Přeskočit na obsah
Stávající energetická síť v ZOO Ostrava s jedinou centrální trafostanicí a kabelovými rozvody pro jednotlivé objekty a pavilony není pro další rozvoj areálu dostačující. Díky projektu budou nainstalovány nové trafostanice a elektrické rozvody, díky kterým bude zajištěno dostatečné zásobování elektřinou všech staveb v areálu.

Současná centrální trafostanice a kabelové rozvody nejsou pro komplexní rozvoj areálu Zoo Ostrava dostačující. Díky projektu byla zřízena nová trafostanice a kabelové přípojky, které budou elektřinou zásobovat všechny stavby v areálu. Úpravy elektrických rozvodů se dočkají také jednotlivé objekty a pavilony. Realizace projektu probíhá kontinuálně na etapy. 

První etapa projektu

V rámci I. etapy tohoto rozsáhlého projektu byly v areálu zoo rekonstruovány areálové plynovody a plynovodní přípojky. Součástí byly rekonstrukce i objektových lokálních zdrojů tepla – plynových kotelen. Tato nová plynárenská soustava byla provedena jako středotlaká, čímž došlo ke zvýšení kapacity plynovodů s možností připojování dalších objektů. Stavební a hlavně výkopové práce se dotkly celého areálu zoologické zahrady a botanického parku. Během nich bylo vykopáno na 12 km výkopů a překopů.

Na tuto etapu navázala rekonstrukce elektroenergetických rozvodů. Stávající síť s jedinou centrální trafostanicí a následnými kabelovými rozvody, která byla značně zastaralá, často poruchová a kapacitně nedostačující, byla nahrazena vstupní trafostanicí včetně kabelové přípojky a dvěma podružnými kioskovými trafostanicemi se zemními kabelovými propojeními VN 22/kV, které budou elektřinou zásobovat všechny stavby v areálu. Rekonstruovány byly také kabelové rozvody NN a instalovány nové rozvaděčové skříně a pro jednotlivé objekty a pavilony. Souběžně se všemi trasami VN a NN byly uloženy optické rozvody. Tato etapa byla dokončena v roce 2019.

Výše nákladů na realizaci: 98 mil. Kč.

Druhá etapa projeku

V roce 2022 byla zahájena realizace II. etapy, jejímž cílem byla instalace elektronických komunikací, které navazují na výstavbu areálové sítě elektronických komunikací provedených v rámci realizace I. etapy. Výstavba elektronických komunikací zahrnovala areálové ozvučení, areálový dohledový video systém, areálové informační zobrazovací panely a výstavbu prvků elektronických komunikací a měření spotřeby v provozních objektech v areálu ZOO Ostrava. Reproduktory pro ozvučení a kamery dohledového sytému v rámci areálu byly osazeny na stožáry areálového osvětlení, u kterých byla provedena kabelová příprava pro napojení těchto prvků v rámci I. etapy. Osazení informačních zobrazovacích panelů bude v blízkosti energetických sloupků, ze kterých se panely napojí na elektrickou energii a síť elektronických komunikací. V rámci instalace měření spotřeby byla v jednotlivých objektech provedena výměna měřičů energií. V rámci měření spotřeby budou napojeny měřiče tepla, vody, plynu, elektrické energie. Předpoklad realizace stavby 2022-2024.

Výše nákladů na realizaci: 26 mil. Kč.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2017 Příprava ikona I
2018 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Kateřina Šebestová náměstkyně primátora pro oblast životního prostředí

    Kontaktujte nás    zpracováním osobních údajů