Aktualizováno 19.9.2022

Revitalizace hornické kolonie Bedřiška

Strategický projekt
2018
Záměr
2022
Příprava
»
2023
Realizace
2024
Dokončeno

Město Ostrava připravuje unikátní revitalizaci obytné kolonie Bedřiška v Hulvákách. Cílem je přeměnit ji ve standardní část města s primární funkcí bydlení a zrušit její status vyloučené lokality. Projekt zohledňuje nejen současný stav budov a prostranství, navrhuje doplnění nové bytové výstavby a občanské vybavenosti, ale počítá také se zásadním navýšením počtu obyvatel a zapojením místní komunity. Financován by měl být z veřejných i soukromých zdrojů. Aktuálně dokončená urbanistická studie se bude dále rozpracovávat. Její autoři, architektonická kancelář re:architekti, navrhli realizaci v několika etapách.

Zadání studie v prosinci 2019 bylo výsledkem jednání mezi městem, obvodem Mariánské Hory a Hulváky, odborníky zejména z řad urbanistů a zástupci obyvatel Bedřišky. Úzká spolupráce všech zainteresovaných umožnila získat všeobecnou podporu pro řešení, které zachovává genius loci i při doplnění urbanistické struktury o novou bytovou výstavbu. Urbanistickou studii jako zásadní podklad pro budoucí rozvoj lokality budeme dále doplňovat a rozvíjet. Projekt řeší jak napojení lokality na okolí, tak zásadní navýšení její kapacity. Důležitou součástí studie je návrh racionálního ekonomicko-správního modelu, který by nám umožnil realizovat projekt s ohledem na přiměřenou finanční bilanci. Nastavené podmínky by nám zajistily možnost nakládat s městským majetkem, a zároveň přitom podporovat sociální vazby mezi obyvateli. Vycházíme z toho, že vztah k majetku posiluje i zodpovědnost k němu. V souvislosti s tím se jedná i o možnosti zřízení takzvaného komunitního družstva. Konkrétní model zatím ale není stanoven a bude předmětem dalších diskuzí. Pro projekt se bude hledat částečné externí financování.

Studie, kterou zpracovala renomovaná kancelář re:architekti s respektem k charakteru místa, řeší jednotlivé etapy transformace Bedřišky. Navrhuje novou zástavbu na nevyužitých plochách v sousedství a pomalou proměnu stávající zástavby. Charakter navrhovaných nových domů je odvozen z prvků architektury finských domků. Mají mít podobný tvar a sklon střechy, dřevěný obklad a sokl jako ty stávající, budou převážně dvoupodlažní, s průhledy do zahrad. Plánováno je odstranění bariér v pohybu lidí.

Při zpracování studie architekti spolupracovali nejen se zadavatelem, to znamená v tomto případě statutárním městem Ostrava, ale také městským obvodem, který se o Bedřišku stará, a samozřejmě i s místními obyvateli, kteří na Bedřišce bydlí a berou ji za svoji. Všechny zjištěné podněty se snažili pochopit a následně promítnout a zapracovat do návrhu studie, tak aby všem zúčastněným nabídnou smysluplné a životné řešení.  Bylo to ojedinělé zadání, které významně překročilo hranice architektury. Museli jsme uvažovat i o možnostech vzájemné dohody, o postupnosti proměn, o možnostech sousedství. Nestačilo jen nakreslit, jak má Bedřiška v budoucnu vypadat. Architekti museli také navrhnout zástavbu pro optimální budoucí strukturu obyvatel, občanské vybavenosti a funkcí, které má lokalita plnit a vhodnou etapizaci, aby se transformaci podařilo dotáhnout. Multidisciplinární a komplexní přístup v projektu propojuje návrh vystavěného prostředí a práci komunity a s komunitou.

Studie stanovuje čtyři etapy, ve kterých by měla přestavba probíhat. Její součástí je také předběžný odhad nákladů ve výši 472 milionů korun. Veřejné investice zahrnují úpravy veřejných prostor, rekonstrukci stávající a vybudování nové technické infrastruktury a výstavbu nových bytových jednotek a rodinných domů. Soukromý investor by měl vložit peníze do bytové výstavby. Konkrétní poměr soukromých a veřejných peněz bude výsledkem dalších jednání.

V současné chvíli probíhají přípravné fáze projektu na několika úrovních,  v podobě přípravy potřebné infrastruktury (přívody vody, kanalizace atd.) a také jednání o možném zřízení Bytového družstva Bedřiška, které by mělo nově vznikající čtvrť ve správě.

Koncem roku byly vyhlášena nadlimitní veřejné zakázka na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace etapy 1a (dopravní a technická infrastruktura).