Přeskočit na obsah
Stávající energetická síť v ZOO Ostrava s jedinou centrální trafostanicí a kabelovými rozvody pro jednotlivé objekty a pavilony není pro další rozvoj areálu dostačující. Díky projektu budou nainstalovány nové trafostanice a elektrické rozvody. Aktuálně probíhá 2. etapa projektu zahrnující kromě instalace elektrických rozvodů i instalaci kamerového a ozvučovacího systému.

Současná centrální trafostanice a kabelové rozvody nejsou pro komplexní rozvoj areálu Zoo Ostrava dostačující. Díky projektu byla zřízena nová trafostanice a kabelové přípojky, které budou elektřinou zásobovat všechny stavby v areálu. Úpravy elektrických rozvodů se dočkají také jednotlivé objekty a pavilony. Realizace projektu probíhá kontinuálně na etapy. 

První etapa projektu

V rámci I. etapy tohoto rozsáhlého projektu byly v areálu zoo rekonstruovány areálové plynovody a plynovodní přípojky. Součástí byly rekonstrukce i objektových lokálních zdrojů tepla – plynových kotelen. Tato nová plynárenská soustava byla provedena jako středotlaká, čímž došlo ke zvýšení kapacity plynovodů s možností připojování dalších objektů. Stavební a hlavně výkopové práce se dotkly celého areálu zoologické zahrady a botanického parku. Během nich bylo vykopáno na 12 km výkopů a překopů.

Na tuto etapu navázala rekonstrukce elektroenergetických rozvodů. Stávající síť s jedinou centrální trafostanicí a následnými kabelovými rozvody, která byla značně zastaralá, často poruchová a kapacitně nedostačující, byla nahrazena vstupní trafostanicí včetně kabelové přípojky a dvěma podružnými kioskovými trafostanicemi se zemními kabelovými propojeními VN 22/kV, které budou elektřinou zásobovat všechny stavby v areálu. Rekonstruovány byly také kabelové rozvody NN a instalovány nové rozvaděčové skříně a pro jednotlivé objekty a pavilony. Souběžně se všemi trasami VN a NN byly uloženy optické rozvody. Tato etapa byla dokončena v roce 2019.

Výše nákladů na realizaci: 98 mil. Kč.

Druhá etapa projeku

V roce 2022 byla zahájena realizace II. etapy, jejímž cílem je instalace elektronických komunikací, které navazují na výstavbu areálové sítě elektronických komunikací provedených v rámci realizace I. etapy. Výstavba elektronických komunikací zahrnuje areálové ozvučení, dohledový video systém, zobrazovací panely a měření spotřeby v provozních objektech. Reproduktory pro ozvučení a kamery dohledového sytému budou osazeny na stožáry osvětlení, u kterých byla provedena kabelová příprava pro napojení už v I. etapě. Osazení informačních zobrazovacích panelů bude v blízkosti energetických sloupků, ze kterých se panely napojí na elektrickou energii a síť elektronických komunikací. V rámci instalace měření spotřeby bude v jednotlivých objektech provedena výměna měřičů energií. V rámci měření spotřeby budou napojeny měřiče tepla, vody, plynu, elektrické energie.

Zhotovitelem druhé etapy je VAE a.s., náklady na realizaci představují 31 mil. Kč. Realizace zahájena byla 4. 10. 2022, předpokládané dokončení stavby je v dubnu 2024.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2017 Záměr ikona I
2017 Příprava ikona I
2018 Realizace ikona I
2024 Dokončeno ikona I

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava

Garanti

  • Hana Tichánková náměstkyně pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/zoo-ostrava-energie-a-energeticke-hospodarstvi