Aktualizováno 20.8.2021

Řemeslný inkubátor – Fajna dilna

Spolek Řemeslný inkubátor Ostrava z.s., který pro potřeby veškerých aktivit přijal marketingový název „FAJNA DILNA“, byl založen v říjnu 2016 a jeho zakládající a zároveň aktuální členové jsou Statutární město Ostrava a VŠB-TU Ostrava,  Dolní oblast Vítkovice a Provoz Hlubina. Novým členem spolku se od prosince roku 2019 stala Vítkovická střední průmyslová škola.

Koncept vychází z celosvětového konceptu tzv. Fab Labů a otevřených hodinových DYI dílen (Do It Yourself) čili „Zrob si sám“ a je určená nejen nadšencům, kutilům a profesionálním řemeslníkům, ale i všem, kteří mají zájem přijít si řemeslo osahat, vyzkoušet a také se pod odborným vedením mistrů dílen a lektorů naučit novým řemeslným dovednostem, například v rámci tematických workshopů, kurzů, přednášek a prezentačních akcí i ve spolupráci s dalšími partnery.

V rámci Operačního programu Zaměstnanost se FAJNA DILNA zaměřuje na podporu zaměstnanosti, podnikavosti obyvatel a rozvoje malých a středních podniků. Zájemci mají možnost si nanečisto vyzkoušet podnikání, získat nové znalosti a dovednosti pro jednodušší vstup na pracovní trh a tím snížit i rizika, spojená se zahájením podnikání. Díky svým projektům se FAJNA DILNA také podílí na podpoře podnikání a vzdělávání. Tyto projekty jsou v rámci dotací z jednotlivých programů pro účastníky zcela zdarma.

 

 

Najdete zde tyto plně vybavené řemeslné dílny:
1.dílnu pro práci textilem, kůží a papírem
2.hi-tech dílnu vybavenou 3D tiskárnami a sety pro experimentální práci s Arduinem,
3.keramickou dílnu s dvěma hrnčířskými kruhy, válcovací stolicí  a vypalovací pecí
4.kovodílnu
5.dřevodílnu
6.beton land – dílnu na zpracování betonu
7.komunitní zahrádku

Podobné dílny nebo řemeslné inkubátory jsou v současné době zakládány v mnoha městech Evropy, nejblíže k Ostravě je dílna pro veřejnost v polské Poznani a slovenské Bratislavě v Plzni a Vídni. Všude se setkávají s velkým ohlasem lidí, kteří zejména v posledních letech mají velkou chuť vyrábět věci vlastníma rukama. Jsme přesvědčeni, že právě na Ostravsku má taková dílna obzvlášť velký smysl vzhledem k tradici a potenciálu tohoto regionu. Projekt je velmi úspěšný také v Ostravě a počet uživatelů Fajne dílny neustále roste. I proto se dále plánuje rozšíření o další provozy (autodílna, kovářská dílna) a přesunutí do dalších prostor.

V roce 2020 byla uzavřena smlouva o budoucí smlouvě kupní na objekt staré kotelny v DOV a současně byla vyhlášena VZ na vypracování projektové dokumentace na transformaci objektu bývalé kotelny na jednotlivé řemeslné dílny.

FAJNA DILNA se trvale snaží vyjít vstříc aktuálním i novým potřebám všech uživatelů pro zkvalitnění a zefektivnění podmínek užívání, nejen investicí do strojního vybavení dílen a rozšíření nabídky workshopů o nové technologie, ale i posílením týmu pracovníků dílny.

Dalším programem, jejímž zřizovatelem je Statutární město Ostrava a městské obvody a který FAJNA DILNA realizuje, je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Zaměřuje se na podporu vzdělávání a Talentmanagement. Cílem projektu je, aby žáci získávali a rozvíjeli technické a řemeslné dovednosti, povědomí a zájem o učňovské a maturitní obory technického a řemeslného charakteru. Zároveň, kvůli absenci dílen na mnohých školách, zajišťuje projekt první setkání mnoha žáků s řemeslnou výrobou a rozvojem jejich zručnosti a technického myšlení. Dalším významným krokem, který se nám v tomto roce podařil, bylo uzavření smlouvy s Vítkovickou střední průmyslovou školou, která využívá Fajnou dilnu k praktickému vyučování svých žáků v oboru truhlář.

 

 

 

 

 

 

 

 

Plán činností pro rok 2021

 • standardizovaný provoz FAJNE DILNY
 • neustálé rozšiřování nabídky workshopů, teambuildingových a jiných aktivit dle potřeb a zájmů veřejnosti např. o nové technologie
  zkvalitňování a zefektivňování podmínek užívání dílny pro stávající a nové uživatele dalšími menšími investicemi do strojního vybavení
 • další pokračování spolupráce se základními školami v regionu, v oblasti nabídky výuky řemesel v rámci programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu (žáci osmých a devátých tříd základních škol, jejímž zřizovatelem je město Ostrava a městské obvody)
 • pokračování dotačního projektu „Fajne řemesla“ ITI Ostravské aglomerace, schváleného v roce 2017 na podporu zaměstnanosti a podnikání, jehož ukončení je plánováno v srpnu 2021.
 • hledání nových dotačních programů v rámci operačního programu s názvem Zaměstnanost plus (OPZ+) v programovém období 2021-2027.
 • připravovaná propagace řemesel v rámci programu FAJNE DILNY „ Nebojme se řemesel“ prozákladní školy
 • pokračující spolupráce s firmou HORNBACH BAUMARKT CS spol. s r.o. již od roku 2018
 • plánovaná další či nová spolupráce s partnery Barvy na dřevo – Hahn a syn s.r.o., ELVIN PRODEJ s.r.o. a Festool CZ s.r.o.
 • pokračující výroba vlastních produktů za účelem prodeje na podporu hlavní činnosti spolku
 • pokračování propagace FAJNE DILNY pomocí marketingových kampaní a zajištění aktivní průběžné komunikace na sociálních médiích, včetně promování vybraných příspěvků, obsahové správy webu a blogu FAJNE DILNY
 • plnění dlouhodobého cíle navázání, budování a upevňování spolupráce nejen s externími partnery, školami, univerzitami a výrobní sférou, ale i se samotnými zájemci o řemeslnou a dílenskou výrobu a také pokračování již navázané spolupráce z roku 2019 s Vítkovickou střední průmyslovou školou v Ostravě-Hrabůvce s cílem vzdělávání jejich žáků prostřednictvím FAJNE DILNY v oblasti řemesel.
 • rekolaudace a stabilizace prostor ve vlastnictví Statutárního města Ostravy na ul. Hlubinské č.p.1183 v Moravské Ostravě na nové využití budovy a vytvoření lepších podmínek pro začínající podnikatele v řemeslné činnosti. V současné době je tento objekt obsazen již ze 70-ti procent. Plánovaná investice do nového dílenského provozu autodílny v této budově je vzhledem k opakujícím se mimořádným okolnostem a z důvodu úspor odsunuta na neurčito.

Kontakt

Řemeslný inkubátor Ostrava z.s.

Vítkovická 3366, 702 00 Ostrava

email: info@fajnadilna.cz

tel.: +420 739 272 680

www.fajnadilna.cz