Aktualizováno 31.8.2022

Prodloužená Porážková IV.

Strategický projekt
2017
Záměr
2019
Příprava
»
2024
Realizace
2026
Dokončeno

Ulice Porážková je komunikací distribučního okruhu centra, která bude vedena po okraji obytné zástavby centra, podél dopravního koridoru celostátní železniční tratě Ostrava Hlavní nádraží – Kojetín. Tato komunikace slouží cílové dopravě přijíždějící od městského dopravního okruhu, ulice Mariánskohorské do centra. Cílem stavby je ulevit dopravě směrující od severu do oblasti centra tím, že bude nabídnuta trasa vedená okrajem obytné zástavby (ulicí Porážkovou) a nikoliv jejím středem (ulicí Nádražní).

Komunikace je navrhována v šířkovém uspořádání dvoupruhové komunikace vedené podél východního okraje celostátní železniční tratě.

Stavba navazuje na předchozí etapu výstavby ulice Porážkové a napojuje se na ni v křižovatce s ulicí Žerotínovou, která plní funkci uliční rampy mimoúrovňové křižovatky s ulicí Českobratrskou.

V současné chvíli se zpracovává dokumentace pro územní řízení zakončené vydáním územního rozhodnutí. Od října bude probíhat výběr zhotovitele dokumentace pro stavební řízení a dokumentace pro provedení stavby.

Situační výkres č. 1

Situační výkres č. 2