Přeskočit na obsah
Urbanistický, logistický a procesní koncept Městské nemocnice Ostrava byl zpracován v roce 2021 a nahradil původní Generel oprav z roku 2017. Shrnuje přehledně do jednotlivých celků následující pohled na areál, nemocniční infrastrukturu a reálný rozvoj nemocnice s předpokladem medicínsko - ekonomické a investiční racionality.

Městská nemocnice Ostrava je největší nefakultní nemocnicí v České republice a významným regionálním poskytovatelem zdravotní péče, jejímž zakladatelem a současně jediným vlastníkem je Statutární město Ostrava. Městská nemocnice Ostrava poskytuje multioborovou, komplexní zdravotní péči a ve vybraných oborech i terciální péči pro Ostravu a široké okolí. V rámci hospitalizace v rozsahu cca. 29 % poskytuje zdravotní péči občanům přilehlých okresů Moravskoslezského kraje. Mimo okres Ostrava a okolí má přední postavení okres Opava a okres Karviná. Lékařská pohotovostní služba společně s urgentním příjmem MNO významně garantuje dostupnost uvedené akutní zdravotní péče občanům okresu Karviná a okresu Opava. Péče je realizována jak na lůžkových odděleních, tak prostřednictvím ambulantní péče. Od roku 1992 je příspěvkovou organizací Statutárního města Ostravy.

Urbanistický, logistický a procesní koncept Městské nemocnice Ostrava

V roce 2021 byl zpracován Urbanistický, logistický a procesní koncept Městské nemocnice Ostrava, který nahradil původní Generel oprav z roku 2017.

Koncept Městské nemocnice Ostrava shrnuje přehledně do jednotlivých celků následující pohled na areál nemocniční infrastrukturu a reálný rozvoj nemocnice s předpokladem medicínsko – ekonomické a investiční racionality. Z prověření aktuálního stavu dispozic, logistiky a medicínských a provozních postupů, personálního zabezpečení, provozních a širších souvislostí a se znalostí investiční historie je předložen koncept, který prioritně zohledňuje aktuální investiční kroky realizované v generální rekonstrukci nemocničního objektu E2, tj. primárně určené lůžkové ošetřovací stanice. Aktuální medicínské požadavky jsou podrobeny rozvojové analýze s kapacitní predikcí a programovou prolaci. Významným faktorem, který je nutno v rozvoji Městské nemocnice Ostrava zohledňovat je případná medicínská reprolizace ve vazbě na dlouhodobou a udržitelnou zdravotnickou strategii Moravskoslezského kraje. Navrhované řešení je podrobeno detailnímu studiu variantních modelací dispozic, které jsou konzultovány jednotlivými vedoucími pracovníky Městské nemocnice Ostrava. Lokalizace a dispozice klinických celků je provázaná s prioritou účelné dispozice, důrazu na ergonomii práce zdravotnického personálu, pracovní prostředí a léčivé prostředí a provozním procesům, které identifikaci efektivní řešení s pozitivním dopadem do budoucích provozních nákladů zdravotnické instituce.

Základní myšlenkou medicínské a logistické koncepce je centralizace zdravotnických provozů do funkčního celku s optimalizací vazeb zdravotnické péče, pohybu pacientů, zdravotnického personálu, provozních toků materiálu, jídla, odpadu a dopravy a k tomu potřebný a nezbytný rozvoj technického zázemí a infrastruktury.

Hlavní principy a cíle infrastrukturální koncepce:

 • Všeobecná nemocnice sekundárního poskytovatele v definovaném území okresu Ostrava s prvky terciální medicíny ve vybraných lékařských odbornostech
 • Kompaktnost v provozních souvislostech nemocnice a připravované generální rekonstrukci budovy E2
 • Unikovatelnost klinických pracovišť
 • Koncept centrálních servisních klinických pracovišť

Ostatní medicínské a nemedicínské principy:

 • Zdravotní péče zaměřená v principu lékař přichází za pacientem
 • Pro-rodinně individualizovaná péče o novorozeneckého pacienta
 • Hotelový komfort pro pacienta
 • Krátké vzdálenosti se zvýšenou produktivitou v logistice poskytování zdravotní péče (nevhodná dispozice objektů G, G1, G2 pro medicínské účely)
 • Logistika nemocnice zaměřená se zohledněním objemových konceptů (neakutní provoz a navazující provoz přesunovat k objektu H3)
 • Oddělené trasy ambulantních pacientů od hospitalizovaných
 • Centralizované logistické centrum
 • Centrální operační trakt s novou logistikou (anesteziologická příprava na operaci je prováděna v místě přípravy a dospávání pacientů, rozšíření centrálních operačních sálů o adekvátní prostor dospávání, identifikace tzv.  zákrokových sálů a operačních sálů s přímou návaznosti na rozvoj jednodenní chirurgie)
 • Elektronizace medicínských a nemedicínských procesů
 • Zohlednění bezpečnostních pravidel (externích/interních)
 • Dispozice volnočasových aktivit (nemocniční kaple, kavárny, obchody)

Zpracovatelem koncepce je:

zpracovatel medicínsko-ekonomické koncepce: smart health solutions s.r.o.

zpracovatel urbanisticko-architektonické koncepce: atelier-r, s.r.o.

Původní generel oprav

Generel oprav vznikl v roce 2017 a měl řešit komplexně jak celkovou rekonstrukci, opravy, tak i modernizaci Městské nemocnice Ostrava do roku 2030. Záměrem generelu mělo být především zvýšení kvality lékařské péče, důstojné zázemí pro personál nemocnice a zlepšení komfortu pro pacienty. V roce 2021 však bylo rozhodnuto a došlo k jeho nahrazení novým dokumentem tzv. Urbanistickým, logistickým a procesním konceptem Městské nemocnice Ostrava.

Generel předpokládal realizaci investičních záměrů krátkodobých a střednědobých, resp. záměrů připravovaných před vznikem generelu a investic do technické infrastruktury a dále dlouhodobých investičních záměrů ve 3 etapách. Pro zajištění financování těchto investic zřídilo město fond na finanční krytí zásadních investičních akcí těchto tří etap.

Realizované projekty:

Současně s tímto jsou již realizovány dříve připravované projekty, jako je vybudování metabolické JIP v Pavilonu H2, provedení zateplení a výměna stavebních výplní na Lékařské pohotovostní službě a Centrálním skladu a v Léčebně dlouhodobě nemocných v Radvanicích, rekonstrukce spojovacích mostů mezi jednotlivými pavilony MNO, Dětském rehabilitačním stacionáři v Ostravě – Porubě, rekonstrukce urologie, vybudování nových operačních sálů ORL, a další.

Z investičně významnějších stále probíhá modernizace Pavilonu E2, pacienti po dokončení úprav ocení vlastní sociální zařízení v každém pokoji, nové interiéry i kompletně klimatizované prostory. Současně bylo v roce 2020 dokončeno zateplení objektu stravovacích provozů, kde bylo v rámci energetických úspor MNO zažádáno o spolufinancování z Operačního fondu životního prostředí , a také realizace projektu Multifunkčního parkovacího domu s lékárnou.

I přes velmi obtížný rok nemocnice v roce 2020  zateplila část budovy stravovacího provozu, opravila střechy na pavilonu E4, vyměnila veškeré horizontální rozvody vody ve všech objektech nemocnice a svislé rozvody vody v budově E3, zabudovala nová okna v objektu laboratoří, která se nepodařilo vyměnit dříve, a opravila podlahy v suterénu budov H a H1, které byly v havarijním stavu. V těchto objektech byly navíc vybudovány nové šatny a edukační prostory pro gynekologicko-porodní oddělení. V první polovině roku 2020 byla dokončena revitalizace spojovacích koridorů. V průběhu celého roku se v areálu nemocnice rekonstruoval vodovod a kanalizace, jejich kompletní oprava skončila v prvním pololetí roku 2021.

Pacienti po dokončení úprav ocení vlastní sociální zařízení v každém pokoji, nové interiéry i kompletně klimatizované prostory. Dodavatel bude mít na stavební práce téměř tři roky. Původně byla rekonstrukce pavilonu E2 naplánována už na jaro 2020 a byly na ni připraveny finanční prostředky. Město se ale rozhodlo ji odložit, aby zachovalo maximum kapacity nemocnice pro péči o pacienty s onemocněním covid-19. Více ZDE.

Od března 2021 má oddělení urologie Městské nemocnice nově také jednotku intenzivní péče. ve dvou pokojích je celkem šest lůžek. Umístěny jsou v prostoru bývalých pooperačních pokojů lůžkové stanice urologického oddělení v pavilonu A. Stavba s náklady 7,3 milionu korun trvala 4 měsíce a zhotovitelem byla společnost Bohumínská stavební.

V roce 2022 začala také výstavba hyperbarické komory.

K vybudování Centrálních operačních sálů (tzv. pavilon X), výstavbě Centrálního příjmu s pohotovosti (tzv. pavilon Y) spolu s vybudováním vstupu do nemocnice by mělo dojít mezi lety 2022 – 2026.

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2016 Příprava ikona I
2017 Realizace ikona I
2030 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Městská nemocnice Ostrava

Garanti

 • Zbyněk Pražák náměstek primátora pro oblast sociálních věcí

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/rekonstrukce-modernizace-mestske-nemocnice-ostrava