Publikováno: 16.01.2017

Rok 2017 je rokem velkých záměrů a očekávání

Primátor města Tomáš Macura v rozhovoru shrnul první dva roky aktuálního volebního období a nastínil budoucí záměry. Které investiční projekty budou letos zahájeny ? Vlastní Strategický plán města bude projednáván v Radě a pak Zastupitelstvu města v průběhu ledna. Následně pak budou orgány města projednávat Akční plán, který již bude obsahovat konkrétní projekty.

Pane primátore, jsou to zhruba dva roky, co jste převzal zodpovědnost za řízení města Ostravy. Jak hodnotíte první polovinu vašeho čtyřletého funkčního období?

„Musím říct, že ty dva roky uběhly jako voda. A mám-li je ze svého pohledu hodnotit, jakkoliv je jasné, že jedinými oprávněnými hodnotiteli jsou obyva­telé města, myslím, že se Ostrava sice pomalu, rozhodně pomaleji než bych si přál, ale přece jen mění k lepšímu. Přiznávám, že nám chvíli trvalo, než jsme pochopili, jak věci ve veřejné správě vlastně fungují, což zvláště pro mě, který přišel z privátního sektoru, nebylo jednoduché. Efektivitě naší práce neprospěla ani „přetahovaná“ v rámci původní koalice, která před ro­kem vyústila v odchod ČSSD z vedení města do opozice a vytvoření koalice nové, naštěstí kompatibilnější a funkč­nější. Každopádně jsem přesvědčen, že postupně plníme to, co jsme slí­bili, a to jak pokud jde o efektivnější a transparentnější nakládání s veřej­nými prostředky, větší otevřenost rad­nice a širší zapojení občanů do rozvoje města, tak v oblasti přípravy a realizace konkrétních projektů, které mají poten­ciál zlepšit podobu města a kvalitu ži­vota v něm.“

A uplynulý rok? Čím byl pro Ostravu důležitý? Které změny nebo projekty považujete za klíčové?

„Loňský rok přinesl mnoho událostí a změn. Dovolím si reagovat takovým trochu pellmellem. Začal bych tím, že se nám daří řešit dlouhodobé vředy na tváři města. Po bezmála třech de­kádách konečně začala dostavba ne­vzhledného skeletu naproti Domu kultury města Ostravy. Z poloviny je již opraven dlouhodobě chátrající Hotel Palace, který nově slouží jako studentský kampus. Město také vy­koupilo zpět historicky cenná měst­ská jatka a připravuje jejich rekon­strukci pro kulturní účely. Po dlouhé době Ostrava vyhlásila dvě nové archi­tektonické soutěže na proměnu veřej­ného prostoru. Senioři jistě ocení za­vedení bezplatné dopravy v MHD již od 65 let. Ostrava byla dějištěm řady unikátních kulturních i sportovních akcí, z nichž bych pro ilustraci uvedl alespoň celoroční projekt Shakespeare Ostrava 2016 nebo letní Olympijský park. V zájmu úspor veřejných pro­středků jsme zrušili desítky honoro­vaných „politických funkcí“, začali se slučováním městských společností nebo vybrali nového levnějšího po­skytovatele sdružených nákupů. S cí­lem podpory vzdělanosti a podnikání jsme uzavřeli strategické partnerství s místními univerzitami a vytvořili nové grantové schéma pro podporu talentů. Založili jsme tzv. řemeslný inkubátor, ve kterém vznikne veřejně přístupná dílna. Desítky milionů korun navíc jsme investovali do posílení bezpečnosti v ulicích města a v pro­středcích MHD a do vybavení hasičů. Finančně jsme podpořili výměnu bez­mála 400 neekologických kotlů s do­padem na zlepšení kvality ovzduší. Vloni ve městě přibylo 7,4 km nových cyklostezek. Po celý rok jsme praco­vali na nové dlouhodobé strategii roz­voje města, do jejíž přípravy se nám podařilo zapojit již téměř 20 tisíc Ostravanů.“

V prosinci odsouhlasilo zastupitelstvo rozpočet města na rok 2017. Tentokrát jste ho sestavoval celý v rámci vámi vedené koalice. Vešlo se do něj vše, co jste si přál?

„Pravda je taková, že bychom jistě na­šli smysluplné využití i třeba pro dvoj­násobek finančních zdrojů, než které máme k dispozici. Jinak ale mohu říci, že s výslednou podobou rozpočtu na rok 2017 jsem spokojen. Je vyšší oproti předchozím letům, když počítá s výdaji 8 mld. Kč, a přináší vyšší in­vestice města i vyšší dotace městským obvodům, a to při dalším snížení za­dluženosti. Pro ilustraci, zatímco ještě v roce 2013 představoval dluh Ostravy 6,6 mld. Kč, dnes jsme na necelé po­lovině a do konce roku 2017 se dosta­neme na zhruba 2,5 mld. Kč. V pře­počtu na jednoho obyvatele se jedná o nejnižší zadlužení mezi velkými čes­kými městy.“

Můžete shrnout hlavní úkoly a cíle vedení města pro rok 2017?

„V roce 2017 vstupujeme do realizační fáze významných strategických pro­jektů. Z více než 2,1 mld. Kč, které máme letos na investice, bude např. dokončena rekonstrukce Domu kul­tury Poklad v Porubě a naopak za­hájena zásadní modernizace Divadla Jiřího Myrona. Budou také provedeny stavební úpravy bývalého hobbymar­ketu Bauhaus pro účely Galerie Plato. Očekáváme schválení generelu roz­voje Městské nemocnice Ostrava, to znamená dlouhodobého plánu, podle kterého zahájíme zásadní moderni­zaci tohoto městského zdravotnického zařízení. Ve speciálním fondu máme pro tento účel alokováno zatím 450 mil. Kč a přibudou další. Před nemoc­nicí začneme navíc stavět vícepatrový parkovací dům. Zhruba 90 mil. Kč si vyžádá nutná rekonstrukce tramva­jových mostů v ul. Plzeňské v obvodu Ostrava-Jih a okolo 70 mil. Kč je ur­čeno pro rozšíření sítě cyklostezek. Sportovci se mohou těšit na druhou etapu výstavby sportovního areálu U cementárny nebo na modernizaci a revitalizaci venkovního areálu ba­zénu v Porubě. Začneme proměňo­vat Lesopark Benátky a chceme po­kračovat v další estetizaci nábřeží řeky Ostravice. Významné inves­tice čekají také zoologickou zahradu. V průběhu roku 2017 budeme rovněž znát výsledky tří architektonických soutěží – na náměstí Msgr. Šrámka, Uměleckou ulici a na městská jatka. Rádi bychom vyhlásili další soutěž, a to na rekonstrukci Domu kultury města Ostravy a přístavbu koncert­ního sálu. Z tzv. měkkých projektů bych rád zmínil pilotní fázi bikesha­ringu, zahájení činnosti řemeslného inkubátoru nebo nastartování účin­nější podpory inovativních firem v rámci Vědecko-technologického parku Ostrava. Také letos nás čeká mnoho kulturních i sportovních akcí, kdy mezi těmi sportovními jedno­značně vyčnívá lednové mistrovství Evropy v krasobruslení. V roce 2017 uplyne přesně 750 let od první pí­semné zmínky o Ostravě v závěti olo­mouckého biskupa Bruna. Můžeme se proto těšit na celoroční projekt Ostrava 750!!!, připomínající historii našeho města. Jeho první součástí je nedávno zahájená unikátní (a skvělá) výstava korunovačních klenotů z ce­lého světa v Ostravském muzeu.“

Co byste přál Ostravanům do nového roku?

„V osobní rovině přeji čtenářům Ostravské radnice a všem Ostravanům pevné zdraví, pohodu v kruhu svých blízkých a radost ze života. Jedná se o věci nadmíru důležité. Pozitivní je, že pro jejich dosažení můžeme sami mnoho udělat. Přídavkem bych nám všem rád do nového roku popřál větší vnímání sounáležitosti s naším městem i pocit hrdosti nad úspěchy, kterých dosáhlo. Můžeme mít stále spoustu oprávněných výhrad k nej­různějším aspektům života v Ostravě, budeme-li však objektivní, nenajdeme v republice žádné jiné velké město, které by bylo v novodobé historii nu­ceno čelit takovým změnám a rizikům a které by v této zkoušce obstálo tak dobře, jako právě Ostrava. Je to tím, jak jsem přesvědčen, že v našich li­dech je obrovská energie, která, když se správně využije, nás v dohledné době dokáže dostat na výsluní.“

Připravila: redakce OSTRAVSKÉ RADNICE

Další příspěvky