Aktualizováno 16.3.2022

Adaptační strategie města Ostravy na dopady a rizika vyplývající ze změny klimatu

Strategický projekt
2017
Záměr
Příprava
2017
Realizace
2018
Dokončeno

Adaptační strategie města Ostravy zahrnuje studii vývoje základních klimatických charakteristik a jejich projekci pro město Ostravu do budoucna. Analyzuje možné dopady, rizika a zranitelnost, které z predikovatelných změn klimatu vyplývají.

Adaptační strategie města

Změnu klimatu zažíváme v posledních letech čím dál častěji na vlastní kůži. V několika předchozích letech jsme byli svědky rozsáhlých povodní, zažíváme nárůst teplot a delší období horka. Nejedná se o výjimečné stavy – odborníci předpokládají, že se tyto projevy klimatické změny budou stupňovat.

Město Ostrava se jako jedno z prvních měst v České republice rozhodlo stanovit vlastní adaptační strategii na změny klimatu. Ta byla zpracována v prosinci 2017 a schválena orgány města v červnu 2018. Roční proces tvorby strategie zahrnoval analýzu veškerých dostupných dat k dané problematice, k území a k možným dopadům na socio-ekonomickou sféru obecně. Dokument shrnuje vývoj základních klimatických charakteristik a jejich projekci pro město Ostravu do budoucna, analyzuje dopady, rizika a zranitelnost, které z predikovatelných změn klimatu vyplývají. Nejdůležitější částí strategie je její návrhová část, tedy definování vize, cílů, klíčových priorit k řešení, překážek realizovatelnosti a hlavně návrhů opatření a projektů v oblasti infrastruktury, urbanismu, vodního hospodářství a celkově životního prostředí. K řešení byli přizváni odborníci z akademické sféry (Ostravská univerzita v Ostravě) a dalších odborných pracovišť (Akademie věd České republiky, Českého hydrometeorologického ústavu, atd.) a také široká veřejnost. Ta se zapojila zejména při tvorbě takzvané pocitové mapy horka, ale také přišla s nápady na zlepšení nebo zpříjemnění míst ve městě, která jsou vysokými teplotami zasažena nejvíce. Strategii řeší společnost EKOTOXA s.r.o. ve spolupráci s Ostravskou univerzitou a firmou RADDIT s.r.o.

Strategické cíle

V oblasti adaptace na změnu klimatu si město Ostrava stanovilo následující strategické cíle:

1.    Dostatek vody (dostatek kvalitní vody, ochrana před suchem, zlepšování nakládání s vodou)

2.    Příjemné město (zlepšování stavu veřejné zeleně a veřejného prostoru v intravilánu)

3.    Zdravá krajina (zlepšování stavu krajiny)

4.    Ochrana klimatu (snižování produkce skleníkových plynů, zvyšování energetické účinnosti a podpora adaptací budov na změny klimatu – součástí adaptační strategie je i mitigační část, která umožňuje vnímat problematiku klimatu komplexně v obou souvislostech)

5.    Lidé (ochrana zdraví, vzdělávání, prevence, péče o citlivé skupiny obyvatel)

V roce 2018 nechalo statutární město Ostrava zpracovat Akční plán adaptace na změnu klimatu ve městě Ostrava.

V roce 2018 také proběhla  mezinárodní konference s názvem Adaptace měst na změnu klimatu. Akce se konala dne 10. 9. 2018 v multifunkční hale Gong v Dolní oblasti Vítkovic za účasti řečníků z města Essen, Vídně a Prahy. Po konferenci následovaly odborné workshopy na téma zeleň a voda ve městech. Konference se zúčastnilo cca 120 hostů z řad odborné veřejnosti a veřejné správy.

Dokumenty ke stažení:

Aktuální informace k adaptační strategii města najdete na webu zdravaova.cz