Aktualizováno 19.11.2020

Revitalizace hornické kolonie Bedřiška

2018
Záměr
»
Příprava
2021
Realizace
2024
Dokončeno

Proměna kolonie Bedřiška v moderní místo k bydlení

Město Ostrava připravuje unikátní revitalizaci obytné kolonie Bedřiška v Hulvákách. Cílem je přeměnit ji ve standardní část města s primární funkcí bydlení a zrušit její status vyloučené lokality. Projekt zohledňuje nejen současný stav budov a prostranství, navrhuje doplnění nové bytové výstavby a občanské vybavenosti, ale počítá také se zásadním navýšením počtu obyvatel a zapojením místní komunity. Financován by měl být z veřejných i soukromých zdrojů. Aktuálně dokončená urbanistická studie se bude dále rozpracovávat. Její autoři, architektonická kancelář re:architekti, navrhli realizaci v několika etapách.

Urbanisticko-architektonická studie

Zadání studie v prosinci 2019 bylo výsledkem jednání mezi městem, obvodem Mariánské Hory a Hulváky, odborníky zejména z řad urbanistů a zástupci obyvatel Bedřišky. Úzká spolupráce všech zainteresovaných umožnila získat všeobecnou podporu pro řešení, které zachovává genius loci i při doplnění urbanistické struktury o novou bytovou výstavbu. Urbanistickou studii jako zásadní podklad pro budoucí rozvoj lokality budeme dále doplňovat a rozvíjet. Projekt řeší jak napojení lokality na okolí, tak zásadní navýšení její kapacity. Důležitou součástí studie je návrh racionálního ekonomicko-správního modelu, který by nám umožnil realizovat projekt s ohledem na přiměřenou finanční bilanci. Nastavené podmínky by nám zajistily možnost nakládat s městským majetkem, a zároveň přitom podporovat sociální vazby mezi obyvateli. Vycházíme z toho, že vztah k majetku posiluje i zodpovědnost k němu. V souvislosti s tím se jedná i o možnosti zřízení takzvaného komunitního družstva. Konkrétní model zatím ale není stanoven a bude předmětem dalších diskuzí. Pro projekt se bude hledat částečné externí financování.

Studie, kterou zpracovala renomovaná kancelář re:architekti s respektem k charakteru místa, řeší jednotlivé etapy transformace Bedřišky. Navrhuje novou zástavbu na nevyužitých plochách v sousedství a pomalou proměnu stávající zástavby. Charakter navrhovaných nových domů je odvozen z prvků architektury finských domků. Mají mít podobný tvar a sklon střechy, dřevěný obklad a sokl jako ty stávající, budou převážně dvoupodlažní, s průhledy do zahrad. Plánováno je odstranění bariér v pohybu lidí.

Nová městská čtvrť – moderní místo k bydlení

Posunutá tramvajová zastávka a napojení lokality na stávající infrastrukturu by provázalo Bedřišku s okolím a eliminovalo její aktuální izolovanost. Komunikace by se propojily ve směru na Starý Zábřeh i na lesopark Benátky v Hulvákách. Nově by v lokalitě mohl přibýt obchod a restaurace. Studie řeší i vzhled veřejných prostranství, detail ulic a nových náměstí, doplnění zeleně. Vymezuje hranice mezi soukromým a veřejným prostorem, kterému je věnován dostatek místa. Řeší také technickou infrastrukturu včetně rybníku pro zadržování dešťových vod, který by mohl být součástí nového parku. Bedřiška by se po úpravách stala plnohodnotnou součástí města.

Při zpracování studie architekti spolupracovali nejen se zadavatelem, to znamená v tomto případě statutárním městem Ostrava, ale také městským obvodem, který se o Bedřišku stará, a samozřejmě i s místními obyvateli, kteří na Bedřišce bydlí a berou ji za svoji. Všechny zjištěné podněty se snažili pochopit a následně promítnout a zapracovat do návrhu studie, tak aby všem zúčastněným nabídnou smysluplné a životné řešení.  Bylo to ojedinělé zadání, které významně překročilo hranice architektury. Museli jsme uvažovat i o možnostech vzájemné dohody, o postupnosti proměn, o možnostech sousedství. Nestačilo jen nakreslit, jak má Bedřiška v budoucnu vypadat. Architekti museli také navrhnout zástavbu pro optimální budoucí strukturu obyvatel, občanské vybavenosti a funkcí, které má lokalita plnit a vhodnou etapizaci, aby se transformaci podařilo dotáhnout. Multidisciplinární a komplexní přístup v projektu propojuje návrh vystavěného prostředí a práci komunity a s komunitou.

Studie stanovuje čtyři etapy, ve kterých by měla přestavba probíhat. Její součástí je také předběžný odhad nákladů ve výši 472 milionů korun. Veřejné investice zahrnují úpravy veřejných prostor, rekonstrukci stávající a vybudování nové technické infrastruktury a výstavbu nových bytových jednotek a rodinných domů. Soukromý investor by měl vložit peníze do bytové výstavby. Konkrétní poměr soukromých a veřejných peněz bude výsledkem dalších jednání.

Zapojení místní komunity 

Město musí nyní dopracovat detaily jednotlivých etap. Aktuálně se v analýze revitalizačního záměru zabývá budoucí změnou struktury obyvatel a nárůstem jejich počtu. Připravuje též komplexní projekt, který by měl sloužit jako podklad pro žádost o financování z externích zdrojů. Zároveň začíná chystat první etapu proměny, která bude řešit především technickou infrastrukturu a veřejný prostor. Zpracovává také podmínky vzniku družstva, které bude vlastnit a spravovat bytové domy.

„Jsem ráda, že současné vedení Ostravy si uvědomuje, že největším bohatstvím města jsou lidé, aktivní občané, a že jejich občanskou aktivitu dokáže podržet a ocenit. Pozitivně hodnotím, že projekt počítá se zachováním bydlení stávajících obyvatel. Doufám, že bude brzy zahájena oprava či obnova finských domů, aby zejména starousedlíci měli šanci dožít v lepších podmínkách, neboť právě oni vždy byli trpělivými, skromnými a vzornými nájemníky, kteří po celé roky beze zbytku plnili své povinnosti, a dokonce se starali nad jejich rámec. Bedřiška se může stát nejen v Ostravě ale i v celé České republice pozitivním příkladem občanské inciativy a sounáležitosti s místem, v němž komunita žije,“ zdůraznila Eva Lehotská, která se záchraně lokality věnuje již mnoho let, v Bedřišce žila v letech 2002 až 2008 a s komunitou stále udržuje každodenní kontakt.

Zachovat možnost bydlení pro současné obyvatele Bedřišky umožní podle studie postupná modernizace lokality rozdělaná do etap i rozšíření stávající nabídky o další, rozmanitou bytovou zástavbu. Domy se zahradou pro rodiny doplní byty včetně těch menších, vhodných pro seniory, bezdětné, singles, studenty a podobně. Obyvatelé by tak mohli v lokalitě zůstat, i když jim už stávající bydlení nebude velikostí vyhovovat. Jejich počet by mohl narůst ze současných 75 až na 540. Možnosti rozvoje Bedřišky při respektování stávajících urbanisticko-architektonických hodnot, s upozorněním na sílu místní komunity i na varianty propojení s okolím nastínil již v srpnu 2018 architektonický workshop Vize Bedřišky, který byl součástí komunitní aktivity Bedřiška (pře)žije. Následovala dohoda jednotlivých stran o zadání studie ateliéru re:architekti.

Architektonický ateliér re:architekti vznikl v roce 2011. Za své realizace obdržel řadu ocenění v architektonických soutěžích a získal tak rychle silnou reputaci. Podstata práce týmu pražského architektonického studia spočívá v zájmu o kontext, v citlivosti a empatii. Klíčovým tématem jeho návrhů je vrstvení města a spojování starého s novým. Studio si pečlivě hlídá realističnost své práce, tedy ekonomické mantinely a sociální kontext. Dlouhodobě se zajímá o problematiku bydlení.