Aktualizováno 21.2.2022

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu (SECAP)

2011
Záměr
2012
Příprava
2013
Realizace
2030
Dokončeno

Statutární město Ostrava je od roku 2011 členem Paktu starostů a primátorů , mezinárodního sdružení místních a regionálních samospráv. Pakt starostů a primátorů je původně evropská a dnes již světová iniciativa, jejíž signatáři se dobrovolně zavazují ke snižování negativního vlivu fungování měst na klima naší planety. Primárně se jedná o snížení produkce oxidu uhličitého (CO2) do ovzduší. V roce 2013 byl zpracován první Akční plán udržitelné energetiky (SEAP – Sustainable Energy Action Plan), jehož součástí byla také emisní inventura, vztahující se k roku 2010 a přijat závazek snížení 20 % CO2 do roku 2030.

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu navrhuje projekty, jejichž cílem je snížení spotřeby energie (úspory, snížení dopadů na životní prostředí, snížení emisí CO2) při současném zohlednění možností adaptačních opatření na změnu klimatu. Zpracování tohoto akčního plánu probíhá ve návaznosti na  Adaptační strategii na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu statutárního města Ostravy. Řada projektů  předchozího Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu již byla dokončena, další projekty jsou navrženy v rámci nově schváleného Akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu. Mezi nově navržená opatření náleží například další opatření při výstavbě – týkající se třeba zateplení veřejných budov, výměny osvětlení v nich, optimalizace způsobu vytápění v objektech. Jako významný zdroj snížení emisí skleníkových plynů je naplánována i změna způsobu výroby tepla v rámci centrálního zdroje vytápění ukončením spalování uhlí do roku 2030. Realizovány budou také aktivity v oblasti dopravy, týkající se další podpory cyklo i pěší dopravy, plánováno je nasazení autobusů na vodík, výstavba vodíkové plničky a další projekty, které přispějí velmi významnou měrou ke splnění nového závazku města. Přispět může i aplikace obnovitelných zdrojů energie – instalace fotovoltaických panelů na budovách města. Navržena je i řada adaptačních opatření ve městě. Nezanedbatelná je i participace obyvatel města, ať už při rekonstrukcích domů, modernizaci lokálních topenišť nebo v dalších činnostech.

 

Nový závazek snížení emisí CO2

V souladu s aktuálně formulovanou vizí rámci Strategického plánu rozvoje v letech 2017 – 2023, a rovněž na základě úspěšného plnění současných závazků, chválilo zastupitelstvu města Ostravy dne 16. 2. 2022 přijetí závazku 55 % snižování emisí do roku 2030. Tímto krokem se Ostrava připojuje k řadě významných měst, která v rámci svého udržitelného rozvoje přispívají k řešení globálních problémů, včetně ochrany klimatu. V této souvislosti byl aktuálně dokončen nový Akční plán pro udržitelnou energii a klima pro období do roku 2030, který zohledňuje nejen přijaté nebo plánované závazky, ale také výstupy Adaptační strategie na dopady a rizika, vyplývající ze změny klimatu.

Ostrava do roku 2030 výrazně sníží produkci CO2

Vývoj a monitoring emisí CO2 v Ostravě

Inventura emisí CO2 je provedena pro celé katastrální území statutárního města Ostrava. Emise CO2 se ve všech bilancích, tj. výchozí (r. 2000) i následných monitorovacích (r. 2005, 2010, 2015, 2020) vypočítávají v souladu s metodikou Paktu z konečné spotřeby paliv a energie v sektorech, které jsou dle lokální relevance zařazovány do SEAP/SECAP.

Z provedené inventury vyplývá, že konečná spotřeba paliv a energie se snížila od roku 2000 na území města ve sledovaných sektorech SEAP/SECAP o 37,9 %.  Vývoj monitorovaných emisí CO2 od roku 2000 včetně vyhodnocení relativních meziročních úspor produkce CO2 v jednotlivých sledovaných sektorech je shrnut v níže uvedené tabulce.

Vývoj v emisích CO2 v sektorech zařazených do výchozích emisní bilance (t/rok)

Sektory SEAP BEI 2000 MEI 2005 MEI 2010 MEI 2015 MEI 2020
Obecní budovy, vybavení/zařízení 110 458 94 137 89 452 81 033 86 752
Terciární (neobecní) budovy, vybavení/zařízení 349 394 293 835 324 566 280 203 312 852
Obytné budovy 979 578 888 687 738 774 586 579 506 467
Městské/obecní veřejné osvětlení 17 072 14 897 13 641 11 063 6 635
Obecní vozový park 7 757 7 853 5 691 5 640 4 142
Veřejná doprava 63 779 52 199 45 939 33 537 28 383
Soukromá a komerční doprava 62 017 70 443 67 548 45 154 42 175
Celkem 1 590 054 1 422 051 1 285 611 1 043 209 987 406

 

Dokumenty ke stažení:

Úplná monitorovací zpráva k Akčnímu plánu udržitelné energetiky a klimatu Statutárního města Ostravy – Sestavení MEI 2020

Akční plán udržitelné energetiky a klimatu – SECAP (2030)