což nemá v rámci městského plánování v České republice a patrně ani v Evropě obdobu.

Současný stav:

Uskutečněné akce se zapojením veřejnosti (2016-2021)

Typ aktivity Uskutečněné akce
Přímá participace Ukliďme Česko, FajnOVé projekty, FajnOVA mapa horka, Participativní rozpočty městských obvodů, Dotační program na revitalizaci veřejného prostoru (TVOŘÍME PROSTOR), Poruba – participativní akce,  dotazník k zacílení služeb Expat Centra, dotazníkový průzkum potřeb ostravských rodin (Fajna rodina), dotazník ke koncepční urbanistické studii 8. stavebního obvodu, dotazník fajnová SOUSEDSTVÍ (v rámci projektu Com.Unity.Lab), dotazníkové šetření k plánu rozvoje městského obvodu Hošťálkovice, dotazníkový průzkum k rekonstrukci Ostravského mrakodrapu a další
Diskuze a semináře Mnoho tváří odpadu, Voda: živel potřebný i nevyzpytatelný, Ostravské ovzduší, Zelená Ostravě, Veřejná debata Refill, Diskuze k využití proluky na Masarykově náměstí, Zažít Ostravu jinak, FajnOVA káva, Večery s vědci, Semináře a diskuse k Akčnímu plánu udržitelné energetiky a klimatu města Ostravy, Představení MAPPA, Landscape Festival, Meat Design, online diskuze MAPPA, veřejné projednání urbanistické studie lokality Středoškolská a další
Urbanistické hry Colours of Ostrava, Festival v ulicích, Meat Design a další

Zdroj: Statutární město Ostrava, MAPPA

Způsob měření:

Monitoring uskutečněných akcí a realizovaných nástrojů města, jeho organizací a městských obvodů

Související projekty:

Díky realizaci těchto projektů se nám podaří dosáhnout stanoveného cíle: Městský ateliér prostorového plánování a architektury; Participativní rozpočty městských obvodů,  fajnOVA – Platforma pro participaci obyvatel

Očekávaný cílový stav:

Kromě aktivního informování o dosahování pokroku při realizaci Strategického plánu města, významných rozvojových záměrech a projektech budou ve vyšší míře než doposud (před procesem přípravy Strategického plánu) využívány participativní nástroje pro zapojení občanů do správy města, např. sběry podnětů, workshopy, setkání řídících a pracovních skupin, projednávání projektů města s veřejností, městské obvody aplikující participativní rozpočty, strukturované rozhovory, průzkumy, dotazníky, veřejné debaty, participace ve veřejném prostoru, webové stránky a sociální sítě apod.