Publikováno: 08.10.2021

Ostrava bude mít novou dominantu, most od architekta Romana Kouckého

Stávající a dožilý most přes Ostravici nahradí most nový a díky návrhu architekta Romana Kouckého se stane urbanistickou dominantou rozvíjejících se částí města. Vzhledem k neuspokojivému technickému stavu i předimenzování kapacity mostu Na Karolině (situovanému na silnici III/4793) byly zahájeny přípravy k jeho obnově. Most Na Karolině je pro město klíčovým prvkem, návazný k dopravnímu projektu, který propojí nově budovanou čtvrť Karolina a budoucí multifunkční areál Ostravské univerzity. Přinese vhodné dopravní řešení i již zmíněný architektonický klad. Postavit jej bude možné díky zohlednění těchto požadavků a dohodě vedení města Ostravy a Moravskoslezského kraje.

Přípravy záměru se, na základě dohody města Ostravy a Moravskoslezského kraje – vlastníka mostu, ujal Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA), který se podílí i na dalších projektech. Ve vyhlášeném řízení uspěla firma koucky-arch.cz, detailněji již o projektu ateliér informoval viz https://www.mappaostrava.cz/novy-most-na-karoline. Následovala jednání zadavatele, projekčního týmu i dalších dotčených subjektů. V uplynulém období května až září 2021 pak byl Romanem Kouckým zpracován investiční záměr.

Architekt Roman Koucký při představení návrhu nového mostu předeslal: „Mosty mají mezi stavbami zvláštní výsostné postavení. Bez ohledu na dobu, ve které vznikaly, byly vždy vrcholem technických možností a umu jejich stavitelů. Mnohdy jsou města samotná charakterizována svými mosty. Obyvatelé i návštěvníci města často směřují právě k mostům. Rodiče je ukazují svým dětem a vysvětlují na nich síly, které přenášejí… Nový most spojí ‘dvě‘ Ostravy Moravskou a Slezskou. Každá má jiný charakter. Aby byl nový most symbolem jejich setkání, má každá stejnou část asymetrické nosné konstrukce mostu, které se symbolicky potkávají nad řekou. Jakou by vzepjaté zvíře ze znaků obou měst stálo každé na svém břehu, položilo svou sílu na břeh protější a spolu tak překlenuly řeku.

Požadavky dispozičního řešení mostu vycházejí z potřeby dopravního provozu. Most je rozdělen na tři samostatné prostory. Uprostřed mostu je dvoupruhová vozovka a na konzolách po stranách jsou dva chodníky s kombinovaným provozem chodců a cyklistů. Na obou březích má most stejnou nadmořskou výšku a nejvyšší bod mostovky je uprostřed mostu. Předpokládáme, že projektová příprava bude trvat do poloviny roku 2023, načež bude následovat výběr zhotovitele stavby. Dokončení stavby lze predikovat v roce 2025. Náklady na demolici a výstavbu nového mostu jsou aktuálně rozpočtovány ve výši do 200 mil. korun (bez DPH).

Náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová konstatovala: „Současný most je v majetku Moravskoslezského kraje, navazuje však na lokalitu, která prochází významnou transformací, učinili jsem proto základní dohodu s krajem o záměru realizovat nový most ze strany města za spolufinancování kraje. Tu bude nutno dále schválit kompetentními orgány města i kraje. Předložený návrh tak již nyní reflektuje připravované i realizované infrastrukturní projekty města a je definován v širším rozsahu než prostou rekonstrukcí stávajícího mostu, např. vazbou na nábřeží, cyklostezky či prodloužení ulice Pivovarské, resp. nově plánovanou ulici Univerzitní.“

Projekt tedy bude realizovat město Ostrava a na jeho financování se bude významně spolupodílet Moravskoslezský kraj, který je vlastníkem mostu. „Ze všech 1135 mostů, které má Moravskoslezský kraj ve správě, jich je větší polovina v dobré nebo dokonce perfektní kondici. Zhruba pětina se jich ovšem nachází ve stavu, který vyžaduje opravu, mezi ně patří i most přes Ostravici v centru Ostravy. Moravskoslezský kraj ročně opraví zhruba 30 svých mostů, vítáme, že se do této rekonstrukce zapojí město Ostrava. Most se díky tomu dočká opravy s přidanou hodnotou, plnit bude nejen dopravní funkci, ale obohatí krajské město také z architektonického a estetického hlediska,“ řekl náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje pro dopravu Radek Podstawka.

Centrum Ostravy se rozšiřuje na definitivně opuštěné plochy dřívějšího průmyslu. Most přes Ostravici má na tomto místě dlouhou tradici a objevuje se již na mapách z roku 1877. Nový most bude vstupem do území od Frýdecké silnice, ze Slezské Ostravy a má být postaven na místě stávajících a dožilých konstrukcí předpjatých betonových mostů ze sedmdesátých let minulého století. Most bude užší a kratší a stane se symbolem přeměny periférie v město.

Líbí se mi, jak je most svou konstrukcí a estetikou odlišný a rafinovaný. Nemusí zaujmout na první pohled, ale po chvíli zkoumání si vás svou promyšleností získá. Vyzdvihl bych například jeho dynamiku, jak se bude při pohybu po něm neustále vizuálně proměňovat. Je v tomto tak trochu jako Ostrava. Zároveň se mi zdá, že zpracovatelský tým dobře odhadl místní kontext a navrhl most, který dobře vypadá jak na městském, tak přírodně laděném nábřeží. Most oba odlišné břehy velmi dobře propojuje a je zdravě sebevědomý,“ doplnil ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.

Most od architekta Romana Kouckého – noční pohled

Lze jen doplnit, že architekt Roman Koucký náleží mezi nejuznávanější české architekty současnosti. Navrhování mostů se věnuje řadu let, k nejznámějším jeho architektonickým počinům patří Trojský most v Praze či Mariánský most v Ústí nad Labem. Profesor Koucký se zabývá také územním plánováním, projekční činností, je rovněž pedagogem ČVUT v Praze, řešitelem výzkumných projektů či autorem publikací.

K samotnému návrhu nového mostu Na Karolině jeho autor Roman Koucký také detailněji doplnil:

„Městský most je ve svém návrhu koncipován jako urbanistická dominanta nově definovaného území Na Karolině. Svým nezaměnitelným tvarem a statickým řešením by se měl zařadit mezi architektonické dominanty města, byť se jedná o komorní stavbu. Tvar nového mostu se na první pohled zdá asymetrický. Vychází ale ze své staticky symetrické konstrukce. Most nesou dva příhradové spojité nosníky o výrazně nestejných rozpětích (70 a 10 m), které jsou symetrické přes diagonálu mostu. Příhradu vytváří síť nepravidelných tlačených a tažených diagonál. Oba horní pásy hlavních nosníků jsou uprostřed délky mostu nad mostovkou spojeny příčníkem nad průjezdným profilem. Nejvyšší body nosníku jsou vždy nad středem poloviny celkové délky mostu. Hlavní nosníky jsou v místě podepření pilířem, vždy 10 m od opěry, zajištěny proti vybočení rámem překračujícím chodník a kotveným do pilíře. Konstrukce tak vytváří dvě výrazné brány/věže, vždy na příslušném břehu. Tyto body jsou věnovány městským znakům s výraznými motivy „koníka a kamzíka“. Brány budou doplněny výtvarnými díly na pilířích obou nábřeží a vysokými stožáry. Dvě velké vlajky vlající z břehových pilířů nad oběma hlavními nosníky, dodávají mostu pohyb a živost.

Další příspěvky