Publikováno: 08.03.2022

Ptali jsme se Vás, jaký máte přístup k úsporám energií a životnímu prostředí ve městě

Není vám lhostejné životní prostředí a kvalita života v našem městě? Jaký vzduch dýcháme a kolik energie spotřebujeme?

V rámci aktualizace akčního plánu udržitelné energetiky a klimatu (SECAP) jsme se na podzim loňského roku občanů formou dotazníků a pocitové mapy ptali, kde se v Ostravě cítí příjemně, která místa by se měla rozvíjet, kde vnímají znečištěné ovzduší nebo kde pociťují nedostatek zeleně, případně by chtěli podpořit alternativní formy ekologické dopravy.

Cílem dotazníku bylo se více dozvědět o přístupu občanů k problematice úspor energií, využití obnovitelných zdrojů energie atd. Dotazníkové šetření proběhlo také formou dotazování v ulicích a to hned ve 4 městských obvodech: Moravská Ostrava a Přívoz, Slezská Ostrava, Poruba a Ostrava-Jih. Současně byla data pro dotazníky  sbírána v rámci Dne otevřených dveří, který se konal na Nové radnici a na přilehlém Prokešově náměstí. Občané se mohli do sběru podkladů zapojit také prostřednictvím standardních informačních kanálů města (tiskové zprávy, web, sociální sít města atd.)

Z výsledků dotazování vyplynulo, že velká část oslovených občanů města vnímá problémy především v oblasti znečištění ovzduší městskou dopravou a průmyslovou aktivitou, a dále také inverzní smogovou situaci v chladných měsících. I když je nutné podotknout, že se situace na základě objektivních dat za několik posledních desetiletí výrazně zlepšila, přesto je tato problematika vnímána občany a médii se zvýšenou citlivostí. I proto je pokračující zlepšení kvality ovzduší jednou z priorit města i regionu a pokrok v této oblasti je sledován ukazateli úspěchu strategického plánu rozvoje města Ostravy.

pocitová mapa města Ostravy

Pro ukázku přikládáme několik nejzajímavějších podnětů, které jsme z dotazování veřejnosti získali:

Které problémy, zahrnuté do akčního plánu SECAP, podle vás nejvíce ovlivňují či budou nadále snižovat kvalitu života v Ostravě?

Z nabídky nejčastěji dotazovaní vybírali problematiku znečištění ovzduší plynoucí z dopravy, jako druhý nejčastější problém potom vnímali problematiku znečištění ovzduší plynoucí z průmyslu a elektráren, které následovalo znečištěním ovzduší způsobené smogovou inverzí a domácími lokálními topeništi a kotly.

Jaké problémy a rizika, spojená s dopady změny klimatu považujete v Ostravě za nejzávažnější?

S ohledem na řešení adaptační opatření v souvislosti se změnou klimatu dotazovaní nejčastěji reagovali na extrémní vlny veder a změny počasí s podstatným vlivem na starší osoby, děti a dlouhodobě nemocné, extrémní sucho, ale také na extrémní jevy a výkyvy počasí jako jsou bouřky, kroupy silný vítr a ohrožení kvůli povodním.

Která z následujících opatření, zaměřená na snižování vlivů na klima, případně adaptaci, byste v Ostravě uvítal/-a a podpořil?

Z dotazníků vyplývá, že většina občanů by uvítala více zeleně na veřejných prostranstvích, energeticky úsporné rekonstrukce stávajících budov ve vlastnictví města s využitím šetrného hospodaření s vodou a využití dešťové vody, ale zmiňovali také potřebu regenerace brownfieldů včetně likvidace ekologických zátěží a jejich přeměnu na plochy pro další volnočasové využití. Jako důležitý aspekt se ukázala také obnova vodních zdrojů ve městě a rozšíření možnosti nabíjení pro elektromobily.

Jaká další opatření byste v Ostravě uvítal/-a, kromě výše uvedených? Co podle Vás ve městě chybí a mohlo by přispět k ochraně klimatu nebo adaptaci na klimatickou změnu? Případně na jakém místě?

Nejčastěji zmiňovaná témata byla radikální omezení automobilové dopravy ve městě, rušení parkovišť, výsadba stromů, parků, parkoviště se zasakováním srážek, parkoviště se stromy. vodní prvky v parcích, regulace dopravy v centru s cílem jejího snížení. Mimo to lidé nejčastěji zmiňovali také komunitní projekty – zahrady, energetické družstva, službu sdílených aut (carsharing), zájem o cirkulární ekonomiku. Zajímali se také o možnost nadále podporovat ostrovy biodiverzity, rozvíjet zajímavá místa se specifickými rostlinami a živočichy (například haldy), možnosti omezení dopravy, propustné povrchy, dešťové zahrady, zelené střechy a fasády, více street workoutových hřišť, odstavná parkoviště v okolí města vedoucí k přeměně centra bez aut a další.

Uvažujete o tom, že ve svém domě budete využívat (nebo jako člen společenství vlastníků či družstva budete podporovat) řešení k úsporám energie?

Dozvěděli jsme se, že až 54 % dotazovaných uvažuje nad podobnými opatřeními do budoucna.

Revitalizace a kultivace veřejných prostranství ve městě v souladu s udržitelným rozvojem a kvalitním životním prostředím navazuje na cíle současného strategického plánu rozvoje města pro období 2017-2023, v rámci kterého vznikají konkrétní rozvojové projekty pro řešení těchto problematických oblastí – například revitalizace parků, ekologizace vozidel městské hromadné dopravy, nebo rekonstrukce a ozelenění hlavních městských tříd. Konkrétní plnění stanovených cílů v rámci strategického plánu sledujeme pomoci ukazatelu, které společně naplňují jednu z hlavních priorit Ostravy, prioritu Zdravého města.

 

Líbil se Vám tento příspěvek?

Nahrávání ... Nahrávání ...

Další příspěvky