Aktualizováno 8.2.2018

Komunikace a chodníky na ul. Sirotčí

V rámci tohoto stavebního objektu jsou v řešené lokalitě ul. Sirotčí navrženy revitalizace povrchu a podloží místní komunikace, parkovacích stání, chodníků a drobného mobiliáře včetně vytýčeného zatravnění dle zpracované projektové dokumentace.
Okolní výstavba (památkově chráněna) na dané ulici pochází vesměs z 20. let minulého století. Projekt navazuje na již zrealizované dílčí projekty IPRM, které byly zaměřeny na regeneraci bytových domů a vytváří se tak synergický účinek projektů.

 

Komunikace a chodníky na ul. Sirotčí
Celkové náklady 19.418 tis. Kč
Výše dotace 7.214 tis. Kč
Poskytovatel dotace Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Prioritní osa: Národní podpora územního rozvoje, Oblast podpory: Zlepšení prostředí v problémových sídlištích
Dodavatel/Zhotovitel JANKOSTAV s. r. o
Termín realizace/ukončení 08/2014-11/2014
Nositel projektu Statutární město Ostrava, magistrát
Registrační číslo CZ.1.06/5.2.00/07.09659