Publikováno: 26.05.2022

Terminál Dubina se dočká nové zeleně

Terminál Dubina projde významnou proměnou. Nová zeleň, jejíž výsadba byla zahájena v průběhu září, přispěje k větší atraktivitě území a zkvalitnění veřejného prostoru pro obyvatele města.

Terminál Dubina představuje důležitý dopravní uzel, který denně ke své přepravě využívá téměř 16 tisíc lidí. Navzdory tomu, že se jedná o frekventované místo v blízkosti nákupního centra a významné přestupní místo pro řadu obyvatel městského obvodu Ostrava-Jih, je zde kvalita veřejného prostoru, zejména pak stávající zeleně, nedostatečná. V rámci celkové revitalizace tak dojde k nahrazení nekvalitních travních porostů za novou výsadbu cibulovin, trvalek, travin a keřů. Chybět nebudou ani květnaté louky, které vzniknou v místě zapleveleného svahu podél tramvajového kolejiště a taktéž v okolí tramvajového obratiště. Upraveny budou také nevzhledné, vyšlapané koridory, nacházející ve svahu u zastávky, které nahradí betonové šlapáky.

Ozelenění terminálu Dubina je součástí projektu REPLACE – Zeleň místo betonu. Projekt cílí na odstranění nefunkčních, betonových ploch v městském obvodu Ostrava-Jih a navýšení zeleně na 330 místech v území patřícímu k nejvíce ohroženým klimatickou změnou. Odstranění se týká nejen betonových ploch, ale také zastaralých konstrukcí dříve užívaných ke klepání koberců, sušáků na prádlo, laviček, pískovišť nebo zídek. Místo nich vzniknou zatravněné ostrůvky, které budou lepší jak po ekologické stránce – vsakování dešťových vod, snížení prašnosti, biologická rozmanitost etc., tak po stránce sociální, tedy vytvoří se veřejný prostor, kde budou lidé moci trávit svůj volný čas.

Hlavním realizátorem projektu REPLACE je Statutární město Ostrava společně s městským obvodem Ostrava-Jih. Ostrava na projekt získala 19 milionů korun z Norských fondů, konkrétně z dotační výzvy Bergen. Celkový rozpočet projektu činí 21 milionů korun. Samotná realizace byla zahájena v květnu 2022 a potrvá až do konce roku 2023. Výsadba na terminálu Dubina by měla být dokončena v polovině listopadu.

Projekt REPLACE je dalším z projektů, kterým město Ostrava přispívá k adaptaci městského prostoru na klimatickou změnu. Zmínit lze celou řadu dalších aktivit jako je modernizace a ozeleňování tramvajových tratí, zavádění vozidel s alternativním pohonem (elektro, CNG) pro účely Magistrátu města Ostravy, městské policie a městských obvodů, vybudování nabíjecích stanic pro elektromobily, pořízení vozů hromadné dopravy na alternativní pohon (plyn, CNG) a bezemisních vodíkových autobusů i vybudování první veřejné vodíkové plnicí stanice. Podporována je cyklodoprava, a to jak v podobě tvorby nových cyklistických stezek, tak také v provozu sdílených kol (bikesharing). V neposlední řadě vzniká množství revitalizovaných parků a jiných zelených ploch budovaných v harmonii s přírodou, včetně květinových záhonů napříč městem.

Další příspěvky