Publikováno: 13.10.2021

Organizátoři prorodinných a volnočasových aktivit si mohou opět zažádat o dotace!

„Vedle podpory velkých kulturních projektů vnímáme také potřebu podporovat i menší komunitně zaměřené akce a aktivity pro rodiny, které většinou vznikají jen z čisté potřeby lidí se setkávat, vzájemně spolu komunikovat a dělit se o své starosti i radosti. Právě z tohoto důvodu jsme vytvořili dotační program v oblasti rodinné politiky, což považuji za velice dobrý krok. Cílem je podpořit spolky a neziskové organizace, které se v této činnosti angažují, neboť jsme přesvědčeni, že především rodinám s dětmi je třeba nabídnout kvalitní a finančně nenáročnou možnost společného trávení volného času,“ uvedl resortní náměstek Zbyněk Pražák.

Na podporu prorodiných projektů byla pro příští rok předběžně alokována částka ve výši 1,1 milionu korun. Každoročně je z tohoto dotačního titulu podpořena činnost 10-15 organizací. Jedná se především o systematické celoroční činnosti subjektů, které se snaží o vytváření vhodných podmínek pro fungování rodin a usilují o odstranění překážek, jimž rodiny čelí. Podporu mohou získat ale i jednorázové akce k aktivizaci rodin nebo aktivity vedoucí k posílení mezigeneračního soužití. Podpořené projekty by měly naplňovat priority koncepce rodinné politiky města Ostravy. Ta je společně s ostatními informacemi o nástrojích a aktivitách rodinné politiky města na stránkách www.fajnarodina.cz.

Ostrava kromě aktivit pro rodiny podporuje každoročně i zájmové a volnočasové aktivity pro děti a mládež do 26 let nebo naopak pro seniory (celoroční i jednorázová činnost). V minulém roce bylo podpořeno celkem 114 volnočasových projektů, pro příští rok je předpokládaný objem finančních prostředků ve výši šest milionů korun. Informace pro žadatele o dotaci v oblasti rodinné politiky i volného času jsou zveřejněny na webu města:

https://www.ostrava.cz/cs/urad/magistrat/odbory-magistratu/odbor-kultury-a-volnocasovych-aktivit/informace-o-dotacich-grantech/rodinna-politika-1/rodinna-politika

Rodinná politika města Ostravy reaguje na nepříznivý demografický vývoj, ať už jde o stárnutí populace nebo o stěhování mladých, ekonomicky aktivních lidí mimo město. Snaží se vytvořit podmínky, které budou zejména pro mladé rodiny signálem, že město o ně stojí a uvědomuje si jejich nenahraditelnou roli.

B

Další příspěvky