Přeskočit na obsah
Akční plán udržitelné energetiky a klimatu navrhuje projekty, jejichž cílem je snížení spotřeby energie (úspory, snížení dopadů na životní prostředí, snížení emisí CO2) při současném zohlednění možností adaptačních opatření na změnu klimatu.

Statutární město Ostrava je od roku 2011 členem Paktu starostů a primátorů , mezinárodního sdružení místních a regionálních samospráv. Pakt starostů a primátorů je původně evropská a dnes již světová iniciativa, jejíž signatáři se dobrovolně zavazují ke snižování negativního vlivu fungování měst na klima naší planety. Primárně se jedná o snížení produkce oxidu uhličitého (CO2) do ovzduší. V roce 2013 byl zpracován první Akční plán udržitelné energetiky (SEAP – Sustainable Energy Action Plan), jehož součástí byla také emisní inventura, vztahující se k roku 2010 a přijat závazek snížení 20 % CO2 do roku 2030.

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu navrhuje projekty, jejichž cílem je snížení spotřeby energie (úspory, snížení dopadů na životní prostředí, snížení emisí CO2) při současném zohlednění možností adaptačních opatření na změnu klimatu. Zpracování tohoto akčního plánu probíhá ve návaznosti na  Adaptační strategii na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu statutárního města Ostravy. Řada projektů  předchozího Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu již byla dokončena, další projekty jsou navrženy v rámci nově schváleného Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu

Mezi nově navržená opatření náleží například další opatření při výstavbě – týkající se třeba zateplení veřejných budov, výměny osvětlení v nich, optimalizace způsobu vytápění v objektech. Jako významný zdroj snížení emisí skleníkových plynů je naplánována i změna způsobu výroby tepla v rámci centrálního zdroje vytápění ukončením spalování uhlí do roku 2030. Realizovány budou také aktivity v oblasti dopravy, týkající se další podpory cyklo i pěší dopravy, plánováno je nasazení autobusů na vodík, výstavba vodíkové plničky a další projekty, které přispějí velmi významnou měrou ke splnění nového závazku města. Přispět může i aplikace obnovitelných zdrojů energie – instalace fotovoltaických panelů na budovách města. Navržena je i řada adaptačních opatření ve městě. Nezanedbatelná je i participace obyvatel města, ať už při rekonstrukcích domů, modernizaci lokálních topenišť nebo v dalších činnostech.

Nový závazek snížení emisí CO2

V souladu s aktuálně formulovanou vizí rámci Strategického plánu rozvoje v letech 2017 – 2023, a rovněž na základě úspěšného plnění současných závazků, chválilo zastupitelstvu města Ostravy dne 16. 2. 2022 přijetí závazku 55 % snižování emisí do roku 2030. Tímto krokem se Ostrava připojuje k řadě významných měst, která v rámci svého udržitelného rozvoje přispívají k řešení globálních problémů, včetně ochrany klimatu. V této souvislosti byl aktuálně dokončen nový Akční plán pro udržitelnou energii a klima pro období do roku 2030, který zohledňuje nejen přijaté nebo plánované závazky, ale také výstupy Adaptační strategie na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu.

Vývoj a monitoring emisí CO2 v Ostravě

Inventura emisí CO2 je provedena pro celé katastrální území statutárního města Ostrava. Emise CO2 se ve všech bilancích, tj. výchozí (r. 2000) i následných monitorovacích (r. 2005, 2010, 2015, 2020) vypočítávají v souladu s metodikou Paktu z konečné spotřeby paliv a energie v sektorech, které jsou dle lokální relevance zařazovány do SEAP/SECAP.

Z provedené inventury vyplývá, že konečná spotřeba paliv a energie se snížila od roku 2000 na území města ve sledovaných sektorech SEAP/SECAP o 37,9 %.  Vývoj monitorovaných emisí CO2 od roku 2000 včetně vyhodnocení relativních meziročních úspor produkce CO2 v jednotlivých sledovaných sektorech je shrnut v níže uvedené tabulce.

Sektory SEAPBEI 2000MEI 2005MEI 2010MEI 2015MEI 2020
Obecní budovy, vybavení/zařízení110 45894 13789 45281 03386 752
Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení349 394293 835324 566280 203312 852
Obytné budovy979 578888 687738 774586 579506 467
Městské/obecní veřejné osvětlení17 07214 89713 64111 0636 635
Obecní vozový park7 7577 8535 6915 6404 142
Veřejná doprava63 77952 19945 93933 53728 383
Soukromá a komerční doprava62 01770 44367 54845 15442 175
Celkem1 590 0541 422 0511 285 6111 043 209987 406
Vývoj v emisích CO2 v sektorech zařazených do výchozích emisní bilance (t/rok)

Dokumenty ke stažení:

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2011 Záměr ikona I
2012 Příprava ikona I
2013 Realizace ikona I
2030 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/akcni-plan-udrzitelne-energetiky-secap