Publikováno: 06.12.2021

Ostrava má strategii vzdělávání do roku 2030

Zastupitelstvo města schválilo na svém listopadovém zasedání klíčový dokument vzdělávání, obsahující vizi do roku 2030. Strategie vzdělávání města Ostravy 2030 specifikuje stěžejní priority jako jsou gramotnosti a kompetence dětí a žáků, rovné příležitosti ve vzdělávání a talentmanagement, oblast budoucí kariéry žáků a výchovy k občanství, spolupráce zřizovatele, škol a školských zařízení napříč městem, vzdělávací infrastruktura, otázka univerzit, problematika interkulturního vzdělávání a výuky cizích jazyků, propojení vzdělávání se sportem a tělesná výchova žáků, formální, zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Hlavním cílem zmíněné strategie je vytvořit z Ostravy centrum prvotřídního vzdělávání, kvalitního školství, a postavit tak základy pro další rozvoj města, zastavit stěhování kreativních a talentovaných lidí za prací mimo město a vytvořit podmínky pro to, aby se univerzity v Ostravě staly první volbou při rozhodování o studiu na vysoké škole,“ uvedla Andrea Hoffmannová, náměstkyně primátora.

Základními stavebními kameny strategie byly několikaleté zkušenosti a poznatky z komunikace a spolupráce se zřizovateli škol a školských zařízení, samotnými školami, univerzitami, odbornou veřejností, sportovními kluby, neziskovým sektorem, dalšími stakeholdery v oblasti vzdělávání a znalost a akceptace místních specifik. Dokument svým obsahem klade důraz zejména na růst kvality ostravského vzdělávání, talentmanagement, rovné příležitosti, kariérové poradenství, rozvoj měkkých kompetencí, podporu flexibilního vzdělávání a digitálních kompetencí, rozvoj veřejných vysokých škol, jakož i rozvoj zájmového, neformálního a celoživotního vzdělávání.

Město již dnes realizuje mnoho aktivit, podporuje talenty a nadání dětí, žáků i studentů, zaměřuje se na cizojazyčnou výuku, podporu zdravého stravování a životního stylu celkově. Metodicky podporuje zřizovatele na úrovni městských obvodů, realizuje systémově projekty na podporu rovných příležitostí ve vzdělávání, vytváří podmínky pro kariérové poradenství na základních školách. Připomenout lze zahájení programu na podporu vzdělávání a talentmanagementu v roce 2016, jehož cílem byla systematická podpora nadání a talentu, práce s talenty, rozvoj nadání, vytváření podmínek pro práci s mimořádnými talenty ve městě. Podporovány jsou zejména technické a přírodovědné oblasti, čtenářské a matematické gramotnosti, badatelskou činnost. Za celé období fungování tohoto programu bylo realizováno 307 projektů s celkovou finanční podporou města 238,5 milionů korun.

Na strategii pak budou navazovat pravidelně sestavované a vyhodnocované roční akční plány, jejichž cílem je nastavení realizace a plnění jednotlivých strategických cílů. První z nich se začne tvořit hned začátkem roku 2022. Detailně ke Strategii vzdělávání města Ostravy do roku 2030 v odkazu https://talentova.cz/strategie-vzdelavani-mesta-ostravy-2030/.

 

Foto: VŠB-TUO

Další příspěvky