Publikováno: 23.02.2023

Finální podoba Ostrava Tower vzejde z architektonické soutěže

Po řadě měsíců intenzivních jednání zástupců města a investora rozhodli ostravští zastupitelé na únorovém zasedání o uzavření dodatku číslo čtyři ke Kupní smlouvě s předkupním právem a zákazem zcizení uzavřené se společností RT TORAX. Dokument stanoví, že finální podobu zástavby na pozemcích v centru města na ploše pojmenované Slza, vzejde z architektonické soutěže, jejímž zadavatelem bude investor. Čtvrtý dodatek také definuje jiné termíny milníků výstavby, vymezuje otázky smluvních pokut a záruk.

Architektonická soutěž bude provedena dle pravidel soutěžního řádu České komory architektů. Soutěžní podmínky zpracuje investor, součástí zadání však budou podmínky, na kterých trvá město. Konkrétně se jedná o dodržení regulačních podmínek, napojení stavby na navazující městskou urbanistickou strukturu a propojení s veřejným prostorem i dopravní infrastrukturou. Architektonická soutěž musí být ukončena do 15 měsíců. Smlouva s architektem oceněného návrhu musí být uzavřena do 6 měsíců od ukončení soutěže.

„Záměrem města je vyhnout se dalším změnám návrhu projektu s různorodou kvalitou. Lokalita Slzy je pro nás významná a budoucí zástavba klíčová, cestu architektonické soutěže nyní považujeme za jedinou možnou pro nalezení trvalého a kvalitního řešení pro město. Architektonický návrh zástavby považujeme za nedílnou součást kupní smlouvy, stejně jako závazek budoucího využití pozemků k zástavbě. Město se bude podílet na výběru nezávislých porotců a také bude mít své odborné zástupce v porotě při hodnocení návrhů,“ vysvětlil primátor města Tomáš Macura.

Změny naznaly i závazky v projekční fázi stavby výškového objektu, předložení úplné dokumentace pro povolení stavebního záměru je stanoveno do 54 měsíců od účinnosti dodatku. S ohledem na možnou etapizaci projektu došlo ke změnám závazků ve výstavbové fázi, nově je definována povinnost zahájit výstavbu ve sjednaném termínu. Zahájit výstavbu projektu či jeho první etapu je investor povinen do 12 měsíců od právní moci povolení záměru. Termín realizace projektu je nově stanoven od pravomocného povolení záměru a činí 73 měsíců, což je doba odpovídající výstavbě výškového objektu.

Čtvrtým dodatkem kupní smlouvy se dále upravuje systém sankcí v podobě smluvních pokut utvrzujících závazky společnosti v projekční i výstavbové fázi projektu, stejně jako právo smluvních stran od kupní smlouvy odstoupit, resp. předpoklady vzniku takového práva. V neposlední řadě je upraven rovněž postup v případě převodu projektu na projektovou společnost zvláštního určení, včetně adekvátních záruk pro město. Zmíněné úpravy kupní smlouvy byly vyvolány rovněž požadavky souvisejícími s úvěrovým financováním výstavby projektu.

Dosaženému konsenzu předcházela celá řada jednání zástupců města a investora. Kupní smlouva s předkupním právem a zákazem zcizení byla mezi městem a společností uzavřena v prosinci 2020. V souladu s kupní smlouvou proběhla právní a technická prověrka, s ohledem na zjištění investor žádal úpravu smlouvy v některých částech a navrhl řešení negativních zjištění. Pokračovala intenzivní jednání obou stran, týkajících se dalších okolností, například podmínek převodu smlouvy na projektovou společnost. Společnost městu sdělila i další skutečnosti, týkající se proveditelnosti projektu na pozemcích – vyhodnocení inženýrskogeologických průzkumů podloží a jejich dopady do založení a statiky objektu. Vzhledem ke zjištěním pak byly uzavřeny další dodatky smlouvy.

Vizualizace. CHYBIK+KRISTOF ARCHITECTS & URBAN DESIGNERS 

Další příspěvky