Publikováno: 25.11.2022

Ostrava letos realizuje stavby pěti kilometrů cyklostezek

Na území města je aktuálně postaveno nebo vyznačeno zhruba 273 kilometrů cyklistických stezek, pruhů a tras, z toho je více než 113 km vedeno segregovaně od motorové dopravy. Snahou města je tuto síť v Ostravě a nejbližším okolí dále rozšiřovat a vzájemně propojovat, aby cyklisté jezdili po bezpečných stezkách a zároveň motivovat k vyššímu využívání kola jako běžného dopravního prostředku po městě.

Investiční plán letošního roku zahrnoval realizaci čtveřice dlouhodobě připravovaných projektů pro zlepšení cyklistické infrastruktury ve městě v celkové hodnotě 29,6 milionů korun bez DPH. Jedná se o projekt v Cholevově ulici v Hrabůvce, trasu J a V mezi Radvanicemi a Michálkovicemi, propojení části Mariánských Hor v rámci cyklostezky M a také cyklistické propojení Poruby s přilehlou Vřesinou. Zajímavým projektem je také zavěšená cyklostezka, propojující centrum města s Dolní oblastí Vítkovic.

Realizované projekty naplňují dosud platnou koncepci cyklodopravy města, přijatou v roce 2010 a aktualizovanou v roce 2018. S ohledem na liniový charakter staveb se jedná o dlouhodobě připravované projekty, které propojují jak jednotlivé městské části, tak i rekreační oblasti. Kromě těchto projektů v realizaci dokončujeme přípravu některých dalších významných částí cyklistické infrastruktury, jejichž realizaci předpokládáme v příštím roce. Mezi nimi např. stezky a pruhy na ulici Přemyslovců či stezky na ulici Vítkovické,“ řekla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Aktuálně se staví v ulici Cholevově v Hrabůvce, konkrétně v úseku od ulice F. Lýska po ulici J. Herolda. Propojení dvou úseků stávajících cyklostezek umožní kontinuální průjezd, takže cyklista již nebude muset místo mezi těmito místy projíždět po komunikaci. Délka trasy, zahrnující cyklostezku a chodník pro pěší, je 262,5 metru. Stavba z betonové zámkové dlažby na každém svém konci navazuje na dříve realizované úseky cyklostezek, součástí je i vybudování nového veřejného osvětlení. Zhotovitelem je MDS Ostrava s. r. o. za cenu 4,5 milionu korun bez DPH. Stavba bude dokončena v polovině prosince 2022.

Cyklostezka na ulici Cholevova

Dalším letos řešeným projektem je Cyklistická trasa J, V – Radvanice – Michálkovice. Území je vymezeno na severu kulturní památkou Důl Michal v Michálkovicích, na jihu pak cyklistickou trasou O, v celém úseku trasa je vedena v koridoru ulic Radvanické, Čapkovy a Lihovarské nebo v jejich blízkosti. V úseku mezi ul. Pastrňákovou a zastávkou autobusů Turgeněvova budou cyklisté vedeni ve vozovce formou piktogramových koridorů. Práce začaly 4. října a potrvají do března příštího roku. Celková délka úseku je 3 104 metry, z toho je 520 m budovaných nově a 2 584 m je úprava stávající komunikace.

Na cyklostezce M, která se vine od Poruby až do Rychvaldu, letos probíhají práce na propojení části městského obvodu Mariánských Hor, konkrétně mezi ulicí 28. října a ulicí 1. máje. Nový úsek měří 1000 metrů, začíná napojením od ulice Mrštíkovy a vede souběžně s ulicí Železárenskou až po napojení na ulici 1. máje. Pomůže zvýšit bezpečnost jízdy cyklistů i chůze pěších doplněním dělících ochranných ostrůvků, úpravou stávajících přechodů a míst pro přecházení, a také úpravami pro osoby se sníženou schopností pohybu a orientace. Obnoví se povrchy vozovek, zajistí dokonalé odvodnění a upraví osvětlení na trase cyklostezky. Cyklostezka vznikne rekonstrukcí a rozšířením stávajícího chodníku. Na převažující části cyklostezky, tj. od ulice 1. máje po ulici Jahnova bude jen cyklostezka bez souběžného chodníku. Od ulice Jahnova po ulici Mrštíkova vedle nové cyklostezky vede i zrekonstruovaný chodník, oddělený od pruhu pro cyklisty proužkem z reliéfní dlažby. Cyklostezka i chodník jsou výškově odděleny od silniční vozovky. Práce započaly v září a měly by skončit v březnu 2023. Zhotovitelem je EUROVIA CS, a.s. za cenu 15,9 milionů korun.

Cyklostezka na ulici Železárenská

Letos se také řeší cyklistické propojení Poruby s přilehlou Vřesinou. Stavba zde řeší jednak doplnění chybějícího propojení realizovaných komunikací v souběhu se silnicí I/11, jako i pokračování pěší komunikace od napojení mimoúrovňové křižovatky na silnici III/4692 a následně společné stezky pro cyklisty a chodce, které umožní přístup obyvatel Poruby k rekreačnímu středisku Skalka a Střelnici Poruba. Zhotovitelem je společnost FIRESTA – Fišer, rekonstrukce, stavby a.s., cena díla 13,7 milionů korun s termínem na realizaci 32 týdnů od zahájení stavby, které se předpokládá v prosinci. Délka trasy je zhruba 450 m.

Nejen ostravští obyvatelé se také mohou těšit na novou cyklostezku o délce 550 metrů, která bude tvořena pomocí dvou zavěšených lávek přes železniční vlečku a řeku Ostravici. O lávce, která vzniká podle návrhu architekta Josefa Pleskota jsme již dříve informovali např. https://www.ostrava.cz/cs/o-meste/aktualne/mesto-vybralo-zhotovitele-nove-lavky-pres-ostravici.

Koncepce cyklodopravy v Ostravě

Podle současně platné koncepce rozvoje cyklistické dopravy by mělo být v cílovém stavu ve městě k dispozici více než 416 km cyklistických stezek, pruhů a tras. Nově budované stezky slouží nejen k projížďkám, ale především k podpoře cyklodopravy jako zdravé a ekologické formy každodenních přesunů do zaměstnání a dalších aktivit. Těch, kteří volí kolo jako alternativní dopravní prostředek, je v Ostravě čím dál více. Přispívá k tomu také stále oblíbenější systém sdílení kol – bikesharing.

Městský ateliér prostorového plánování a architektury aktuálně zpracovává novou koncepci rozvoje cyklistické dopravy v Ostravě, jejímž cílem bude také rozvíjet soudobé trendy v rozvoji dopravy na kolech ve velkých městech. Veřejnosti bude pracovní verze nové Koncepce představena 30. listopadu 2022 v prostorách Městského ateliéru prostorového plánování a architektury (MAPPA).

Další příspěvky