Analytická část

Analytická část je první fází plánovacího procesu a klíčovým podkladem pro následné stanovení vize, rozvojových priorit a cílů. Strategický plán byl vytvořen v úzké spolupráci s vedením města, vedoucími odborů a dalšími zástupci Magistrátu města Ostravy. Cílem této části bylo zmapovat nejdůležitějších zjištění o výchozím stavu města v rámci vydefinovaných tematických oblastí a na jejich základě stanovit vhodná doporučení pro návrhovou část. V této části jsme tedy zmapovali existující strategické a koncepční materiály na území města, sesbírali jsme vstupy od cílových skupin (dotazníkové šetření, pocitové mapy, pracovní skupiny, strukturované rozhovory s klíčovými aktéry) a doplnili je o vnější vývojové trendy. Formulovali jsme hlavní zjištění a vytvořili Analytickou zprávu, která je podkladem pro Návrhovou část tvorby Strategického plánu.

Kompletní Analytická zpráva je ke stažení zde.

K Analytické zprávě dále patří několik samostatných, doprovodných dokumentů, které shrnují proces její tvorby a vyhodnocují proběhlé aktivity: