Publikováno: 11.09.2018

V Ostravě se konala mezinárodní konference k problematice adaptace měst na změny klimatu

Mezinárodní konference k problematice adaptace měst na změny klimatu se konala v pondělí 10. září v Ostravě v malém sále multifunkční haly Gong v Dolní oblasti Vítkovice.
Konferenci společně zahájil ministr životního prostředí Richard Brabec, ostravský primátor Tomáš Macura a náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

V programu se svými zkušenostmi vystoupili zástupci Vídně, Prahy a Essenu, kteří se problematikou adaptace na změnu klimatu a implementací konkrétních opatření do praxe dlouhodobě zabývají. Pozvání přijali také odborníci z veřejné správy, výzkumných institucí, vysokých škol, projektantů a řady dalších organizací.

Město Ostrava se jako jedno z prvních měst v České republice rozhodlo stanovit vlastní adaptační strategii na změny klimatu. Ta byla zpracována v prosinci 2017 a schválena orgány města v červnu letošního roku. Jejím hlavním cílem je umět reagovat na budoucí změny a zajistit lidem příjemné město. Roční proces tvorby strategie zahrnoval analýzu veškerých dostupných dat k dané problematice, k území a k možným dopadům na socio-ekonomickou sféru obecně. Dokument shrnuje vývoj základních klimatických charakteristik a jejich projekci pro město Ostravu do budoucna, analyzuje dopady, rizika a zranitelnost, které z predikovatelných změn klimatu vyplývají. Nejdůležitější částí strategie je její návrhová část, tedy definování vize, cílů, klíčových priorit k řešení, překážek realizovatelnosti a hlavně návrhů opatření a projektů v oblasti infrastruktury, urbanismu, vodního hospodářství a celkově životního prostředí.  Město vyzvalo ke spolupráci kromě odborníků také širokou veřejnost. Ta se zapojila zejména při tvorbě takzvané pocitové mapy horka, ale také přišla s nápady na zlepšení nebo zpříjemnění míst ve městě, která jsou vysokými teplotami zasažena nejvíce.

Jedním z lídrů v implementaci adaptační strategie je město Vídeň, které ve svých rozvojových i územně plánovacích aktivitách velmi významně akcentuje adaptační opatření vůči dopadům změny klimatu. Město vyniká v zavádění procesů do systému správy města a rozšiřování v rámci jednotlivých obvodů. Za velký úspěch lze považovat aktivity v městské části Vídně – Grätzel, kde radnice ve spolupráci s občany podporuje aktivity „ozelenění“ veřejných prostor a aktivity udržitelné mobility, které jednoznačně zmírňují dopady změny klimatu. Dalším z významných pilotních projektů je UHI STRAT Wien, zaměřený na tepelný ostrov ve městě. Díky němu došlo k „ozelenění“ fasád domů a podpoře instalací zelených střech jak v historické části města, tak brownfieldů. Aktivity města Vídeň představí architekt a urbanista Petr Štěpánek, který zdůrazňuje potřeby včlenění těchto opatření do regulativ města (například stavební předpisy apod.), ale také aktivní zapojení občanů.

Německé město Essen je velkou inspirací pro Ostravu, a to především díky působivému pokroku a transformace z uhelného a ocelářského města v nejzelenější město Porúří. Zelené a otevřené plochy – vytvořené částečně obnovou brownfieldů – tvoří více než polovinu území města. Ve znamenitě navrženém, inovativním vodohospodářském systému pomáhají navíc zelené plochy pohlcovat dešťové srážky, bránit záplavám a doplňovat zásoby podzemní vody. Město Essen představí architekt a urbanista Sebastian Schlecht, který byl projektovým manažerem Evropského zeleného města a v současné době pracuje na strategickém pokračování vize Essenu jako zeleného, udržitelného města.

Zkušenosti s přípravou a především implementací adaptační strategie na národní úrovni představila koordinátorka implementačního plánu adaptační strategie města Prahy, Tereza Líbová. Město Praha věnuje velkou pozornost nejen procesním nastavením a efektivní spolupráci mezi jednotlivými odbory a externími subjekty zodpovědnými za zavádění adaptačních opatření do praxe, ale rovněž velmi úspěšně zaměřuje svou pozornost na vzdělávací aktivity a osvětovou činnost, kterou považuje za klíč k akceptaci nových přístupů a realizaci adaptačních opatření v městském prostředí.

Dopolední část konference byla věnována odborným přednáškám zahraničních řečníků a následné diskuzi k představené problematice. Šlo o praktické ukázky realizace adaptačních opatření v jiných městech a také o to, jak zahrnout požadavky na zmírňování vlivu klimatu do existujících metodik a procesů ve městě. V odpolední části pozvaní odborníci pracovali v malých skupinách na téma voda a zeleň ve městě a implementace konkrétních opatření.


Další příspěvky