Aktualizováno 20.8.2021

Rekonstrukce a modernizace Městské nemocnice Ostrava

Generel oprav

Generel oprav vznikl v roce 2017 a řeší komplexně jak celkovou rekonstrukci, opravy, tak i modernizaci Městské nemocnice Ostrava do roku 2030. Záměrem generelu je především zvýšení kvality lékařské péče, důstojné zázemí pro personál nemocnice a zlepšení komfortu pro pacienty.

V jeho rámci je řešeno jak rozmístění jednotlivých oddělení a provozů v objektech nemocnice, tak rovněž optimalizaci řešení účelnosti, efektivity a zohlednění potřeb jak města, tak i celkové spadové oblasti nemocnice.

Generel předpokládal realizaci investičních záměrů krátkodobých a střednědobých, resp. záměrů připravovaných před vznikem generelu a investic do technické infrastruktury a dále dlouhodobých investičních záměrů ve 3 etapách. Pro zajištění financování těchto investic zřídilo město fond na finanční krytí zásadních investičních akcí těchto tří etap.

Přípravná Etapa – odhad rozpočtu 873 mil. Kč

  1. Etapa 2017 – 2022 – odhad rozpočtu 816 mil. Kč (zde nejsou zahrnuty některé projekty jako např. parkovací dům s lékárnou)
  2. Etapa 2022 – 2026 – odhad rozpočtu 449 mil. Kč
  3. Etapa 2026 – 2030 – odhad rozpočtu 215 mil. Kč

Vzhledem ke stáří nemocnice a stavu její infrastruktury, je nezbytné v první fázi uskutečnit veškeré kroky, které následně budou potřebné k realizaci výše uvedených projektů, zajistí nepřetržitou stabilní a kvalitní péči a přinesou úspory provozních nákladů. V první fázi se provádí vlastní rekonstrukce zmíněné infrastruktury, jako je rekonstrukce a propojení jednotlivých energocentrál vysokého napětí, vodovodu, kanalizace, veřejného osvětlení a v neposlední řadě generální rekonstrukce energetického hospodářství v celém areálu MNO.

Plánek městské nemocnice Ostrava

Realizované projekty

Současně s tímto jsou již realizovány dříve připravované projekty, jako je vybudování metabolické JIP v Pavilonu H2, provedení zateplení a výměna stavebních výplní na Lékařské pohotovostní službě a Centrálním skladu a v Léčebně dlouhodobě nemocných v Radvanicích, rekonstrukce spojovacích mostů mezi jednotlivými pavilony MNO, Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě – Porubě, rekonstrukce urologie, vybudování nových operačních sálů ORL, atd.

Připravované projekty

Z investičně významnějších projektů v současné době probíhá  modernizace Pavilonu E2, na který byl vybrán zhotovitel stavby, výběrové řízení na projektovou dokumentaci výstavby nového objektu s hyperbarickou komorou, zateplení objektu stravovacích provozů v rámci energetických úspor MNO bylo zažádáno o spolufinancování z Operačního fondu životního prostředí , probíhá zhotovení projektové dokumentace na vybudování Multifunkčního parkovacího domu s lékárnou.

I přes velmi obtížný rok nemocnice v roce 2020  zateplila část budovy stravovacího provozu, opravila střechy na pavilonu E4, vyměnila veškeré horizontální rozvody vody ve všech objektech nemocnice a svislé rozvody vody v budově E3, zabudovala nová okna v objektu laboratoří, která se nepodařilo vyměnit dříve, a opravila podlahy v suterénu budov H a H1, které byly v havarijním stavu. V těchto objektech navíc vybudovala nové šatny a edukační prostory pro gynekologicko-porodní oddělení. V první polovině roku 2020 dokončila revitalizaci spojovacích koridorů. V průběhu celého roku se v areálu nemocnice rekonstruoval vodovod a kanalizace, jejich kompletní oprava skončí letos v prvním pololetí.

V říjnu 2020 byla vyhlášena veřejná zakázka na Realizace stavby „Městská nemocnice Ostrava – Modernizace pavilonu E2“ a byla vybrána společnost PKS Stavby. Pacienti po dokončení úprav ocení vlastní sociální zařízení v každém pokoji, nové interiéry i kompletně klimatizované prostory. Dodavatel bude mít na stavební práce téměř tři roky. Původně byla rekonstrukce pavilonu E2 naplánována už na jaro loňského roku a byly na ni připraveny finanční prostředky. Město se ale rozhodlo ji odložit, aby zachovalo maximum kapacity nemocnice pro péči o pacienty s onemocněním covid-19. Více ZDE.

Od března 2021 má oddělení urologie Městské nemocnice nově také jednotku intenzivní péče. ve dvou pokojích je celkem šest lůžek. Umístěny jsou v prostoru bývalých pooperačních pokojů lůžkové stanice urologického oddělení v pavilonu A. Stavba s náklady 7,3 milionu korun trvala 4 měsíce a zhotovitelem byla společnost Bohumínská stavební. Více ZDE.

K vybudování Centrálních operačních sálů (tzv. pavilon X), výstavbě Centrálního příjmu s pohotovosti (tzv. pavilon Y) spolu s vybudováním vstupu do nemocnice by mělo dojít mezi lety 2022 – 2026.

Historie Městské nemocnice Ostrava

V roce 1846 začalo město se stavbou první nemocnice, která byla uvedena do provozu v květnu 1848. Byla postavena na místě pozdějšího obchodního domu ASO, dnešní VZP.

V roce 1885 bylo rozhodnuto o výstavbě infekční nemocnice v dosud nezastavěných Fifejdách (původně Viehweide – pastviny, do provozu byla dána v roce 1886) a mělo se pokračovat ve výstavbě nemocnice všeobecné. Nedostatek finančních prostředků tento záměr oddálil až do roku 1891, kdy bylo usnesením obecního výboru města Moravské Ostravy rozhodnuto o výstavbě nové nemocnice. Stará jednopatrová budova v centru města už totiž zdaleka nevyhovovala svým vybavením i kapacitou potřebám města a jeho okolí. Nemocnice na Fifejdách byla slavnostně otevřena 14. dubna 1898 za přítomnosti moravského držitele barona Spenc-Bodena a až do roku 1918 nesla název Veřejná nemocnice císaře Františka Josefa v Moravské Ostravě. Původní kapacita byla 190 lůžek.

Stálý nedostatek peněz ve státní i městské pokladně brzdily další rozvoj nemocnice. Teprve v roce 1925 byl městskou radou projednán návrh na stavbu pavilonu pro krční onemocnění, který byl do roku 1927 nákladem 3 miliónů korun vybudován. V roce 1932 byl dostavěn moderní pavilón pro oddělení očních, ušních, nosních a krčních chorob se 128 lůžky. K dalšímu rozšiřování nemocničního komplexu došlo ve čtyřicátých letech minulého století, kdy se také specializují oddělení nemocnice a zřizují nové primariáty a ordináty. V roce 1935 tu bylo zaměstnáno 5 primářů, 12 sekundářů, 67 řádových sester, 8 ošetřovatelů, 32 domácích pomocnic a v administrativě kromě správce 9 úředníků. V roce 1938 měla nemocnice už 752 lůžek. Městská nemocnice patřila k největším nemocnicím na Moravě a byla vyhledávána pro odborný věhlas pacienty ze širokého okolí.

Od 1. 1. 1992 je Městská nemocnice Ostrava příspěvkovou organizací města.

Zdroj informací a plánek MNO:https://www.mnof.cz/