Počet sociálních bytů

Ikona Počet sociálních bytů
Naplňuje plán

Původní stav (2018): 439 bytů
Současný stav (2020): 508 bytů
Cílový stav (2022): 509 bytů

Průběžný stav:

508 bytů

503 bytů

439 bytů

PODROBNÝ POPIS UKAZATELE

Zdůvodnění výběru ukazatele:

Funkční veřejný prostor je i takový, kde je dostatečná a adekvátní nabídka kvalitních sociálních a zdravotních služeb pro všechny generace a lidi se specifickými potřebami. Vyspělá společnost se posuzuje mimo jiné podle toho, jak se stará o občany se specifickými potřebami. Ostrava má odpovídající síť sociálních služeb a prosociálních aktivit pro lidi se specifickými potřebami a pro lidi pečující o své blízké (volnočasové aktivity pro lidi s handicapem, aktivity pro rodiny s dětmi, aktivity protidrogové prevence a prevence kriminality, které přispívají ke zvyšování pocitu bezpečí apod.).

V rámci sociálních služeb probíhá plánování ve čtyřletých obdobích, v současnosti podle 5. Komunitního plánu sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022.

Klíčovou oblast inkluzivních aktivit představuje bydlení. V Ostravě žije množství domácností, které se ocitly v obtížné bytové situaci, kterou by bez vnější pomoci velmi pravděpodobně nemohly samy vyřešit. Jedná se o jednotlivce, samoživitele a samoživitelky, rodiny s dětmi, kteří z různých příčin žijí v nevyhovujících podmínkách. Systém podpory domácnostem představuje sociální bydlení.

Původní stav:

Sociální bydlení bylo realizováno v rámci projektů neziskových organizací, v roce 2018 nemělo statutární město Ostrava pro oblast bydlení zpracovaný strategický dokument. V programech neziskových organizací bylo v roce 2018 439 sociálních bytů.

Současný stav:

Ostrava má v roce 2020 zpracovanou Koncepci sociálního bydlení a Akční plán a zabydluje domácnosti v rámci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava. Se zabydlenými domácnostmi pracují sociální pracovnice Magistrátu města Ostravy. Programy sociálního bydlení nadále realizují i neziskové organizace. V roce 2020 bylo v Ostravě k dispozici 508 sociálních bytů (nárůst o 69 bytů oproti původnímu stavu v roce 2018).

Způsob měření:

Zdroj: Data statutárního město Ostravy, 5.komunitní plán sociálních služeb a souvisejících aktivit ve městě Ostrava na období 2019-2022, vlastní zpracování

 

Počet nově vyčleněných sociálních bytů v rámci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava: 70 bytů – obecní bytový fond a spolupráce se soukromým vlastníkem (2021). V roce 2021 bude aktualizován Akční plán koncepce sociálního bydlení Statutárního města Ostravy.