Přeskočit na obsah
Hlavním posláním MSIC je poskytování služeb podporujících růst a inovace ve firmách. Jedná se o takové služby, které v našem regionu nejsou na trhu spontánně nabízeny či nejsou nabízeny v požadované kvalitě, dosažitelné ceně či za jinak relevantních podmínek. Postupně rozvíjené služby MSIC tak doplňují existující komerční služby a přispívají ke zlepšování prostředí pro podnikání a inovace v Ostravě i v celém kraji.

Moravskoslezské inovační centrum Ostrava, a.s. zahájilo svou činnost v červenci 2017 transformací Vědeckotechnologického parku Ostrava, a.s. (dále jen VTPO). Již na počátku roku 2017 došlo v podobě memoranda o spolupráci k dohodě Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje o společném postupu v oblasti podpory podnikání a inovací v regionu. Součástí provedené transformace byla podstatná úprava vlastnického zadání a s tím spojená změna obchodního názvu společnosti s cílem vybudovat novou společnou značku a kompetentní organizaci pro rozvoj inovačního ekosystému v regionu.

Hlavním posláním MSIC je poskytování služeb podporujících růst a inovace ve firmách. Postupně rozvíjené služby MSIC tak doplňují existující komerční služby a přispívají ke zlepšování prostředí pro podnikání a inovace v Ostravě i v celém kraji. MSIC je rovněž součástí tzv. Digitálního inovačního hubu Ostrava, a to společně s IT4Innovations národním superpočítačovým centrem. Memorandum o vzájemné spolupráci bylo podepsáno v lednu 2020.

MSIC poskytuje podporu v několika programech:

 • START, pro začínající podnikatelé,
 • EXPANZE, pro stávající firmy, které chtějí růst,
 • T-PARK, pomoc při hledání prostor,
 • RIS, pomoc se strategickými projekty.

Území Technologická – rozvoj a rozšíření

Areál bývalého Vědecko-technologického parku Ostrava se nachází v okrajové částí městského obvodu Ostrava – Pustkovec na hranici s Porubou a areálem VŠB-TUO. Areál je aktuálně členěn na objekty: T1 (Piano), T2 (Tandem), T3 (Trident), T4 (Viva) a T7 – objekt VŠB-TUO. Každá z budov má své specifické zaměření, tedy firmy jsou (pokud možno) zasídlovány dle jednotlivých oborů, aby se tak podpořilo komunitní fungování uvnitř areálu a vznik pevných spolupracujících vazeb. V prostoru mezi stávajícími stavbami jsou volné zelené plochy bez využití, veřejná prostranství v podstatě chybí s výjimkou vnitřního nádvoří mezi objekty T3 a T4.

Definice základních prostorových a technických principů rozvoje území je předmětem urbanistické studie zpracované Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA), která se touto problematikou zabývá. K pozitivům současného areálu patří jeho pozice a napojení na kampus VŠB-TUO, stejně jako poloha v blízkosti Porubského lesa, která zvyšuje jeho atraktivitu. Také dopravní dostupnost je velmi dobrá, podobně jako technická infrastruktura. Na druhou stranu je současná urbanistická struktura roztříštěná a bez jasné koncepce.

Studie počítá s výstavbou hlavního reprezentativního objektu vědecko-technologického parku (objekt T5), který by měl nahradit aktuální budovy T1 (Piano) a T2 (Tandem) a nabídnout efektivnější využití prostoru. Aktuálně je připravována veřejná zakázka na dodavatele stavby. Zahájení provozu je předpokládáno na podzim roku 2028.

Vedle toho se v areálu nacházejí další plochy, u nichž se v budoucnu počítá se zástavbou. Pro objekt T8 zastupitelstvo města Ostravy rozhodlo na podzim 2021 o záměru zřídit právo stavby. Účelem záměru je výstavba nového objektu, který bude navržen jako multifunkční a bude kombinovat nabídku prostor pro celé spektrum klientů T-Parku provádějících výzkumnou a inovační činnost a přispěje tak vhodně k rozvoji současného území. Ve spolupráci s MAPPA došlo k vyhlášení soutěže na právo stavby. V únoru 2023 byl se soukromým investorem uzavřen kontrakt, s předpokládaným dokončením výstavby a zahájením užívání k říjnu 2027.

Zastupitelstvo města v září 2023 rozhodlo o záměru prodat pozemky, o celkové výměře 14 397 m2, na kterých bude realizována výstavba další budovy T-Parku, nového technologického objektu „T6“. Výzva pro podání nabídek probíhala do 29. prosince loňského roku a v daném termínu na ni reagovali dva zájemci. Rada města pak v únoru 2024 rozhodla zahájit jednání na koupi nemovitých věcí se společností CTP Invest, spol. s. r. o.

Projekt v médiích

Umístění projektu

Seznam projektů

Harmonogram

2022 Záměr ikona I
2023 Příprava ikona I
2027 Realizace ikona I
2029 Dokončeno ikona I

Video

Zpracovatelé

 • Statutární město Ostrava
 • Moravskoslezský kraj

Garanti

 • Hana Tichánková náměstkyně primátora pro strategický rozvoj, územní plánování a stavební řád

  Kontaktujte nás
  zpracováním osobních údajů

  https://fajnova.cz/projekt/msic