Publikováno: 29.11.2021

Hledá se investor pro tři rozvojové plochy

Zastupitelstvo města Ostravy v posledních měsících rozhodlo o záměru prodat několik nemovitostí na území svého centra a v městském obvodu Ostrava-Jih. Aktuálně mohou investoři reagovat na tři záměry města k prodeji ploch. Rezidence Stodolní představuje nevyužívanou zastavěnou plochu v atraktivní lokalitě historického centra, která má velký potenciál dalšího rozvoje. Další dvě plochy se nacházejí na území městského obvodu Ostrava-Jih a cílem jejich prodeje je výstavba objektu nebo objektů občanské vybavenosti, v případě pozemků na ulici Plzeňská, a výstavba objektu k volnočasovým aktivitám v případě lokality na ulici Svazácká.

„Město svou rozlohou zaujímá plochu, kde by mohl žít až jeden milion obyvatel. Rozvolněná zástavba, množství proluk, periferních míst a bariér však představují hlavní problém při jeho rozvoji. Mezi cíle města v souladu se Strategickým plánem patří tyto bariéry eliminovat, proluky zastavovat a město tak přirozeně rozvíjet. Klíčová je pro nás vždy celková smysluplnost záměru investora a synergie záměru s okolím,“ uvedla Zuzana Bajgarová, náměstkyně primátora.

Dle podmínek jednotlivých záměrů je každý zájemce povinen ve své nabídce uvést popis zamýšleného využití pozemků, včetně specifikace účelu stavby, popis záměru z pohledu jeho přínosu pro rozvoj dané lokality, jeho vhodnosti z pohledu urbanistického, architektonického, dopravního či funkčního řešení a také termín dokončení výstavby. V neposlední řadě nesmí chybět cenová nabídka. Investor musí dodržet regulační podmínky, které zpracoval Městský ateliér prostorového plánování a architektury.

První z nabízených pozemků je „Rezidence Stodolní,“ komplex nemovitostí o celkové výměře 3 747 m2 v centru města mezi ulicemi Porážkova, Stodolní a Masná. Komplex nemovitostí se nachází v jádrovém území města, v městské památkové zóně. Celou oblast město postupně rekonstruuje a dostavuje s cílem vytvoření nové funkční čtvrti, nabízející kromě samotného prostředí dominantní galerie současného umění, multifunkční prostředí administrativy, služeb a bydlení.  V bezprostřední blízkosti se tak nachází například lokalita městských Jatek, které procházejí v současné době rekonstrukcí a komplex obklopuje ulice Masná, jež bude postupně doplněna o linii bytových domů. První z nich – Rezidence Janáčkova – již byl v červnu tohoto roku dokončen. Cílem města je prodat nemovitosti jako celek. Záměr je zveřejněn na úřední desce města pod č.1183/2021 a na webu pozemky.ostrava.cz. Nabídky zájemců musí být doručeny písemnou formou nejpozději do 30. listopadu 2021.

Dvě další lokality patří k území městského obvodu Ostrava-Jih, návrh prodeje v obou případech inicioval městský obvod Ostrava-Jih v návaznosti na strategický plán a rozvoj obvodu. Záměr prodeje pozemku na ulici Svazácká v blízkosti vodního areálu Ostrava-Jih byl schválen na zářijovém zastupitelstvu města. „Účelem odkoupení by měla být výstavba objektu k volnočasovým aktivitám (sportovní hala, tělocvična, aquacentrum, plavecký bazén, saunový svět, volnočasové aktivity)Věřím, že některý z investorů předloží skvělý návrh, díky kterému prostor ožije a bude činit obyvatelům i návštěvníkům Jihu radost,“ uvedl starosta Martin Bednář. Obvod v tomto případě plánuje nabízet pozemek tak dlouho, než najde investora, který předloží nejvhodnější architektonický návrh. Podrobnosti k záměru prodeje jsou uvedeny na úřední desce pod číslem 1221/2021, termín pro podání nabídek je do 12 hodin dne 30. listopadu 2021.

Záměr prodeje vyhlásilo zastupitelstvo statutárního města Ostravy také na nevyužívané území o velikosti zhruba 10 000 metrů čtverečních na ulici Plzeňská. Jedná o významné veřejné prostranství, na které jsou navázány důležité městské funkce. Cílem záměru je najít smysluplné využití pro poměrně velké, nicméně nevyužívané území v centru obvodu. Tomu v současnosti dominuje poškozený Památník budování socialismu/Komunisté z roku 1977. V tomto případě bude město nabízet pozemek tak dlouho, než najde investora, který předloží zajímavý, lokálně vhodný, architektonický návrh. Podrobnosti k nabídce prodeje najdou zájemci na webu pozemky.ostrava.cz.

Další příspěvky