Aktualizováno 23.9.2020

Com.Unity.Lab

2018
Záměr
Příprava
2019
Realizace
»
2020
Dokončeno

Projekt realizuje statutární město Ostrava v rámci mezinárodního programu Evropské komise URBACT III a jeho hlavním cílem je sdílení dobré praxe, know-how a dosažených výsledků mezi zapojenými partnery prostřednictvím výměny zkušeností. Úkolem každého partnera, včetně města Ostravy, je v první řadě detailní pochopení dobré praxe vedoucího partnera, města Lisabon. Dále jde také o výběr aktivit, které chce město přenést do místního prostředí.

Tématem projektu Com.Unity.Lab je přenos dobré praxe města Lisabonu do Ostravy a dalších šesti evropských měst spočívající v posílení „sousedské soudržnosti“ v oblastech, které vyžadují aktivní zásahy a podporu pro rozvoj ve svých čtvrtích. Lisabonská radnice prostřednictvím specificky zaměřeného mapování zjistila, že byť sociálně slabé oblasti tvoří 8 % rozlohy města, týkají se především sociální  problémy 30 % obyvatel města. Tento alarmující stav podnítil vznik promyšlené strategie, kterou Lisabon aplikuje od roku 2012. Město si uvědomilo, že posílením kvality života v těchto oblastech zlepší kvalitu života všem obyvatelům města, neboť kupříkladu zredukuje kriminalitu, zameškávání školní docházky, počet mladistvých svobodných matek, posílí komunitu a podobně.

Realizace projektu

Projekt bude probíhat ve dvou úrovních a potrvá dva roky.

Mezinárodní: Podrobné seznámení se s dobrou praxi zapojených zemí, procesem souvisejícím se zavedením, překážkami, potřebnými zdroji a pomocnými nástroji, zapojení místních stakeholderů do mezinárodních workshopů, peer review a další metody předávání zkušeností

Lokální: Proces přenosu dobré praxe a postupů do místního prostředí a hledání způsobu, jak nejlépe tuto praxi implementovat. Projekt bude probíhat za součinnosti relevantních místních aktérů a stakeholderů a šíření dobré práce města Ostravy na další česká města.

V Ostravě je pilotním územím pro ověření, fungování a přenos dobré praxe z Lisabonu sídliště Dubina v městském obvodu Ostrava-Jih. Tento obvod byl vybrán z mnoha důvodů.  Tato městská čtvrť je  méně žádanou lokalitou, kterou obývá obyvatelstvo se spíše nižšími příjmy a která vykazuje vyšší míru negativních socioekonomických jevů. Na sídlišti Dubina bude v rámci projektu provedeno mapování za účasti místních obyvatel a dalších stakeholderů v oblastech sociálních, ekonomických, urbánních a environmentálních. Na základě výsledků participace bude následně navržena podoba grantového schématu podporujícího rozvoj komunitního života v dané lokalitě. Mohlo by jít například o pravidelně vyhlašovaný program podpory, který spočívá v rozvoji aktivit realizovaných samotnou občanskou společností s finanční a technickou podporou města. Podporovány by měly být vybrané projekty a aktivity v oblasti veřejného prostoru, sportovních, kulturních, společenských či edukativních akcí, sociální inovace, programy prevence, kreativního charakteru s cílem zmírnit ohrožení místních obyvatel sociálním vyloučením. Tyto aktivity by měly přispět k obecnému zlepšení míry spokojenosti obyvatel v dané lokalitě a tedy i v Ostravě.

V posledním únorovém týdnu proběhlo dotazování na vybraných sídlištích Dubina a Bělský Les. Dotazník „fajnová SOUSEDSTVÍ“ mimo jiné pomohl zmapovat potřeby obyvatel a připravit podmínky dotačního programu, který by v budoucnu pomohl rozvoji sousedství a sousedského života v dalších lokalitách Ostravy. V současné době se vyhodnocují výsledky veřejného dotazování.

 

Výsledky dotazování v ulicích:

Další informace o projektu:

Prezentace

Další informace v angličtině:

Com.Unity.Lab

Deprived Neigbourhoods

Empowering Local Communities

Facebook – Com.Unity.Lab