Publikováno: 27.02.2024

Ostrava vybrala zhotovitele výstavby koncertního sálu

Náročný proces prověřování nabídek, které město obdrželo v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky druhé fáze projektu koncertní haly a rekonstrukce Domu kultury města Ostravy, má za sebou hodnotící komise. Vystavět tuto unikátní stavbu chtělo pět zájemců, nabídkové ceny se pohybovaly v rozsahu od 2,798 miliard do 3,69 miliardy korun. Hodnotící komise po analýze všech předložených materiálů doporučila radě města zhotovitele Sdružení pro koncertní halu, jehož společníky jsou společnosti IMOS Brno a. s. a IPS Třinec a. s., které nabídlo nejnižší nabídkovou cenu za splnění veřejné zakázky, a to ve výši 2,798 miliard korun. Rada města dnes výběr zhotovitele schválila za podmínky doložení dokladů vyžadovaných zákonem, smlouvu s vybraným uchazečem bude možné podepsat po jejich doručení a uplynutí následné patnáctidenní lhůty pro podání případných námitek a pakliže námitky žádný účastník nepodá. V opačném případě město do patnácti dnů námitky vypořádá. Předpokládaný termín dokončení stavby je nyní v roce 2027.

Proces prověření podaných nabídek byl vskutku časově náročný s ohledem na rozsah zadávacích podmínek. Je nutné si uvědomit, že jen rozpočet stavby obsáhl 15 000 položek. Hodnoticí komise postupně prověřovala, zda jednotlivé ceny nejsou příliš nízké ve srovnání s oficiální cenovou soustavou a nejde o mimořádně nízké nabídkové ceny. Hodnotícím kritériem byla celková nabídková cena. Komise analyzovala, zda uchazeč, který nabídl nejnižší cenu, splnil zadávací podmínky, spočívající ve splnění požadavků na odbornost jednotlivých členů týmu, referenční zakázky, jimiž se prokazoval v podobě obdobně technicky náročných staveb. Hodnotící komisi tvořili jak zástupci města, tak externí specialisté, podílející se na přípravě projektu koncertního sálu,“ vysvětlil Břetislav Riger, náměstek primátora pro investice.

Na přípravách tohoto architektonicky i technicky výjimečného projektu se podílí řada odborníků. V době, kdy vrcholila příprava projektové dokumentace a následného vyhodnocování nabídek, se na projektu podílel tým řádově tří desítek specialistů, jak ostravského magistrátu, tak externistů. První fáze projektu, která obsáhla přípravu území, byla zahájena vloni a dokončena bude v polovině roku 2024. Práce nezbytné pro druhou fázi obsáhly například výstavbu vodohospodářských objektů, geotermálních vrtů, přeložek a přípojek inženýrských sítí, jako například plynovod, kanalizace a sítí vysokého i nízkého napětí či demolici nefunkčního amfiteátru, včetně odstranění základových konstrukcí. V souvislosti s probíhajícími pracemi byla na sklonku roku uzavřena i část ulice 28. října. Stavební práce na realizaci druhé fáze projektu začnou po dokončení aktuálně prováděných prací v rámci fáze první.

Financování stavby proběhne s pomocí grantu Evropské komise, úvěru Evropské investiční banky, dotací Ministerstva kultury ČR i Moravskoslezského kraje. Město zároveň připravuje žádosti o dotace z dalších možných dotačních titulů a rovněž šetří do svého účelového fondu na financování koncertního sálu, ve kterém je nyní 570 milionů korun,“ konstatoval Jan Dohnal, primátor města a doplnil: „Současně se zahájením druhé fáze projektu koncertního sálu budou probíhat práce výstavby parkovacího domu u krajského úřadu, který nabídne zhruba šest set parkovacích míst.“

Dům kultury města Ostravy byl navržen v roce 1954 architektem Jaroslavem Fragnerem, vystavěn v letech 1956 až 1961, kdy byl slavnostně otevřen v roce 1961 a záhy se stal centrem kulturního života. Stavba formálně vychází z nového klasicismu a bruselského stylu. Kulturní památkou je Dům kultury města Ostravy od roku 2004. Roční návštěvnost zhruba 250 tisíc lidí však ve svém důsledku ovšem generuje také potřebu rekonstrukce objektu. Novou podobu památky zná město od července roku 2019, kdy byly vyhlášeny výsledky největší architektonické soutěže v novodobé historii Ostravy. Vítězný návrh studia Stevena Holla Architects z New Yorku a Architecture Acts z Prahy zachovávají stávající budovu ve značné míře. Tvar nového objektu určuje nosná ocelová konstrukce, která minimálně ve střední Evropě nemá obdoby. Objekt je založen na speciálních antivibračních prvcích, které budou pohlcovat vibrace z nedaleké komunikace a tramvajového pásu. Speciální skladba materiálů zajišťující odhlučnění byla navržena také pro obvodový plášť. Město se o výstavbu kvalitního koncertního sálu pokusilo již šestkrát, nejprve v 60. letech 19. století, naposledy v roce 1969.

Rekonstrukce Domu kultury města Ostravy náleží mezi zásadní strategické projekty města. Významnou proměnu však čeká celé dotčené území, plánována je výstavba vědecké knihovny tzv. Černé kostky, započnou práce na již zmíněném parkovacím domě, plánujeme též revitalizaci přilehlého Sadu Dr. Milady Horákové a ani ulice 28. října nezůstane beze změn,“ uvedla Hana Tichánková, náměstkyně primátora pro strategický rozvoj a územní plánování a stavební řád.

Projekt byl v roce 2021 prestižním americkým magazínem Architizer zařazen mezi deset nejočekávanějších staveb světa. Nový komplex nabídne kulturní, hudební, produkční i vzdělávací zázemí a současně bude sídlem orchestru Janáčkovy filharmonie Ostrava. Zájemci budou moci usednout nejen na některé z 1300 míst koncertního sálu, ale budova nabídne také divadelní sál se 490 místy, multifunkční komorní sál s kapacitou 515 míst, 200 míst v edukačním centru či kapacitu 120 míst přednáškového multifunkčního sálu. Autoři návrhu nezapomněli na nahrávací studio světových parametrů, prostory pro volnočasové aktivity, restaurace, kavárny i salónky.

Koncertní sál pro 1300 posluchačů bude největším prostorem budovy. Návštěvníci usednou do hlediště uspořádaného do tzv. vinohradu, členěného do sekcí. Dům kultury města Ostravy však nebude určen výhradně Janáčkově filharmonii Ostrava, která zde bude mít své sídlo a bude zde i zkoušet. Špičkovou akustiku sálu jistě ocení celá řada českých i zahraničních umělců a dalších významných orchestrů. Své útočiště však v sále naleznou i další organizátoři výjimečných kulturních a společenských akcí,“ uzavřela Lucie Baránková Vilamová, náměstkyně primátora pro kulturu. Japonská společnost Nagata Acoustics provedla v modelu interiéru koncertního sálu celou sérii akustických měření k zajištění nejlepších akustických parametrů sálu. Model v měřítku 1:10 umožnil simulací reálných akustických podmínek. Zájemci si jej mohou prohlédnout také prostřednictvím virtuální prohlídky viz https://www.koncertnisal.cz/akusticky-model.

Další příspěvky