Publikováno: 29.12.2020

Další důležitý milník v sanaci ropných lagun

V těchto dnech skončila po více jak šestnácti letech těžba odpadů po staré ostravské rafinérii v Mariánských Horách, a očekává, že další sanační práce na „lagunách Ostramo“, jedné z největších ekologických zátěží v České republice, budou hotovy v co nejkratším možném čase.

„Dokončení těžby kalů z ostravských lagun považujeme za zcela zásadní milník v sanaci téhle desítky let staré ekologické zátěže. Jejich odtěžování začalo v roce 2004 a trvalo dlouhých 16 let.V roce 2011, kdy bylo vytěženo na 200 tisíc tun kalů, se odtěžování zastavilo, protože se ukázalo, že v lagunách je uloženo dalších více než 90 tisíc tun odpadu. Právě tyto takzvané nadbilanční kaly se podařilo vytěžit a vymístit z areálu právě v těchto dnech. Končí tím mnoholeté obtěžování obyvatel Ostravy, zejména přilehlé bytové zástavby, nepříjemným pachem,“ řekla náměstkyně primátora pro životní prostředí Kateřina Šebestová.

Město Ostrava na všech kontrolních dnech, které k sanaci této ekologické zátěže svolával státní podnik Diamo, dlouhodobě požadovalo, aby byl termín vytěžení a odvozu nadbilančních kalů z lokality v Mariánských Horách dodržen v souladu se smlouvou mezi státním podnikem Diamo, který má areál ve správě, a zhotovitelem, společností AVE CZ odpadové hospodářství.

Vyvíjeli jsme opravdu velký tlak na vládu a příslušná ministerstva, aby se práce nebrzdily, nebo se nezvolilo nějaké provizorní řešení. Aktivně jsme se účastnili nejen čtvrtletních kontrolních dnů, ale i těch operativních; každý týden jsme prověřovali plnění časového harmonogramu prací, prosadili jsme měření kvality ovzduší v areálu lagun při úpravách kalů. Dlouhodobě jsme nesouhlasili s protahováním těžby a opakovaně jsme jednali, jak se společností AVE CZ, tak se státním podnikem Diamo, aby byl dodržen původní termín, tedy konec roku 2018, nicméně krajský úřad následně změnou integrovaného povolení prodloužil možnost deponie v areálu lagun o dalších 24 měsíců, tedy do konce letošního roku. Za úspěch považuji to, že se nám podařilo uzavřít memorandum, které zajistilo dohodu o naplnění smluvních termínů pro odvoz nadbilančních kalů z lokality a zároveň kompenzační opatření za obtěžující sanační práce, při kterých vznikal silný zápach. Trojstranné memorandum o spolupráci mezi městem, Diamem a společností AVE CZ se podařilo uzavřít v lednu 2019 a zhotovitel se v něm zavázal, že veškeré kaly a hlinky budou z areálu lagun odvezeny do 22. prosince 2020. Součástí memoranda byl i příslib společnosti AVE CZ poskytnout finanční dar ve výši 2 miliony korun do městského fondu pro realizaci ozdravných pobytů pro děti ostravských škol,“ doplnila náměstkyně Kateřina Šebestová.

Sanační práce pokračují odtěžením kontaminované zeminy

Město Ostrava, a hlavně obyvatelé obvodů Mariánské Hory a Hulváky a Moravská Ostrava a Přívoz museli přes patnáct let snášet problémy spojené s těžbou ropných kalů. Jednalo se hlavně o silný zápach, mimořádně vysoké koncentrace oxidu siřičitého a také obtěžování prachem při úpravě kalů, jejich zavápňováním.

laguny ostramo po odtěžení kalů

Stejně jako během likvidace ropných kalů bude město i nyní vyvíjet tlak na zodpovědné instituce a vládu, aby navazující práce při sanaci zemin pokračovaly již podle nastaveného harmonogramu a neopakoval se scénář z předchozích období, kdy se zakázka na likvidaci kalů zpozdila oproti původnímu termínu o deset let.

Přesně před rokem, v prosinci 2019, se zastupitelé města Ostravy obrátili na premiéra, vládu a ministra životního prostředí, aby zajistili definitivní vyčištění území a upustili od tehdejšího záměru ministerstva životního prostředí uložit kontaminované zeminy do tzv. kazety, která by pokrývala většinu území po bývalé rafinerii. Podle města by se tak řešení problému zbytečně přesunulo na další generace, hrozila by kontaminace strategického zdroje vody v Nové Vsi a znemožnila se jakákoliv možnost dalšího nakládání s pozemky v souladu s územním plánem města.

Likvidaci ropných kalů z lagun Ostramo zahájil vítěz veřejné zakázky, sdružení Čistá Ostrava, v roce 2004. Celkem 200 tisíc tun kalů mělo být za 3 miliardy korun odtěženo a ekologicky zlikvidováno a prostor po nich měl být sanován do roku 2010.  Práce se nestihly a termín pro realizaci zakázky se posunul o 36 měsíců. V tomtéž roce realizátor oznámil, že kalů je více, než se původně předpokládalo a než bylo předmětem veřejné zakázky, takže laguny nebudou odtěženy ani v náhradním termínu. V roce 2012 začaly na lagunách pouze udržovací práce. Nová měření ukázala, že hmotnost kalů, které zůstaly po vytěžení původně předpokládaného množství, je asi 20 tisíc tun na lagunách R1 a R2 a 72 tisíc tun nevytěžené sludge v nejmladší laguně R3.

Vítězem nové veřejné zakázky na dotěžení ropných lagun se v říjnu roku 2017 stala společnost AVE CZ odpadové hospodářství.  Protokolárně firma AVE CZ ukončila práce 19. prosince a předala areál zpět státnímu podniku Diamo k pokračování sanace. Termín ukončení celkové sanace se předpokládá v roce 2028. Město požaduje, aby budoucí využití areálu po ukončení prací bylo v souladu s územním plánem, a to pro lehký průmysl.

 

 

Další příspěvky