Aktualizováno 3.12.2021

Cesta vody a Park nad rybníkem

2018
Záměr
2018
Příprava
»
2022
Realizace
2023
Dokončeno

Město Ostrava připravuje projekt Cesta vody a Park nad rybníkem. Řešené území se nachází v katastrálním území Výškovice u Ostravy a Stará Bělá. Cílem projektu je zpřístupnit oblast údolní nivy a současně posílit atraktivitu místa nejen pro obyvatele Ostravy, ale i pro turisty.

Studánka Panny Marie Lurdské

Studánka Panny Marie Lurdské je hojně navštěvovaným místem. Během roku k ní přichází mnoho poutníků a dalších návštěvníků lesa. Její současnýstav je ovšem nevyhovující a vyžaduje celkovou rekonstrukci. Projekt navrhuje opravit přilehlou kamennou zídku, upravit zpevněné plochy a přístupy ke kapličce, včetně mostku. Na protější straně vznikne přístřešek ve tvaru elipsy s opěrnou zídkou, který zajistí úkryt v případě nepříznivého počasí. Dovnitř zastřešené části umístíme půlkruhovou, dubovou lavici a celé okolí studánky doplníme dalším mobiliářem.

V místě Kapličky Panny Marie Lurdské bude také umístěna první tabule z naučné trasy „Cesta vody“.

Malá studánka

Současný stav Malé studánky je velmi špatný, jak z hlediska její dostupnosti, tak z hlediska zázemí pro návštěvníky. Projekt proto navrhuje zpevnit její okolí i břehy. Prostor také vyčistíme od okolních náletových dřevin a doplníme krytým venkovním posezením. Projekt také počítá s vytvořením zpevněného štěrkomlatového povrchu lesní pěšiny vedoucí k prameni.

Meandry pod bývalým rybníkem – povalový chodník

V místě meandrů pod bývalým rybníkem bude současná cestní síť doplněna o dřevěný povalový chodník, který povede návštěvníky kolem meandrující trasy toku. Povalový chodník umožní nahlédnout do míst, která jsou kvůli zamokřenému terénu nepřístupná. Návštěvníci tak budou moci pozorovat místní faunu a flóru. Součástí projektu je také vyčistění prostoru od náletových dřevin.

Lesní stezka pod školou – amfiteátr

Okolí lesní stezky pod školou projde rozsáhlými úpravami. Terén i vodní prvky upravíme a doplníme o dřevěné povalové chodníky. Stromy, které bude nezbytné vykácet, využijeme pro stavbu přístřešků a prolézaček pro děti. Součástí plánovaných úprav je také vytvoření amfiteátru.

Dětské hřiště s vodními prvky

Smyslem vybudování dětského hřiště s vodními prvky je vytvořit aktivní herní prostor, kde děti na vlastní kůži poznají, jak se voda chová a jakou má sílu. Projekt počítá s vybudováním podzemního vrtu a zásobníku vody. Z tohoto zásobníku bude voda čerpána pomocí dvou až tří ručních pump. Hřiště bude také doplněno venkovní, hrací dílnou s půjčovnou nářadí pro děti.

Parková zóna s lavičkami

Parková zóna se nachází mezi obytným celkem Výškovic a areálem Bělského lesa. V této oblasti jsou navrženy úpravy pro vytvoření rekreačně oddychové zóny s posezením v návaznosti na aktivní herní zónu. V rámci plánovaných úprav doplníme stávající vzrostlou zeleň novými druhy dřevin a trvalek.

Prameny pod Kolibou – Priessnitzovy lázně

V oblasti „studánky pod Kolibou“ je naplánována celková úprava prostoru pramenů, včetně rozšíření prostoru o část Priessnitzových lázní. Priessnitzovy lázně se budou skládat z 8 m dlouhého a 1,2 m širokého bazénu s výškou hladiny přibližně 35-45 cm. Vedle bazénu vybudujeme hmatový chodník – ten bude tvořen různými povrchy s různou zrnitostí a strukturou. Mezi Priessnitzovým bazénkem a hmatovým chodníkem umístíme nerezové zábradlí, které bude sloužit jako opora při proceduře. V rámci celkových úprav plánujeme vybudovat také posezení, bezbariérové přístupy k pramenům a schody směrem k běžecké dráze.

Autorem návrhu je Ing. Ivan Tachezy. Celkové předpokládané náklady projektu jsou 33 milionů korun s DPH. V současnosti se zpracovávají další stupně projektové dokumentace. Územní rozhodnutí pro projekt Park nad rybníkem bude vydáno v lednu 2022, v případě projektu Cesta vody pak po dořešení majetkoprávních vztahů. Předpokládaný termín realizace projektu je rok 2023.