Přeskočit na obsah
1 686
m² trvalek a travin
524
keřů
4 329
m² květnatých luk
Téměř 21 milionů korun z Norských fondů získala Ostrava na projekt, který přispěje ke zmírnění klimatických změn v městském obvodu Ostrava-Jih. Cílem projektu s názvem REPLACE – Zeleň místo betonu bylo odstranění nefunkčních, zpevněných, betonových ploch v městském obvodu Ostrava-Jih a jejich nahrazení zelení. Realizace projektu umožní Ostravě lépe zvládat extrémy počasí, udržet vláhu v krajině a celkově zkvalitnit život svých obyvatel.

O projektu

Cílem projektu s názvem REPLACE – Zeleň místo betonu bylo odstranění nefunkčních, zpevněných, betonových ploch v městském obvodu Ostrava-Jih a jejich nahrazení zelení. K výměně došlo na ploše o rozloze téměř 22 000 m² a týkalo se nejen betonových ploch, ale také částí městského mobiliáře, jako jsou např. pískoviště, klepače na koberce, sušáky na prádlo, lavičky nebo zídky. Součástí projektu bylo také ozelenění dopravního uzlu Terminál Dubina. Na místě odstraněných betonových ploch byla založena nová výsadba. Projektem vzniklo na 1 686 m² záhonů trvalek a travin, 524 keřů a 4 329 m² květnatých luk.

Proč Ostrava-Jih?

Ostrava-Jih patří k největším a nejlidnatějším městským obvodům Ostravy (102 358 obyvatel/2021), zároveň se jedná o nejvíce zastavěný obvod města s nejhůře dostupnou veřejnou zelení a s největším podílem nepropustných ploch. Všechny tyto faktory přispívají k tomu, že je území v letních měsících náchylné k vysokým teplotám, naopak v případě deště betonové plochy zabraňují vsakování vody. Odstraněním nepropustných povrchů a navýšením zelených ploch v území projekt přispěje k většímu zasakování vody, snížení teploty v okolí, snížení prašnosti, podpoře biodiverzity a celkově ke zkvalitnění veřejného prostoru. Realizací projektu vznikne v Ostravě-Jih přírodě bližší a k lidem přívětivější, funkční a bezpečnější veřejný prostor sídlišť a hlavního dopravního terminálu obvodu.

Kolik to bude stát?

Projekt navázal na prioritu Zdravé město, zakotvenou ve Strategickém plánu města Ostravy. Hlavním realizátorem projektu je Statutární město Ostrava a městský obvod Ostrava-Jih. Do projektu se zapojily také Technické služby Ostrava-Jih, které do projektu vnesly své zkušenosti s údržbou zeleně a ponesou odpovědnost za následnou péči.

www.norskefondy.cz
www.sfzp.cz
www.eeagrants.org

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2020 Záměr ikona I
2021 Příprava ikona I
2022 Realizace ikona I
2023 Dokončeno ikona I

Aktuality

Partneři projektu

Zpracovatelé

  • Statutární město Ostrava
  • Statutární město Ostrava, městský obvod Ostrava-Jih

Garanti

  • Aleš Boháč náměstek pro oblast životního prostředí a koordinaci spolupráce s městskými obvody
  • Martin Bednář starosta městského obvodu Ostrava-Jih

    Kontaktujte nás
    zpracováním osobních údajů

    https://fajnova.cz/projekt/replace-zelen-misto-betonu