Aktualizováno 11.5.2021

Propojení centra města s Novou Karolinou

2019
Záměr
2020
Příprava
»
2022
Realizace
Dokončeno

Ulice Nová Pivovarská, Nové Lauby, Smetanovo náměstí, ulice Univerzitní, Karolina

Rozsáhlý investiční projekt s názvem „Propojení centra města s Novou Karolinou“ má za cíl vyřešení vnitroměstské dopravní infrastruktury centra Ostravy, které bude respektovat důraz na kvalitní městskou hromadnou dopravu, bezpečný pohyb pěších a cyklistů, s ohledem k životnímu prostředí a vytváření kvalitního architektonického a urbanistického řešení.
V roce 2019 byl společností Dopravoprojekt a.s. pro uvedený projekt zpracován investiční záměr. Tento IZ, který řeší celé propojení ulice Nová Pivovarská až na Karolinu, byl pro dopracování dalších stupňů projektové dokumentace rozdělen na následující etapy, jež budou zpracovány jako samostatné, na sebe navazující akce:

1. etapa – ulice Nová Pivovarská
Trasa ulice Pivovarské je navržena jako spojnice mezi ulicemi Havlíčkovo nábřeží a Smetanovým náměstím, která vychází ze stávající trasy.
Pro zpracování územního rozhodnutí až po dokumentaci pro provádění stavby ulice Nové Pivovarské byla v rámci veřejné zakázky vybrána společnost Fildman projekt s.r.o. Začátkem roku 2021 bylo požádáno o společné povolení pro územní rozhodnutí a stavební povolení.

2. etapa – ulice Univerzitní
Projekt nové ulice Univerzitní bude navazovat na nově vznikající Kampus Ostravské univerzity a obsluhovat jej. Trasování nové ulice vychází z investičního záměru projektu Nová ulice Pivovarská zpracovaného společností Dopravoprojekt v roce 2019. Ulice se napojí na jedné straně na budoucí dopravní uzel (křižovatku) na Smetanově náměstí a na druhé straně bude napojena křižovatkou na ulici Na Karolině a pokračovat až směrem k Trojhalí.

3. etapa – přestupní uzel Smetanovo náměstí
Je další z částí rozsáhlého investičního projektu a počítá s celkovou změnou vzhledu tohoto území města. Kromě budoucí výstavby dalších budov se počítá s přeložkou tramvajové tratě cca v délce 400 m severním směrem a se zřízením přestupního uzlu veřejné dopravy v místech přemístěné tramvajové tratě, kde vzniknou sdružené zastávky. Investiční záměr počítá s oddělením jednotlivých směrů přejížditelným ostrůvkem. Prostor přestupního uzlu bude využíván také automobily, které však nebudou moci vozidla MHD objet. Vznikne tak podobné řešení dopravy jako na ulici Nádražní v prostoru zastávky Elektra.

Nové Lauby
Jednou ze základních podmínek úspěchu oživení historického centra města je zajištění vyššího počtů rezidentů v lokalitě. Město v současné době pracuje na několika projektech nových nebo rekonstruovaných bytových domů, které by měly do lokality umístit cca 200 nových bytů.
Nové Lauby jsou projektem novostavby pěti nadzemních bytových domů s 85 byty a podzemních garáží s kapacitou 173 parkovacích stání. Více informací ZDE.

Karolina
Území dnešní Nové Karoliny bývalo brownfieldem, na kterém stála koksovna (založená r. 1858). Po její demolici prošlo celé území kvůli značné ekologické zátěži dekontaminací. Vznikla zde rozsáhlá stavební plocha o rozloze 32 ha. Plocha byla postupně připravena pro výstavbu zcela nové městské čtvrti s názvem Nová Karolina. Vzniklo zde obchodní centrum Forum Nová Karolina (58 000 m2), rezidenční objekty (přibližně 1 200 bytových jednotek), kancelářské prostory Nová Karolina Park (24 724 m2), oddechová, zábavní a sportovní zařízení (8 220 m2), rozsáhlé parkovací plochy, zelené plochy a prostory s dalším využitím včetně náměstí a podzemního parkoviště, rozsáhlou dopravní infrastrukturu a také lokality pro volný čas.
Součástí projektu by měla být také rekonstrukce mostu Na Karolině, kde dojde k úpravě dopravního řešení, tzn. před a za mostem bude vybudována nová křižovatka. Vznik sjezdu do podzemních garáží, které budou situovány pod novým náměstím. Přibudou nová parkoviště, chodníky a zpevněné plochy. V prosinci 2020 byla vypsána veřejná zakázka na vypracování architektonického návrhu nového mostu, který napojí nově vznikající rezidenční čtvrť a univerzitní kampus, v bezprostřední blízkosti historického jádra města Ostravy a vytvoří tak adekvátní propojení pro automobilovou, cyklistickou a pěší dopravu v území, s návaznostmi na celkovou koncepci širšího okolí. Most bude sloužit jako náhrada stávajícího mostu Na Karolině, který je na hranici své životnosti a zároveň je předimenzován. Most bude koncipován s dvoupruhovou komunikací a samostatným prostorem pro pěší a cyklisty.

 

Vizualizace z investičního záměru

Smetanovo náměstí                                                                                                           Vojanovo náměstí

Smetanovo nám - vizual

Pivovarská ulice

Vojanovo nám - vizual

 Karolina

Pivovarská - vizual Karolina - vizual