Přeskočit na obsah
7
obvodů
70
sociálních bytů
60
domácností
V projektu jsou sdruženy dvě oblasti sociální politiky, kterými se město zabývá. Jednak jsou to situace, kdy je domácnost nucena opustit stávající bydlení. Těm předchází řada událostí, jejichž včasnou identifikací je možné celý problém řešit. Díky tomu nemusí dojít ke stavu, kdy domácnost musí opustit své dosavadní bydlení. Druhou oblastí je systém sociálního bydlení – tedy zabydlování domácností v bytové nouzi do sociálních bytů a nastavení spolupráce se sociálním pracovníkem.

Co se týče oblasti prevence ztráty bydlení, tak situaci, kdy je domácnost nucena opustit stávající bydlení, předchází řada událostí a někdy trvá poměrně dlouhou dobu, než ke ztrátě bydlení dojde. Pracujeme proto na nástrojích, které slouží ke včasné identifikaci domácností, kterým ztráta bydlení hrozí. Hledáme také možnosti zahájení spolupráce se sociálním pracovníkem, který může domácnostem pomoci rizikovou situaci řešit. Jedná se o nejvhodnější řešení daného problému. Díky tomu nemusí dojít ke stavu, kdy domácnost musí opustit své dosavadní bydlení.

Oblast podpory domácností v bytové nouzi

Statutární město Ostrava pilotně ověřuje místní systém sociálního bydlení – tedy zabydlování domácností v bytové nouzi do sociálních bytů a nastavení spolupráce se sociálním pracovníkem.

Spolupracuje se se 7 městskými obvody (Hrabová, Mariánské Hory a Hulváky, Moravská Ostrava a Přívoz, Poruba, Radvanice a Bartovice, Slezská Ostrava, Vítkovice) a se soukromým vlastníkem – společností Heimstaden, (původně RESIDOMO s. r. o.). Ostrava má záměr navazovat spolupráci s dalšími městskými obvody, kde žijí domácnosti v nevyhovujícím bydlení.

Sociální pracovníci pomáhají domácnostem také při hledání zaměstnání, při řešení dluhů a exekucí nebo při administrativních úkonech (vyřizování sociálních dávek, důchodů apod.). Pomáhají domácnostem nastavit měsíční rozpočet, nebo posílit rodinné vztahy. Pracuje se také se sousedskými vztahy.

V rámci projektu Sociální bydlení ve městě Ostrava (realizace 10/2019 – 6/2022) se plánuje zajistit minimálně 70 sociálních bytů se zajištěnou podporou sociálních pracovníků. Současně bude zpracována „metodika spolupráce klíčových aktérů“ s cílem stabilizovat a rozvíjet systém podpory domácností v bytové nouzi.

Cíl projektu

Budování systému sociálního bydlení na území statutárního města Ostravy, což představuje zajištění dostupnosti standardizovaného, nesegregovaného bydlení pro domácnosti v bytové nouzi, ukotvení Magistrátu města Ostravy jako centrálního aktéra v oblasti bydlení a poskytovatele sociální práce.

Cílová skupina

Sociální bydlení je určeno především pro osoby bez domova dle typologie bezdomovectví ETHOS, tedy pro osoby:

 • bez střechy (osoby přežívající venku nebo v noclehárně),
 • bez domova (osoby bydlící v ubytovnách nebo institucích, např. sociálních ubytovnách, ubytovnách pro bezdomovce, azylových domech, věznicích, zdravotnických zařízeních, zařízeních pro děti nebo podporovaném bydlení),
 • v nejistém bydlení (lidé žijící v přechodném bydlení u rodiny nebo přátel, bydlení bez právního nároku, osoby ohrožené vystěhováním nebo osoby ohrožené násilím),
 • v nevyhovujícím bydlení (osoby žijící v provizorních nebo neobvyklých obydlích, v neobyvatelném bydlení nebo přelidněných bytech).

Klíčové aktivity

 1. Krizové bydlení

Krizové bydlení představuje nouzový a záchytný systém pro osoby a domácnosti, kde je nutné akutně řešit bytovou nouzi (stav bez bydlení).

Klíčová aktivita se bude realizovat v celkem 3 bytových jednotkách situovaných na území statutárního města Ostravy po dobu 33 měsíců. Cílovou skupinu (dle Koncepce sociálního bydlení ČR 2015-2025, MPSV) představují osoby, u kterých je výrazné riziko ohrožení na zdraví či životě. Bude se jednat o osoby bez střechy, osoby, které se ocitnou v krizové životní situaci – např. po náhlé výpovědi z bytu, domácím násilí apod.

V krizovém bydlení může jedinec/domácnost setrvat maximálně po dobu 6 měsíců. Tento rozsah nastavení krizového bydlení uvádí národní koncepce. Během šesti měsíců je předpoklad, že se situace stabilizuje natolik, že si klient nalezne bydlení mimo systém sociálního bydlení nebo mu bude poskytnut sociální byt.

 1. Sociální bydlení

Sociální bydlení představuje systém pro osoby a domácnosti, které jsou v bytové nouzi, jsou bez bydlení, žijí v nevhodném prostředí oblastí se zvýšenou koncentrací sociálního vyloučení (sociálně vyloučené lokality či ubytovny), domácnosti, které vynakládají na bydlení nepřiměřenou část svých příjmů a nejsou schopny tuto situaci řešit samy na trhu s bydlení atd. Jedná se o jednotlivce, samoživitele s dětmi a páry s dětmi.

Vzhledem k tomu, že kapacity projektu neumožňují nasytit poptávku všech domácností v bytové nouzi a také proto, že u některých skupin by měla prodleva v řešení bytové a sociální situace závažné důsledky, jsou pro účely projektu vymezeny prioritní cílové skupiny. Parametrem v nastavení cílové skupiny je také Operační program Zaměstnanost.

Prioritní cílové skupiny:

 • ohrožené rodiny s dětmi,
 • samoživitelé a samoživitelky,
 • lidé opouštějící náhradní rodinnou péči (např. dětské domovy, pěstounskou péči),
 • lidé přežívající venku, v ubytovnách a sociálních službách (zejména v pobytových sociálních službách se stanovenou maximální délkou pobytu), osoby žijící ve vážně zdravotně závadném obydlí,
 • lidé nebo domácnosti s osobami se zdravotním postižením,
 • lidé čelící diskriminaci na trhu s bydlením.

Aktivita se bude realizovat v 70 bytech, které budou určeny pro cílovou skupinu sociálního bydlení.

Součástí této klíčové aktivity je také zajištění kontinuity spolupráce sociálního pracovníka s domácnostmi zabydlenými v rámci předchozího projektu (Koncepce bydlení a její pilotní ověření ve městě Ostrava), které nedosáhly potřebné délky podpory, a nedošlo tedy k dostatečné stabilizaci její sociální a bytové situace. Celkem se jedná o 60 domácností, kde je třeba zajistit pokračující spolupráci.

 1. Podpora budování kapacit bytového fondu pro sociální bydlení

Zajištění dostatečných kapacit bytového fondu pro sociální bydlení a jejich kvantitativní nárůst je důležitou součástí projektu, ale i dlouhodobou klíčovou podmínkou pro funkčnost a dostateční robustnost místního systému sociálního bydlení a jeho udržitelnosti v čase (tedy za rámec realizace projektu).

Pro účely projektu jsou sociální byty vyjednány se zapojenými městskými obvody a soukromým vlastníkem. V rámci této klíčové aktivity bychom rádi i v průběhu realizace projektu komunikovali s dalšími městskými obvody o možném způsobu spolupráce a podílení se na místním systému sociálního bydlení – i v minimálním rozsahu jednotek bytů.

Cílem této klíčové aktivity je systematicky iniciovat spolupráci s nezapojenými městskými obvody, vyjednávat o možnosti rozšíření kapacit sociálního bydlení s těmi zapojenými a mapovat a nastavovat parametry spolupráce se soukromými vlastníky v oblasti sociálního bydlení.

 1. Evaluace nastavení systému sociálního bydlení

Evaluace se komplexně zaměřuje na klíčové aktivity Krizové bydlení a Sociální bydlení.

Nad rámec evaluační metodiky reflektujeme při nastavování evaluace projektu lokální specifika a formativní evaluaci systémových aktérů (ke tvorbě Metodiky spolupráce klíčových aktérů) a vnitřního realizačního prostředí (systémové nastavování a ukotvování realizovaných aktivit).

 1. Řízení, administrace, publicita a vzdělávání sociálních pracovníků projektu

Jedná se o aktivitu související s potřebou řízení a administrace dotačního projektu. V rámci aktivity budou průběžně po celou dobu realizace projektu realizovány činnosti v rámci projektového řízení projektu v souladu s podmínkami a požadavky OPZ, poskytovatele dotace a legislativy EU a ČR.

Součástí klíčové aktivity je také vzdělávání sociálních pracovníků projektu, které bude probíhat v souladu s § 111 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. K zajišťování potřebných kurzů a školení bude docházet individuálně dle identifikované vzdělávací potřeby každého sociálního pracovníka projektu zvlášť, přičemž důraz bude kladen na komplexní osobnostní rozvoj.

Kontakt

Bc. Nikola Slížová – sociální pracovník v oblasti bydlení – agenda žádostí
socialnibydleni@ostrava.cz
599 444 231, 727 950 811

Mgr. Vladislava Ševčíková – vedoucí oddělení sociální práce a metodiky, věcný garant projektu
vsevcikova@ostrava.cz
599 443 844

Další informace o projektu a o možnosti podat žádost o sociální bydlení.

Tomuto projektu předcházel projekt Pilotní ověření koncepce sociálního bydlení.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2019 Příprava ikona I
2019 Realizace ikona I
2025 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava

Garanti

 • Zbyněk Pražák náměstek pro oblast sociálních věcí

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/nastaveni-systemu-prevence-ztraty-bydleni-a-podpory-domacnostem-v-bytove-nouzi