Aktualizováno 8.9.2022

Nová tramvajová trať v Porubě

Strategický projekt

Prodloužení tramvajové tratě na 7. a 8. obvod – Poruba

Pohodlnější a rychlejší cestování hromadnou dopravou v Ostravě. Díky projektu, který počítá s prodloužením tramvajové linky v městských obvodech Poruba a Pustkovec, to snad brzy bude možné. Jeho záměrem je tyto lokality vzájemně propojit a spojit je s centrem města. Město tak činí v rámci ekologizace veřejné dopravy a v souladu s územním plánem, strategickým plánem Fajnova a Udržitelným plánem mobility města Ostravy.

Projekt rozšíření tramvajové dopravy v Porubě je součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy nazvané Integrovaný plán mobility Ostrava. Hlavním cílem této strategie je zlepšení mobility a dostupnosti a zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí. Rozšíření tramvajové dopravy v Ostravě-Porubě je pak jedním z konkrétních kroků vedení statutárního města Ostravy v řešení této problematiky, které je také zadavatelem veřejné zakázky na rozšíření tramvajové dopravy v Porubě.

Historie

Plánovaná výstavba tramvajové tratě na 7. a 8. porubském obvodě je spjata už se samotným vznikem tohoto sídliště v šedesátých letech minulého století. Konkrétní plán zřízení tramvajové dopravy, která by nahradila provizorní dopravní obsluhu tvořenou autobusovými linkami č. 39, 40 a 44, však nikdy nebyl realizován. K obnovení snahy o zajištění adekvátní veřejné dopravy došlo až v devadesátých letech. Tento pokus ale na základě nesouhlasu městského obvodu Pustkovec, který odděluje 7. a 8. obvod od dalších porubských obvodů, vyšel naprázdno. V roce 2014 myšlenka tramvajové tratě vedoucí na 7. a 8. porubský obvod ale opět ožila. Jednak proto, že ani po více než 45 letech existence tohoto sídliště zde stále není k dispozici přímé spojení s centrem města, ale i proto, že kvůli narůstajícímu počtu automobilů se zde neustále zhoršuje i dopravní situace.

Odhadované náklady

Celkové náklady na prodloužení linky dosahují 2,5 miliardy korun, přičemž až 70 % částky mohou pokrýt evropské fondy. Harmonogram projektu bude zveřejněn po upřesnění činností, které vzejdou z vyhodnocení vlivu projektu na životní prostředí  EIA a po ukončení procesu na výběr zhotovite stavby. V případě získání všech potřebných povolení by se mohlo začít stavět v roce 2023.

Záznam z veřejného projednávání záměru ekologizace veřejné dopravy v Ostravě – Porubě z 15. června 2020, konaného v aule VŠB.

 

Kudy má nová tramvajová trať vést?

Nová trať bude začínat u Slovanu (restaurace na křižovatce Opavská a 17. listopadu), pokračovat po ulici 17. listopadu k nákupnímu centru Duha a po ulici Průběžná dorazí na svou konečnou k hypermarketu Globus. Po cestě dlouhé 3 kilometry tramvaj zastaví na 6 bezbariérových zastávkách.

Jaké jsou její přínosy ?

 • Tramvaj nabídne rychlejší spojení, protože nestojí v koloně. Inteligentní systém řízení dopravy navíc umožní, aby ji semafory na křižovatce upřednostnily. Díky tomu se například spojení od Globusu do centra zkrátí ze 41 na 33 minut.
 • Obyvatelé Poruby a Pustkovce budou cestovat bez přestupů do centra a dalších částí města včetně přímé trasy k fakultní nemocnici a na zastávku Vřesinská.
 • Tramvaj mění zažité zvyky k lepšímu. Místo toho, aby motoristé v dopravních špičkách ztráceli čas v kolonách a hledali místo k zaparkování, mohou si tramvají cestu zrychlit a zpříjemnit. Tramvaj tak možná ušetří stres mnoha dnešním řidičům a nabídne kvalitnější způsob dojíždění.
 • Bude se nám lépe dýchat. Silniční doprava v Porubě má 64% podíl na znečištění ovzduší polétavým prachem. Tramvaje však polétavý prach neprodukují. Nová tramvaj ušetří autobusům minimálně 1 440 km denně, motoristé budou mít motivaci nechat auta v garáži.
 • Tramvaje jsou prokazatelně tišší než hustý silniční provoz. Pokud se k tomu přidají moderní technologie – pružné konstrukční prvky, moderní tramvajové vozy a speciální zatravnění trati, obdobně jak jej známe z Frýdlantských mostů – hluk se oproti dosavadnímu stavu výrazné sníží (z 89 pod 70 dB).
 • Nová tramvajová trať přinese do celé oblasti nový impuls rozvoje a modernizace. Na projekt například navazuje záměr revitalizace veřejných ploch u obchodního centra Duha, modernizuje se celá infrastruktura dotčených ulic Průběžná a 17. listopadu.

Jaké jsou možné nevýhody?

 • Krátkodobě dojde ke snížení kvality života obyvatel sousedících se stavbou. Průzkum veřejného mínění Nová tramvajová trať
  Každá stavba s sebou nese rizika zvýšené prašnosti či většího hluku, těm se zcela vyhnout nelze. Výstavba proto bude probíhat v několika etapách v průběhu 3 let a o omezeních budou obyvatelé podrobně informováni. Díky postupným uzavírkám silnic dojde k co nejmenšímu omezení provozu a dopravy, čemuž bude přizpůsoben i harmonogram a rozsah prací.
 • Bude nutné odstranit keře a stromy, které stavbě stojí v cestě.
  Ve většině případů budou odstraněny pouze keře a to v bezprostřední blízkosti silnice. Nahradí je nová výsadba stromů a okrasné zeleně, která doplní vzhled ulic a nových zastávek.

Průzkum veřejného mínění

Ne všichni ale projektu dávají zelenou. Prodloužení tramvajové trati provází od samého začátku protichůdné názory. Nesouhlasné postoje obyvatelé sepsali také v petici. Město má však o diskuzi s nimi zájem, a proto se záměrem seznámili jak zastupitele obou dotčených obvodů, tak i občany v rámci dvou veřejných debat. Významným krokem pro další směrování projektu byl průzkum veřejného mínění agentury STEM/MARK. Z něj vyplynulo, že nová tramvaj má více příznivců než odpůrců. S vybudováním trati k hypermarketu Globus souhlasí 50 % dotázaných Ostravanů, 34 % si tramvaj nepřeje a zbytek, tedy 16 %, na věc nemá názor.

Aktuální situace

V září 2020 bylo dokončeno řízení o umístění stavby .V současné době zhotovitel řeší úpravu dokumentace v souvislosti s kolizním projektem AMP Invest a také probíhají jednání se supermarkety Lidl a Albert. Ve spolupráci s projekční firmou se také aktualizují situační výkresy k vyjádření.

Projektovou dokumentaci pro územní řízení (DÚR) zpracovala společnost SUDOP Brno s.r.o. a Dopravní projektování spol. s r.o..

Webové stránky projektu

Milníky projektu:

červen 2020
Proběhla veřejná debata a jsou známy výsledky posouzení vlivu projektu na životní prostředí (EIA) a rozhodne se, zda-li stavba nebude mít negativní vliv a může se v projektu pokračovat.

2019
Stavba nové tramvajové trati v Ostravě-Porubě se odkládá. Na pracovním semináři to zástupcům dotčených městských obvodů oznámil primátor města spolu s investiční náměstkyní. Stavba není připravena tak, aby město dosáhlo na dotaci EU. Vedení magistrátu o ni chce zažádat až v dalším programovém období 2021–2027.

listopad 2018
Průzkum veřejného mínění, stěžejní část celého projektu, zná své výsledky. Tramvaj má více příznivců než odpůrců. 50 % obyvatel Ostravy tramvaj na Globus chce, 34 % je proti a 16 % nemá názor. Průzkum společnosti STEM/MARK se zúčastnilo 1516 Ostravanů. Čtěte dále o výzkumu

srpen 2018
Rozhodnutím krajského úřadu se nová tramvaj bude hodnotit v tzv. velké EIA. Ta komplexně posoudí vliv projektu na životní prostředí. Výsledky budou známy v březnu 2019

červen 2018
Zastupitelé Ostravy rozhodli, že si projekt nové tramvaje zaslouží zvláštní zacházení. Tramvaj tak získává nálepku záležitosti zvláštního významu, což umožní urychlení vyřízení nutných povolení pro zahájení stavby. Druhá beseda o tramvaji s občany, domov důchodců Slunečnice, Poruba

duben 2018
Vybudování tramvaje obsadilo druhou příčku v anketě Porubské desatero 2018. Občané v anketě vybírali témata, kterým by se měl městský obvod Poruba v budoucnu věnovat. Výsledky Porubského desatera 2018

duben 2017
První beseda o záměru města vybudovat tramvajovou linku, diskuze s občany v domově důchodců Slunečnice, Poruba

září 2016
Vzniká petice s názvem „Ne výstavbě nové tramvajové trati na ulicích Bedřicha Nikodéma, 17. listopadu a Průběžné“. Více o tzv. Porubské výzvě

2014
Zveřejněním projektového záměru město pod vedením primátora Tomáše Macury oživuje myšlenku tramvajové trati na sever Poruby

60. léta minulého stol. 
Poprvé se o tramvaji mluví už před padesáti lety. Mohutná výstavba v okrajových částech Ostravy znamená také masové dojíždění lidí za prací. Tramvaj má přesuny ulehčit. Na realizaci ale nedochází