Přeskočit na obsah
4
etapy přestavby
2019
zadání studie
Unikátní revitalizace obytné kolonie Bedřiška v Hulvákách přemění tuto vyloučenou lokalitu ve standardní část města sloužící především k bydlení. Projekt zohledňuje nejen současný stav budov a prostranství, navrhuje doplnění nové bytové výstavby a občanské vybavenosti, ale počítá také se zásadním navýšením počtu obyvatel a zapojením místní komunity.

Projekt by měl být  financován z veřejných i soukromých zdrojů. Dokončená urbanistická studie se bude dále rozpracovávat. Její autoři, architektonická kancelář re:architekti, navrhli realizaci v několika etapách.

Urbanistická studie

Zadání studie v prosinci 2019 bylo výsledkem jednání mezi městem, obvodem Mariánské Hory a Hulváky, odborníky zejména z řad urbanistů a zástupci obyvatel Bedřišky. Úzká spolupráce všech zainteresovaných umožnila získat všeobecnou podporu pro řešení, které zachovává genius loci i při doplnění urbanistické struktury o novou bytovou výstavbu. Urbanistickou studii jako zásadní podklad pro budoucí rozvoj lokality budeme dále doplňovat a rozvíjet.

Projekt řeší jak napojení lokality na okolí, tak zásadní navýšení její kapacity. Nastavené podmínky by měly zajistit možnost nakládat s městským majetkem, a zároveň přitom podporovat sociální vazby mezi obyvateli. Vychází z toho, že vztah k majetku posiluje i zodpovědnost k němu. V souvislosti s tím se jedná i o možnosti zřízení takzvaného komunitního družstva. Konkrétní model zatím ale není stanoven a bude předmětem dalších diskuzí. Pro projekt se bude hledat částečné externí financování.

Popis projektu

Studie, kterou zpracovala renomovaná kancelář re:architekti s respektem k charakteru místa, řeší jednotlivé etapy transformace Bedřišky. Navrhuje novou zástavbu na nevyužitých plochách v sousedství a pomalou proměnu stávající zástavby. Charakter navrhovaných nových domů je odvozen z prvků architektury finských domků. Mají mít podobný tvar a sklon střechy, dřevěný obklad a sokl jako ty stávající, budou převážně dvoupodlažní, s průhledy do zahrad. Plánováno je odstranění bariér v pohybu lidí.

Při zpracování studie architekti spolupracovali nejen se zadavatelem, to znamená v tomto případě statutárním městem Ostrava, ale také městským obvodem, který se o Bedřišku stará, a samozřejmě i s místními obyvateli, kteří na Bedřišce bydlí a berou ji za svoji. Všechny zjištěné podněty se snažili pochopit a následně promítnout a zapracovat do návrhu studie, tak aby všem zúčastněným nabídnou smysluplné a životné řešení.  Bylo to ojedinělé zadání, které významně překročilo hranice architektury. Museli jsme uvažovat i o možnostech vzájemné dohody, o postupnosti proměn, o možnostech sousedství. Nestačilo jen nakreslit, jak má Bedřiška v budoucnu vypadat. Architekti museli také navrhnout zástavbu pro optimální budoucí strukturu obyvatel, občanské vybavenosti a funkcí, které má lokalita plnit a vhodnou etapizaci, aby se transformaci podařilo dotáhnout. Multidisciplinární a komplexní přístup v projektu propojuje návrh vystavěného prostředí a práci komunity a s komunitou.

Fáze projektu

Studie stanovuje čtyři etapy, ve kterých by měla přestavba probíhat. Její součástí je také předběžný odhad nákladů ve výši 472 milionů korun. Veřejné investice zahrnují úpravy veřejných prostor, rekonstrukci stávající a vybudování nové technické infrastruktury a výstavbu nových bytových jednotek a rodinných domů. Soukromý investor by měl vložit peníze do bytové výstavby. Konkrétní poměr soukromých a veřejných peněz bude výsledkem dalších jednání.

V současné chvíli probíhají přípravné fáze projektu na několika úrovních, v podobě přípravy potřebné infrastruktury (přívody vody, kanalizace atd.) a také jednání o možném zřízení Bytového družstva Bedřiška, které by mělo nově vznikající čtvrť ve správě.

Koncem roku 2021 byly vyhlášena nadlimitní veřejné zakázka na vypracování projektových podkladů a zajištění souvisejících činností v rámci přípravy a realizace etapy 1a (dopravní a technická infrastruktura). Je zpracována architektonická studie a investiční záměr, zpracována dokumentace pro sloučené územní a stavební řízení pro technickou a dopravní infrastrukturu území.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2018 Záměr ikona I
2022 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2026 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • re:architekti architektonický návrh

Garanti

  • Břetislav Riger náměstkyně pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/revitalizace-hornicke-kolonie-bedriska