Aktualizováno 6.12.2021

Park u Boříka v Nové Vsi

2018
Záměr
2019
Příprava
»
2022
Realizace
2023
Dokončeno

Koncept urbanistického řešení a řešení veřejného prostoru spočívá v potvrzení a posílení stávajících vazeb v území (pěších a cyklistických tahů), doplnění nového ohniska v místě spojení rozdělených částí obce (kiosek a větší zpevněná plocha) a zpřístupnění nevyužívaných částí území.

V rámci zeleně je záměrem využití stávajících dřevin a jejich doplnění tak, aby vznikla tzv. parková kostra včetně nezbytné filtrační zeleně. Následně je navrženo přidání pomyslné vrstvy vybavení, zvyšujícího užitnou hodnotu parku – veřejné osvětlení, mobiliář, sportovní prvky. V konceptu návrhu je rovněž nastíněno zapojení parku do ulice U Boříka a s odkazem na historii také podpoření jejího významu v obci. Návrh podporuje záměr realizace pěší a cyklistické trasy směrem k vodárně ve stopě původní významné cesty.

V klidové části parku je navržen ovál pro korzování a sportovní vyžití především dětí. Dále se počítá s hřištěm pro neformální rekreační aktivity. Ve vnitřním prostoru oválu je navržena větší osluněná plocha – „hřiště“ pro neformální rekreační aktivity a část prostoru je více členěna, tak aby vznikly rozmanitější prostorové celky – palouky. Část za oválem, která se zdvihá do násypu nájezdu na vyvýšenou komunikaci, by měla být nejvíce klidovou částí parku. Opakem této klidové části má být aktivní zóna. Diagonální spojnice mezi podchodem a sportovním areálem v ulici U Boříka, oddělující aktivní a klidovou zónu, byla vytvarována podél oválu a rovněž s ohledem na rozmístění stávajících dřevin. Další chodníky v aktivní zóně vycházejí z uvažovaného provozu a návaznosti parkových funkcí na okolí. V západním trávníku (tzv. přírodní amfiteátr) je uvažováno s místem pro občasné letní kino a střední plocha bude určena pro aktivní trávení volného času za pomocí instalovaného drobného sportovního vybavení, doplněného dětskou prolézačkou a ohništěm. V rámci úprav zde bude zapojen tunel pod mostem v ulici U Boříka, v němž má vzniknout tzv. workoutové hřiště. Do svahu vedle kiosku bude instalována horská skluzavka a přístupový prostor k ní bude využitelný i pro sáňkování.

Při trasování komunikací a umisťování objektů byly především zohledněny stávající dřeviny, pouze v několika málo případech bude nutné jejich přesazení. Přesazení je odůvodněno faktem, že se jedná o mladé náhradní výsadby a trasování komunikací je v daném místě vůči ostatním stromům nejméně kolizní. Zvolený mobiliář a další vybavení vychází z navrhovaného charakteru parku, který má být v souladu s velikostí a možnostmi obce, s důrazem na jednoduché, jednoznačné řešení parkových úprav a pokud možno jejich jednoduchou údržbu. Mobiliář je tedy prostý a robustní, s nadčasovou estetikou.

Odhad finančních prostředků na revitalizaci parku je 17,2 mil. Kč. V současné době probíhá veřejná zakázka na zhotovitele stavby, realizace projektu by pak měla začít v roce 2022 a dokončena v roce 2023. Autorem návrhu je architektonické studio Vysloužil Architekti.

Architektonická situace – výkres

FOTOGALERIE