Přeskočit na obsah
Urbanistický, logistický a procesní koncept Městské nemocnice Ostrava byl zpracován v roce 2021 a nahradil původní Generel oprav z roku 2017. Shrnuje přehledně do jednotlivých celků následující pohled na areál, nemocniční infrastrukturu a reálný rozvoj nemocnice s předpokladem medicínsko - ekonomické a investiční racionality.

Městská nemocnice Ostrava je největší nefakultní nemocnicí v České republice a významným regionálním poskytovatelem zdravotní péče, jejímž zakladatelem a současně jediným vlastníkem je Statutární město Ostrava. Poskytuje multioborovou, komplexní zdravotní péči a ve vybraných oborech i terciální péči pro Ostravu a široké okolí. V rámci hospitalizace v rozsahu cca. 29 % poskytuje zdravotní péči občanům přilehlých okresů Moravskoslezského kraje. Mimo okres Ostrava a okolí má přední postavení okres Opava a okres Karviná. Lékařská pohotovostní služba společně s urgentním příjmem MNO významně garantuje dostupnost uvedené akutní zdravotní péče občanům okresu Karviná a okresu Opava. Péče je realizována jak na lůžkových odděleních, tak prostřednictvím ambulantní péče. Od roku 1992 je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostravy.

Urbanistický, logistický a procesní koncept Městské nemocnice Ostrava

V roce 2021 byl zpracován Urbanistický, logistický a procesní koncept Městské nemocnice Ostrava, který nahradil původní Generel oprav z roku 2017.

Koncept Městské nemocnice Ostrava shrnuje přehledně do jednotlivých celků následující pohled na areál nemocniční infrastrukturu a reálný rozvoj nemocnice s předpokladem medicínsko – ekonomické a investiční racionality.

Základní myšlenkou medicínské a logistické koncepce je centralizace zdravotnických provozů do funkčního celku s optimalizací vazeb zdravotnické péče, pohybu pacientů, zdravotnického personálu, provozních toků materiálu, jídla, odpadu a dopravy a k tomu potřebný a nezbytný rozvoj technického zázemí a infrastruktury.

Zpracovatelem koncepce je:

zpracovatel medicínsko-ekonomické koncepce: smart health solutions s.r.o.

zpracovatel urbanisticko-architektonické koncepce: atelier-r, s.r.o.

Původní generel oprav

Generel oprav vznikl v roce 2017 a měl řešit komplexně jak celkovou rekonstrukci, opravy, tak i modernizaci Městské nemocnice Ostrava do roku 2030. Záměrem generelu mělo být především zvýšení kvality lékařské péče, důstojné zázemí pro personál nemocnice a zlepšení komfortu pro pacienty. V roce 2021 však bylo rozhodnuto a došlo k jeho nahrazení novým dokumentem tzv. Urbanistickým, logistickým a procesním konceptem Městské nemocnice Ostrava.

Generel předpokládal realizaci investičních záměrů krátkodobých a střednědobých, resp. záměrů připravovaných před vznikem generelu a investic do technické infrastruktury a dále dlouhodobých investičních záměrů ve 3 etapách. Pro zajištění financování těchto investic zřídilo město fond na finanční krytí zásadních investičních akcí těchto tří etap.

Realizované projekty

Současně s tímto jsou již realizovány dříve připravované projekty, jako je vybudování metabolické JIP v Pavilonu H2, provedení zateplení a výměna stavebních výplní na Lékařské pohotovostní službě a Centrálním skladu a v Léčebně dlouhodobě nemocných v Radvanicích, rekonstrukce spojovacích mostů mezi jednotlivými pavilony MNO, Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě – Porubě, rekonstrukce urologie, vybudování nových operačních sálů ORL, a další.

I přes velmi obtížný rok nemocnice v roce 2020  zateplila část budovy stravovacího provozu, opravila střechy na pavilonu E4, vyměnila veškeré horizontální rozvody vody ve všech objektech nemocnice a svislé rozvody vody v budově E3, zabudovala nová okna v objektu laboratoří, která se nepodařilo vyměnit dříve, a opravila podlahy v suterénu budov H a H1, které byly v havarijním stavu. V těchto objektech byly navíc vybudovány nové šatny a edukační prostory pro gynekologicko-porodní oddělení. V první polovině roku 2020 byla dokončena revitalizace spojovacích koridorů. V průběhu celého roku se v areálu nemocnice rekonstruoval vodovod a kanalizace, jejich kompletní oprava skončila v prvním pololetí roku 2021.

Od března 2021 má oddělení urologie Městské nemocnice nově také jednotku intenzivní péče. ve dvou pokojích je celkem šest lůžek. Umístěny jsou v prostoru bývalých pooperačních pokojů lůžkové stanice urologického oddělení v pavilonu A. Stavba s náklady 7,3 milionu korun trvala 4 měsíce a zhotovitelem byla společnost Bohumínská stavební.

Velkou rekonstrukcí prošel pavilon E2

První etapa jeho komplexní přeměny je u konce, neutěšené prostory dostaly zcela nový ráz, vznikly desítky nových místností, vystavěno bylo další zázemí pro zdravotníky i pacienty. Vybudován byl také nový vstup do pavilonu, požární schodiště, prostory jsou nyní i klimatizovány. Objekt byl zateplen, čímž došlo ke snížení energetické náročnosti objektu, provedeny byly také výměny oken i dveří. V pavilonu jsou nové rozvody elektřiny, medicinálních plynů a zdravotechniky. Suterén skýtá nové šatny a technologické zázemí, vyšší patra pak rekonstruovaná oddělení. Anesteziologické a chirurgické oddělení tak díky rekonstrukci získalo nové prostory.

Ve druhé etapě rekonstrukce se nových prostor dočkala chirurgická JIP, lůžková část interny i chirurgie. Tato etapa byla dokončena v červnu 2024.

Multifunkční parkovací dům

V roce 2021 začala realizace projektu Multifunkčního parkovacího domu s lékárnou. Parkovací dům u městské nemocnice vznikl na stávajícím veřejném parkovišti před hlavním vstupem do nemocnice. Jeho realizací se zlepší parkování pro návštěvníky i zaměstnance nemocnice. Parkovací dům byl pro veřejnost otevřen v červnu 2024.

Hyperbarická komora

V roce 2022 začala také výstavba hyperbarické komory, která byla dokončena v březnu 2024.

Jedná se o jednu z největších a nejmodernějších hyperbarických komor nejen v České republice, ale také v Evropě. Nová, kvadratická hyperbarická komora je usazena ve zbrusu nové budově, nabízí větší kapacitu, moderní vybavení, a hlavně také neporovnatelně vyšší komfort léčených lidí.

Původní hyperbarická komora byla v ostravské městské nemocnici spuštěna 11. září 1965. Měla válcovitý tvar, díky němuž si vysloužila přezdívku „ponorka“ a mohlo v ní podstupovat terapii najednou až 10 pacientů. Nová komora již více připomíná normální místnost (je kvadratická) a vejde do ní až 18 klientů.

Připravované projekty

Připravuje se výstavba akutního nemocničního bloku s heliportem – NOVÉ PAVILONY U1 A U2 budou koncentrovat urgentní příjem, operační sály, diagnostiku a intenzivní péči. Ve stávajících pavilonech H bude po úpravách umístěno Centrum pro matku a dítě, oddělení Geriatrie a lůžka LDN.

Nová budova U je koncipována jako sedmipodlažní blok s vnitřním atriem, na střeše pavilonu bude umístěn heliport letecké záchranné služby. V přízemí vznikne zázemí pro Urgentní příjem podle platné legislativy, společně s centrálním příjmem, pracovištěm zobrazovacích metod a diagnostiky.

Druhé nadzemní podlaží je určeno pro ambulantní provozy, třetí patří jednodenní chirurgii, nové centrální sterilizaci, krevní a biochemické laboratoři. Ve čtvrtém bude umístěno pracoviště Centrálních operačních sálů, kde jich bude jedenáct, včetně plánovaného robotického sálu, oddělení katetrizace s trojicí angiolinek a zázemím, v pátém podlaží budou sídlit centrální jednotky intenzivní péče pro chirurgické obory včetně jednotky ARO.

Šesté a sedmé nadzemní podlaží pojme vždy čtyři lůžkové stanice o celkové kapacitě 100 lůžek na patro, celkem tedy osm stanic s kapacitou 200 lůžek. Každá stanice bude zahrnovat také zázemí příslušného oddělení. Nad nimi budou umístěny technické místnosti a heliport. Suterénní prostory jsou určeny pro provozní zázemí budovy, šatny personálu apod.

Realizace celého záměru je možná pouze ve fázích – část U1 bude hotova do pěti let, U2 do 10 let – budou v nich postupně vybudovány nové prostory pro příslušná oddělení. Uvolněné části se přestaví, čímž se areál nemocnice přemění do finální funkční podoby.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Příprava ikona I
2017 Realizace ikona I
2030 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Městská nemocnice Ostrava

Garanti

  • Zbyněk Pražák náměstek primátora pro oblast sociálních věcí

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/rekonstrukce-modernizace-mestske-nemocnice-ostrava