Publikováno: 22.02.2021

Vizuální smog ve městě řeší projekt OSTRAVA 360°

Město Ostrava vloni vydalo manuál, který ukazuje, jak správně pracovat s venkovní reklamou. Doporučuje správné postupy a příklady, aby reklama v Ostravě byla čitelná, přehledná, vkusná a efektivní. Cílem je chránit urbanistický a architektonický charakter veřejného prostoru, jeho jedinečnou atmosféru a genius loci.

Rada města 1. října 2019 schválila nové Nařízení o regulaci reklamního smogu, které začalo platit od 1. ledna 2020. Vzhledem ke krizovým opatřením v souvislosti s COVID-19 město schválilo přechodné ustanovení, kterým podnikatelům posunuje termín pro odstranění některé nevhodné reklamy o 1 rok. Záměrem opatření není reklamu zcela zakázat, protože ta je běžnou součástí života, ale zlepšit stav venkovní reklamy a tím i kultivovat veřejný prostor. Zásady jsou určeny pro majitele provozoven a podnikatele, kteří označují své provozovny nebo umísťují na budovy, do výloh či na venkovní prostranství reklamy, ale platí také pro kulturní instituce a jednotlivé městské obvody. Na základě nařízení rady vydalo město Manuál umísťování reklamy města Ostravy a a komunikační kampaň OSTRAVA 360° – Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů.

„Proto, aby Ostrava vypadala jako moderní město budované s citem a vkusem, děláme v posledních letech maximum. Na zásadní stavby vyhlašujeme architektonické soutěže a opravujeme lokality, které to potřebují. Jedním z klíčových témat, které zapadá do diskuzí o kvalitě veřejného prostoru, je právě venkovní reklama. A kvalitní veřejný prostor je jednou z priorit našeho strategického plánu fajnOVA,“ řekl ostravský primátor Tomáš Macura.

Manuál umísťování reklamy města Ostravy, který reflektuje všechna nová pravidla, odpovídá na tři stěžejní otázky: Jak vypadá vkusná venkovní reklama? Jak reklamou nedegradovat architekturu a veřejný prostor? Jak si zjednodušit proces schvalování reklamních nosičů? Má pomoci zorientovat se v problematice venkovních reklam a jejich povolování. Přináší návod, jak rozeznávat vhodná a vkusná řešení, a také názorně prezentuje reklamy nevhodné a nevkusné, které svým provedením a umístěním degradují objekty a prostředí.

„Chceme, aby reklama ve městě byla čitelná, přehledná, vkusná, estetická a tím pádem také efektivní. Chci připomenout, že naším cílem není omezovat živnostníky, ale estetizovat veřejný prostor a mít hezčí Ostravu. Naše předchozí diskuze o architektuře i úloze veřejného prostoru přinesly své ovoce, a zlepšit stav venkovní reklamy je jen dalším krokem na naší cestě za kvalitnějším veřejným prostorem. Jsme si vědomi, že i město, obvody nebo naše organizace používaly reklamu, která není v souladu s nově nastavenými pravidly. Proto s jejich naplňováním začneme u sebe,“ doplnila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová, která má ve svém resortu Útvar hlavního architekta a stavebního řádu.

Manuál se zabývá označením provozoven, jako jsou reklamní štíty, polepy, výlohy, výstrče, vitríny, a také markýzami, zahrádkami, stojany – takzvanými áčky i obrazovkami ve výlohách. Rozebírá všechny základní formy venkovní reklamy umístěné na městském mobiliáři, velkoplošnou reklamu i reklamu na štítech a fasádách či střechách, hypercube i další typy nosičů. Upřesňuje pojmy vztahující se k reklamě, uvádí příslušné právní předpisy a radí, jak má postupovat žadatel o povolení reklamy, zmiňuje postup stavebního úřadu i kompetence a závazná stanoviska odboru památkové péče.

OSTRAVA 360° – Kvalitní venkovní reklama ze všech úhlů je komunikační kampaň, která má za cíl předat podnikatelům i veřejnosti maximální možné, ucelené a přehledné informace k regulaci reklamního smogu ve městě. Na webu www.ostrava360.cz je ke stažení plné znění Nařízení pro regulaci reklamního smogu i Manuál pro umísťování venkovní reklamy.

Další příspěvky