Přeskočit na obsah
Cílem projektu bylo vytvoření reálného manuálu, který se zabývá označením provozoven, jako jsou reklamní štíty, polepy, výlohy, výstrče, vitríny, a také markýzami, zahrádkami, stojany - takzvanými áčky i obrazovkami ve výlohách.

Vizuální komunikace a venkovní reklama se přímo podílí na našem vnímání města. Je-li reklama vkusná a kvalitní, dotváří genius loci pozitivně. V případech nekoncepčních a neúměrných řešení reklamy ve veřejném prostoru hovoříme o vizuálním smogu.

Jak vypadá vkusná venkovní reklama? Jak reklamou nedegradovat architekturu a veřejný prostor? Jak si zjednodušit proces schvalování reklamních nosičů?

Na tyto a další otázky reaguje Manuálu venkovní reklamy. Má pomoci zorientovat se v problematice venkovních reklam a jejich povolování. Přináší návod, jak rozeznávat vhodná a vkusná řešení, a také názorně prezentuje reklamy nevhodné a nevkusné, které svým provedením a umístěním degradují objekty a prostředí.

Městský mobiliář

Jedná se o bannery (popř. desky) na zábradlích, lavičkách, reklamní válce, zařízení umístěné na sloupech veřejného osvětlení (slouží k výlepu plakátů, podobně jako plakátovací plocha, popř. k umístění směrových tabulí). Dále také flexy a horizonty (nosiče s pevným podkladem) nebo outbannery (vlajky) a dnes oblíbené citylighty. Umístění reklamy na městském mobiliáři obecně je nežádoucí zejména v území s památkovou ochranou a ve významných veřejných prostranstvích. Plakáty, polepy a plachty na mobiliáři, stožárech a sloupech jsou zakázány platným Nařízením města o regulaci reklamy na území městských památkových zón a určených ulic. V případě konání akcí (společenské, kulturní, sportovní a další městské akce) je možné propagační materiály umístit na reklamní válce, citylighty či hypercuby. Materiály budou obsahovat pouze základní upoutávky na datum konání a názvy akcí.

Další typy nosičů

Zakrytí lešení, převěsy přes ulici, prapory, reklamy na mostech, plotech, zábradlích, světelné reklamní panely, jednorázové stánky.Obecně jsou tyto typy reklamního zařízení na území města nežádoucí. Mnohá podléhají aktuálně platnému Nařízení města o regulaci reklamy na území městských památkových zón a určených ulic. Proto je nutné předem zjistit, kde bude reklama umístěna.

Nařízení o regulaci reklamního smogu

1.ledna 2020 začalo v Ostravě platit nové Nařízení o regulaci reklamního smogu. Město tímto způsobem chránit urbanistický a architektonický charakter veřejného prostoru, jeho jedinečnost a genius loci. Záměrem není reklamu zakázat, protože ta je běžnou součástí života, ale zlepšit stav venkovní reklamy a tím i kultivovat veřejný prostor.

Vzhledem ke krizovým opatřením v souvislosti s COVID-19 město schválilo přechodné ustanovení, kterým podnikatelům posunuje termín pro odstranění některé nevhodné reklamy o 1 rok – z původního 31. 12. 2020 na 31. 12. 2021. Podrobnější informaci o druzích reklamy, které mají nový termín pro odstranění, lze ověřit v článku 6 odstavci 2 nařízení dostupném zde.

Město Ostrava proto vydalo manuál, který ukazuje, jak správně pracovat s venkovní reklamou. Doporučuje správné postupy a příklady, aby reklama byla čitelná, přehledná, vkusná a efektivní. Zásady jsou určeny pro majitele provozoven a podnikatele, kteří označují své provozovny nebo umísťují na budovy, do výloh či na venkovní prostranství reklamy, ale platí také pro kulturní instituce a jednotlivé městské obvody.

Manuál venkovní reklamy

Manuál se zabývá označením provozoven, jako jsou reklamní štíty, polepy, výlohy, výstrče, vitríny, a také markýzami, zahrádkami, stojany – takzvanými áčky i obrazovkami ve výlohách. Rozebírá všechny základní formy venkovní reklamy umístěné na městském mobiliáři, velkoplošnou reklamu i reklamu na štítech a fasádách či střechách, hypercube i další typy nosičů. Upřesňuje pojmy vztahující se k reklamě, uvádí příslušné právní předpisy a radí, jak má postupovat žadatel o povolení reklamy, zmiňuje postup stavebního úřadu i kompetence a závazná stanoviska odboru památkové péče.

OSTRAVA 360° – Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů

Jedná se o komunikační kampaň, která má za cíl předat podnikatelům i veřejnosti maximální možné, ucelené a přehledné informace k regulaci reklamního smogu ve městě. Na webu www.ostrava360.czje ke stažení plné znění Nařízení pro regulaci reklamního smogu i Manuál pro umísťování venkovní reklamy. Ten je aktuálně distribuován do datových schránek všem podnikatelům a majitelům provozoven a městským obvodům. V případě potřeby se mohou podnikatelé i veřejnost obracet na město se svými dotazy hned několik způsoby.

WWW.OSTRAVA360.CZ

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2019 Záměr ikona I
2020 Realizace ikona I
2021 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/regulace-reklamy-ve-meste-ostrava