Aktualizováno 23.6.2021

Prodloužená Porážková IV.

2017
Záměr
2019
Příprava
»
2024
Realizace
2025
Dokončeno

Ulice Porážková je komunikací distribučního okruhu centra, která bude vedena po okraji obytné zástavby centra, podél dopravního koridoru celostátní železniční tratě Ostrava Hlavní nádraží – Kojetín. Tato komunikace slouží cílové dopravě přijíždějící od městského dopravního okruhu, ulice Mariánskohorské do centra.

Cílem stavby je ulevit dopravě směrující od severu do oblasti centra tím, že bude nabídnuta trasa vedená okrajem obytné zástavby (ulicí Porážkovou) a nikoliv jejím středem (ulicí Nádražní).

Komunikace je navrhována v šířkovém uspořádání dvoupruhové komunikace vedené podél východního okraje celostátní železniční tratě.

Stavba navazuje na předchozí etapu výstavby ulice Porážkové a napojuje se na ni v křižovatce s ulicí Žerotínovou, která plní funkci uliční rampy mimoúrovňové křižovatky s ulicí Českobratrskou.

Připravuje se odkup pozemků dotčených stavbou a dopracovává se dokumentace pro územní rozhodnutí.

Situační výkres č. 1

Situační výkres č. 2