Přeskočit na obsah
7. a 8.
porubský obvod
3
km tratě
6
bezbariérových zastávek
33
minut z centra ke Globusu
Cílem projektu je napojení 7. a 8. obvodu Poruby na tramvajovou dopravu. Jeho realizací dojde ke zlepšení dopravní obsluhy území. Současně by měl být vylepšen veřejný prostor v okolí trati.

Prodloužením tramvajové tratě v městských obvodech Poruba a Pustkovec dojde k pohodlnějšímu a rychlejšímu cestování hromadnou dopravou v Ostravě. Jeho záměrem je tyto lokality vzájemně propojit a spojit je s centrem města. Město tak činí v rámci ekologizace veřejné dopravy a v souladu s územním plánem, strategickým plánem fajnOVA a Udržitelným plánem mobility města Ostravy.

Projekt rozšíření tramvajové dopravy v Porubě je součástí širší strategie rozvoje ostravské veřejné dopravy nazvané Integrovaný plán mobility Ostrava. Hlavním cílem této strategie je zlepšení mobility a dostupnosti a zvýšení kvality života a snížení dopadů na životní prostředí.

Historie projektu

Plánovaná výstavba tramvajové tratě na 7. a 8. porubském obvodě je spjata už se samotným vznikem tohoto sídliště v šedesátých letech minulého století. Konkrétní plán zřízení tramvajové dopravy, která by nahradila provizorní dopravní obsluhu tvořenou autobusovými linkami č. 39, 40 a 44, však nikdy nebyl realizován. K obnovení snahy o zajištění adekvátní veřejné dopravy došlo až v devadesátých letech. Tento pokus ale na základě nesouhlasu městského obvodu Pustkovec, který odděluje 7. a 8. obvod od dalších porubských obvodů, vyšel naprázdno. V roce 2014 myšlenka tramvajové tratě vedoucí na 7. a 8. porubský obvod ale opět ožila. Jednak proto, že ani po více než 45 letech existence tohoto sídliště zde stále není k dispozici přímé spojení s centrem města, ale i proto, že kvůli narůstajícímu počtu automobilů se zde neustále zhoršuje i dopravní situace.

Odhadované náklady

Celkové náklady na prodloužení linky dosahují 2,5 miliardy korun, přičemž až 70 % částky mohou pokrýt evropské fondy. Harmonogram projektu bude zveřejněn po upřesnění činností, které vzejdou z vyhodnocení vlivu projektu na životní prostředí  EIA a po ukončení procesu na výběr zhotovite stavby.

Kudy má nová tramvajová trať vést?

Nová trať bude začínat u Slovanu (restaurace na křižovatce Opavská a 17. listopadu), pokračovat po ulici 17. listopadu k nákupnímu centru Duha a po ulici Průběžná dorazí na svou konečnou k hypermarketu Globus. Po cestě dlouhé 3 kilometry tramvaj zastaví na 6 bezbariérových zastávkách.

Jaké jsou její přínosy ?

 • Tramvaj nabídne rychlejší spojení, protože nestojí v koloně. Inteligentní systém řízení dopravy navíc umožní, aby ji semafory na křižovatce upřednostnily. Díky tomu se například spojení od Globusu do centra zkrátí ze 41 na 33 minut.
 • Obyvatelé Poruby a Pustkovce budou cestovat bez přestupů do centra a dalších částí města včetně přímé trasy k fakultní nemocnici a na zastávku Vřesinská.
 • Tramvaj mění zažité zvyky k lepšímu. Místo toho, aby motoristé v dopravních špičkách ztráceli čas v kolonách a hledali místo k zaparkování, mohou si tramvají cestu zrychlit a zpříjemnit. Tramvaj tak možná ušetří stres mnoha dnešním řidičům a nabídne kvalitnější způsob dojíždění.
 • Bude se nám lépe dýchat. Silniční doprava v Porubě má 64% podíl na znečištění ovzduší polétavým prachem. Tramvaje však polétavý prach neprodukují. Nová tramvaj ušetří autobusům minimálně 1 440 km denně, motoristé budou mít motivaci nechat auta v garáži.
 • Tramvaje jsou prokazatelně tišší než hustý silniční provoz. Pokud se k tomu přidají moderní technologie – pružné konstrukční prvky, moderní tramvajové vozy a speciální zatravnění trati, obdobně jak jej známe z Frýdlantských mostů – hluk se oproti dosavadnímu stavu výrazné sníží (z 89 pod 70 dB).
 • Nová tramvajová trať přinese do celé oblasti nový impuls rozvoje a modernizace. Na projekt například navazuje záměr revitalizace veřejných ploch u obchodního centra Duha, modernizuje se celá infrastruktura dotčených ulic Průběžná a 17. listopadu.

Jaké jsou možné nevýhody?

 • Krátkodobě dojde ke snížení kvality života obyvatel sousedících se stavbou. Průzkum veřejného mínění Nová tramvajová trať
  Každá stavba s sebou nese rizika zvýšené prašnosti či většího hluku, těm se zcela vyhnout nelze. Výstavba proto bude probíhat v několika etapách v průběhu 3 let a o omezeních budou obyvatelé podrobně informováni. Díky postupným uzavírkám silnic dojde k co nejmenšímu omezení provozu a dopravy, čemuž bude přizpůsoben i harmonogram a rozsah prací.
 • Bude nutné odstranit keře a stromy, které stavbě stojí v cestě.
  Ve většině případů budou odstraněny pouze keře a to v bezprostřední blízkosti silnice. Nahradí je nová výsadba stromů a okrasné zeleně, která doplní vzhled ulic a nových zastávek.

Průzkum veřejného mínění

Ne všichni ale projektu dávají zelenou. Prodloužení tramvajové trati provází od samého začátku protichůdné názory. Nesouhlasné postoje obyvatelé sepsali také v petici. Město má však o diskuzi s nimi zájem, a proto se záměrem seznámili jak zastupitele obou dotčených obvodů, tak i občany v rámci dvou veřejných debat. Významným krokem pro další směrování projektu byl průzkum veřejného mínění agentury STEM/MARK. Z něj vyplynulo, že nová tramvaj má více příznivců než odpůrců. S vybudováním trati k hypermarketu Globus souhlasí 50 % dotázaných Ostravanů, 34 % si tramvaj nepřeje a zbytek, tedy 16 %, na věc nemá názor.

Aktuální situace

V září 2020 bylo dokončeno řízení o umístění stavby. Vzhledem k neúměrné délce řízení posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA, 2019-2023) byla z důvodu neaktuálnosti dokumentace vlivu na životní prostředí žádost o posouzení EIA stažena a nyní se zpracovává aktualizovaná dokumentace (dopravní modely, průzkumy…).

Zároveň zhotovitel řeší úpravu dokumentace v souvislosti s kolizním projektem AMP Invest a také probíhají jednání se supermarkety Lidl a Albert. Ve spolupráci s projekční firmou se také aktualizují situační výkresy k vyjádření.

Projektovou dokumentaci pro územní řízení (DÚR) zpracovala společnost SUDOP Brno s.r.o. a Dopravní projektování spol. s r.o..

Webové stránky projektu

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2020 Příprava ikona I
2024 Realizace ikona I
2026 Dokončeno ikona I

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava

Garanti

 • Břetislav Riger náměstek pro investice, dopravu a dopravně správní činnosti

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/prodlouzeni-tramvajove-trate-na-7-a-8-obvod-poruba