Publikováno: 25.03.2022

BLOG: Proč město potřebuje strategický plán?

Strategický plán představuje dlouhodobou vizi města

Lidé každý den přirozeně plánují, aniž by si to vůbec uvědomovali – svůj denní rozvrh, trasu autem, pracovní úkoly, rodinné povinnosti i zábavu nebo volný čas. Složitější záležitosti je potřeba již plánovat vědomě a důsledněji, ať už jde o rekonstrukci bytu, nákup auta, narození dítěte nebo dovolenou v bývalé Jugoslávii. Jelikož města jsou ta nejsložitější věc, kterou lidé vytvořili, potřebují pro svou úspěšnou budoucnost a cestě k ní sofistikovaný způsob – strategické plánování. To znamená dlouhodobě, rozvojově, ve spolupráci, koncepčně a komplexně, se zdůvodněním a ve shodě širokého spektra jedinců a skupin obyvatel.

Strategické plánování vzniklo ve firmách, kde zřejmým cílem je navýšení finančního zisku. U měst je nastavení cíle poněkud složitější, ale zjednodušeně se dá říct, že jde o růst spokojenosti obyvatel s životem ve městě. Na to je přibližně tolik úhlů pohledů, kolik má město obyvatel. Stačí však, když strategický plán řeší zájem a potřeby velké většiny obyvatel, jelikož nikdy se nedají uspokojit všichni jedinci. Do toho, co znamená spokojenost s životem ve městě, je potřeba zapojit i pohled a vize odborníků a politiků. A to není vždy jednoduché. Ty se mohou od představ a zájmů obyvatel občas i výrazně lišit. Město tak potřebuje mít jasnou sdílenou vizi a schopnost nabídnout obyvatelům srozumitelnou představu o svém směřování.

Aby byl strategický plán smysluplný, musí nabízet na středně až dlouhodobý pohled na směřování města. To je zpravidla alespoň sedm, ale klidně i třicet let dopředu. Tato dlouhodobost je v kontrastu s krátkodobými čtyřletými volebními obdobími v komunální politice, kdy se často hledají rychlá a líbivá řešení. Kvalitní strategický plán musí být politicky i tematicky nezávislý na volebních obdobích a preferencích. Pokud se do jeho tvorby podaří zapojit velké množství odborníků a obyvatel města, a ti vezmou výsledky za své, je to jakási garance toho, že při případné změně nepřijde nové vedení města s aktivitami a projekty, které jsou v rozporu s dohodnutými cíli a vizí města. Jednoduše proto, že to nebude z politického hlediska atraktivní, jelikož se předpokládá, že se odborníci a veřejnost hlasitě postaví proti snahám o nedohodnuté změny ve směřování města.

I proto kvalitní strategický plán představuje dlouhodobou perspektivu a jakousi stabilitu v rozvoji města, což je dobrým signálem pro investory, kteří zvažují ve městě stavět byty, kanceláře, průmyslové zóny a další infrastrukturu. To je zase často předpokladem pro další lidi a firmy, které díky tomu přijdou do města bydlet nebo podnikat a přispějí k růstu a rozvoji města.

Koncentrace úsilí a zdrojů

Dalším důležitým aspektem kvalitního strategického plánu je koncentrace úsilí a zdrojů do úžeji definovaných strategických cílů, kde navržená opatření budou mít výraznější dopad na kvalitu života ve městě než opatření jiná. Je nutno zdůraznit, že nejde jen o koncentraci položek v rozpočtu na investiční projekty, lidská práce a vyšší kvalifikace obyvatel nasměrovaná ke společnému cíli může mnohem více pomoci naplňovat strategické cíle než například velké objemy neefektivně vynaložených finančních prostředků do infrastruktury.

Samotná tvorba strategického dokumentu má své metodické postupy. Nebude překvapením, že je vhodné začít tvorbou jakéhosi plánu, tentokrát plánu komunikace a participace. Ten vytvoří jasnější představu, kdy a jakým způsobem zapojit v procesu tvorby odborníky a veřejnost a jaká témata a milníky komunikovat. Samotná práce na dokumentu začíná analytickou částí, kde je vhodné posbírat a analyzovat dostupná data o městě a ta co neexistují zajistit. Nejde jen o kvantitativní informace, stejně tak důležité jsou kvalitativní data – informace od odborníků a občanů, které se dají získat řadou způsobů, např. dotazníkem, řízenými rozhovory, veřejnými diskuzemi, sběrem námětů a dalšími. Následně odborníci z těchto informací pomocí tzv. intervenční logiky vytvoří stěžejní témata plánu a návrh vize. Ty se následně pomocí tzv. metodiky logického rámce zkoncentrují do návrhu konkrétních strategických cílů. Poté se v návrhové části tvorby dokumentu pro tyto cíle hledají opatření, aktivity a typové projekty k realizaci, u kterých se předpokládá, že budou mít největší dopad na dosažení vize města a plnění strategických cílů. Zároveň se hledají vhodné indikátory neboli ukazatele úspěchu, které číselně vyjadřují aktuální a očekávané hodnoty na konci plánovacího období. Ukazatele se průběžně, zpravidla jednou ročně, vyhodnocují a jejich ne/plnění ukazuje na to, zda se strategie úspěšná naplňuje či nikoliv. Nakonec se sestaví akční plán, i s pomocí námětů od veřejnosti, který obsahuje seznam strategických projektů ve městě, které jej dovedou k pozitivní změně a naplnění vize. Projekty musí mít svého nositele, zodpovědnou osobu nebo instituci, harmonogram a rozpočet, aby se mohl sledovat a vyhodnocovat posun v jejich realizaci a dopadu na cíle města. Všechny zmíněné aktivity se dějí samozřejmě v úzké spolupráci s pracovními a řídícími skupinami odborníků, výsledný dokument schvaluje zastupitelstvo města.

Strategický dokument a aktivity pod značkou fajnOVA

Vzniklý strategický plán určuje směřování města na řadu let dopředu. Dokument samotný však postrádá využití, pokud není nástrojem pro společnou komunikaci, pro argumentaci, pro zapojování obyvatel a odborníků do jeho naplňování, pro hledání společných cest a pro nacházení východisek a řešení. A to napříč politiky, úředníky, odborníky, partnerskými institucemi, investory a obyvateli města. Pokud neexistuje společná strategie města, existují jenom osamělé ostrůvky úspěchů.

Strategický plán rozvoje města na období 2017-2023 s výhledem do roku 2030 vznikal pod značkou fajnOVA (jako fajn Ostrava) v průběhu roku 2016. Do tvorby plánu se zapojilo přes 250 odborníků a osobností a přes 20 tisíc obyvatel města a jeho návštěvníků. To je unikátní počet přinejmenším v rámci střední Evropy, Ostrava za zapojení obyvatel získala i několik ocenění. Pro město je to potvrzení, že masivní zapojení obyvatel města a množství odborníků do tvorby plánu bylo správnou cestou. Dokument je všeobecně přijímám širokou i odbornou veřejností a napříč politickým spektrem. Proces tvorby i naplňování Strategického plánu je inspirací pro další česká města.

Návrhy aktivit, projektů a cílů jsou ve Strategickém plánu nastaveny jako střednědobé pro realizaci období 2017-2023. Nedají se nicméně plánovat bez dlouhodobé vize města, která určuje směřování rozvoje Ostravy a je naplánována do roku 2030. Do roku 2030 je nastaveno také plnění a monitorování většiny ukazatelů Strategie, jelikož dopady řady aktivit a projektů realizovaných do roku 2023 se v organismu města projeví až s různě velkým zpožděním. Měření a hodnocení ukazatelů probíhá každoročně, stejně jako aktualizace projektů v Akčním plánu.

Priority strategického plánu

Strategický plán má tři prioritní osy (Metropole regionu, Bohatství v lidech a Zdravé město) a na ně navazujících sedm strategických cílů. K jejich naplnění slouží desítky konkrétních projektů, které vznikají i za přispění veřejnosti. Platforma fajnOVA je stále využívána pro komunikaci s občany a jejich zapojení do rozvoje města a slouží také jako portál pro zveřejňování informací o Strategickém plánu, jednotlivých projektech, rozvojových trendech i významných akcích. Bude také zdrojem informací a nástrojem pro zapojení do procesu aktualizace plánu, který bude probíhat v roce 2023.

Strategický plán města Ostravy ukazuje směr rozvoje. Směr, jakým se chce Ostrava vydat a jaké konkrétní aktivity chce realizovat nebo podpořit, aby do roku 2030 naplnila své rozvojové vize a zařadila se sebevědomě mezi vyspělá evropská města, která jsou blíže světu, lidem a přírodě. Ostrava je již dnes bezpochyby dobrou adresou pro život, práci a podnikání. Potýká se ale s řadou potíží, kterými přirozeně prochází historicky průmyslově orientovaná města, včetně pošramocené pověsti a někdy až příliš sebekritického vnímání. Vizí města tak je zastavit a zvrátit trend odcházení mladých, pracovitých a talentovaných obyvatel. Pro ně i pro nové příchozí bude Ostrava městem pro nové začátky.

Další příspěvky