Publikováno: 03.06.2022

BLOG: Jak oživit centrum města?

Koncem dubna jste měli možnost seznámit se s prvním ze sedmi strategických cílů Strategického plánu rozvoje města Ostravy na období 2017-2023. Nyní vám přiblížíme druhý strategický cíl, kterým je oživení historického centra města.

Principem strategického plánu je samozřejmě vyvážený rozvoj všech částí Ostravy. S rolí regionální metropole však souvisí i role historického jádra, které vyžaduje estetizaci, zaplnění a využití prostoru a koncepční rozvoj důležitých funkcí pro jeho obyvatele, ale například i příležitostné návštěvníky.

Vymezení historického centra města Ostravy

Co se děje s centrem města?

Centra evropských měst sídla reprezentují, odhalují jejich historii, slouží k setkávání a vůbec jsou pomyslnou výkladní skříní města. Území, které považujeme za centrum Ostravy, je vymezeno na mapě níže. Jedná se o území, které ohraničuje řeka Ostravice, ulice Porážková a 30. dubna po Novou radnici. Právě zde začala vznikat jedna z nejstarších sídlišť na území dnešní Ostravy. Obdobné hranice má i městská památková zóna Moravská Ostrava.

Současný stav vymezeného území a přilehlého okolí je odrazem jeho vzdálené i nedávné historie. Jedním z nejvýznamnějších faktorů úpadku byl pokles celkové atraktivity města po ukončení těžebních činností na konci 90. let 20. století. Následoval pokles počtu obyvatel, který se více či méně dotkl všech částí Ostravy, centrum města nevyjímaje, a který měl samozřejmě i negativní dopad na jiné ekonomické činnosti. Další neopomenutelnou okolností, která v nedávné době podstatně ovlivnila a dodnes stále ovlivňuje centrum města, je trend výstaveb obchodních center, které odsávají některé obchody a služby z městských jader, a tím i jejich návštěvníky, kteří lokalitu pravidelně navštěvovali. V neposlední řadě má na nynější stav centra nepříznivý vliv tzv. suburbanizace, jejíž podstatou je vystěhovávání se z vnitřních částí měst na jejich okraje (fenomén suburbanizace jsme blíže popisovali dříve v článku Městská sídla v proměnách času).

Co s tím lze udělat?

Všechny tyto, ale i další související faktory zapříčinily, že v centru Ostravy vznikla nezanedbatelná řada opuštěných míst a budov, které snížily celkovou image nejen zmíněného území, ale i celého města. Řada míst a ulic svou zanedbaností nelákala k bydlení, práci ani trávení volného času. Komplikovaná vlastnická struktura nemovitostí, kdy je spousta z nich v majetku soukromníků, a tedy město nemá moc možností, co s jejich neuspokojivým stavem dělat, tento stav jen umocňuje.

Co ale město udělat může, je například zastavět existující proluky architektonicky hodnotnými budovami s rezidenční, komerční i veřejnou funkcí, zkvalitnit bydlení v centru pro rodiny s dětmi, podpořit podnikatele a komunitní život a v neposlední řadě zlepšit podmínky pro aktivní trávení volného času obyvatel, což centrum zatraktivní pro stávající i nové obyvatele, podnikatele i návštěvníky. V těchto ohledech se již povedlo některé projekty zrealizovat, například rekonstrukci historické budovy bývalých jatek pro účely galerie Plato Ostrava, výstavbu nového bytového domu na ulici Janáčkova či rekonstrukci rezidenčního domu na ulici Střelniční. V současné době probíhá rozvoj území Nové Karoliny (kde se realizuje bytová i komerční výstavba), zástavba proluky multifunkčním objektem Nové Lauby, nebo průběžná realizace úprav na Černé louce. V jejím blízkosti se dokončuje projekt Univerzitního kampusu, od jehož studentského života se také očekává významné oživení centra města. Nesmíme opomenout i dlouho očekávanou rekonstrukci budovy Ostravica-Textilia, kterou realizuje soukromý investor, a jejíž dokončení se předpokládá v příštím roce.

Kromě toho bylo již v centru města realizováno několik drobných projektů financovaných z programu TVOŘÍME PROSTOR. Tento dotační program dává příležitost aktivním lidem zrealizovat vlastní nápady a projekty ve veřejném prostoru s cílem zkrášlit své okolí a současně podpořit komunitní život na území města Ostravy.

Z aktivit, které se v centru teprve chystají, můžeme jmenovat například zastavění proluk u katedrály Božského Spasitele a na rohu ulic Kostelní a Biskupská, nebo zkvalitnění a rozšíření možností dopravního napojení centra města s okolím.

Jak měříme vývoj?

Centrum Ostravy tak různými intervencemi opět pomalu ožívá. Svědčí o tom také rostoucí počet obyvatel i provozoven v historickém jádru. Tyto údaje každoročně monitorujeme na webu fajnOVA společně s dalšími ukazateli úspěchu strategického plánu. Pokud se ve městě podaří dokončit všechny plánované důležité projekty a udržet tak rostoucí trendy počtu obyvatel a provozoven v centru, pak má tato lokalita dobře našlápnuto k tomu stát se pulzujícím srdcem metropolitního území a městského organismu.

Další příspěvky