Publikováno: 23.04.2024

Náměstí SNP se opět stane místem pro setkávání

Náměstí SNP před hojně navštěvovaným Domem kultury Akord je v současné době více parkovištěm než místem pro setkávání a trávení volného času. Toto prostranství však čeká rozsáhlá proměna, která mu navrátí jeho význam. Plány zahrnují propojení obou stran náměstí, vybudování amfiteátru a nového parkového prostranství či přesun tržnice.

Novou podobu jednoho z nejvýznamnějších veřejných prostranství Ostravy-Jihu ukazuje urbanistická studie, kterou zpracovalo studio MAAUS ve spolupráci s Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA). Návrh se zabývá především možnostmi rekonstrukce náměstí a doplněním zástavby v jeho okolí. „Spolu s městským obvodem již delší dobu sledujeme neutěšený stav a problémy této lokality. Právě dokončená studie přináší nové řešení prostoru, pracuje s propojením obou částí náměstí a zaměřuje se na bezbariérovost a přesun parkovacích stání z náměstí do okolí. Cílem je vytvořit kvalitní veřejné prostranství, které bude lákat k setkávání a trávení času. Studie také prověřila možnosti pro novou výstavbu v území a doplnění zeleně,” uvedla náměstkyně primátora Hana Tichánková.

Návrh sceluje prostranství, které je rozděleno ulicí Čujkovova na dvě části. Využívá k tomu zvýšení úrovně vozovky v úseku, ve kterém přes náměstí prochází a změnu materiálu jejího povrchu. Toto řešení podpoří zklidnění dopravy a bezpečnější pohyb chodců mezi oběma částmi náměstí. Důležitou změnou bude přesun parkovacích míst z prostoru náměstí do jeho bezprostředního okolí. Před Domem kultury Akordu zůstanou zachována krátkodobá parkovací stání a na náměstí bude umožněn vjezd pro zásobování a vysazování pasažérů. V lokalitě se počítá také s implementací stezek pro cyklisty. Spojení s Bělským lesem může být posíleno zpevněním vyšlapané cesty v jihovýchodním rohu náměstí.

V předprostoru DK Akord dojde ke zvednutí terénu, což umožní odstranění problematických teras a vytvoření bezbariérového vstupu do budov. Tato vyvýšená plocha navíc poskytne možnost pro vznik amfiteátru, který bude sloužit jak pro komunitní akce, tak pro každodenní setkávání. Tržnice, která dnes funguje nedaleko, se přesune do prostoru náměstí. Tržní stoly přilákají návštěvníky a časem se zde mohou objevit prodejny občerstvení, venkovní zahrádky podniků apod. Oživení náměstí podpoří také navrácení laviček.

V rámci parkových úprav náměstí je navržena výsadba stromů a vytvoření dešťových záhonů. Pobytovou funkci náměstí podtrhnou stromy, které v jeho centrální části vytvoří souvislou alej. Mimo prostor náměstí bude doplněno stromořadí v ulicích Rodimcevova a Čujkovova v místech, kde to umožní vedení sítí technické infrastruktury. Počítá se také s úpravou podoby vodního prvku, jehož součástí bude socha Slunění ze stávající kašny.

V lokalitě mohou v budoucnu vzniknout nové objekty, které doplní zástavbu západně od náměstí. Jednou z možností pro výstavbu je například plocha, na které se v současné době nachází tržnice. Budovy nabídnou prostory pro chybějící pracovní příležitosti v administrativě, obchodu a službách, čímž zvýší vitalitu a atraktivitu lokality.

Do přípravy studie se aktivně zapojili místní občané, podnikatelé a organizace. Na dvou podzimních setkáních měli účastníci možnost diskutovat se zástupci zpracovatele a ateliéru MAPPA o využití území, identifikovali jeho nedostatky a vyjádřili svá přání do budoucna. Z rozhovorů vyplynulo, že lidé náměstím převážně jen procházejí a netráví zde svůj volný čas. Vnímají zde řadu sociálních problémů a přáli by si zlepšení stavu veřejných prostranství a nabídku kultivovaných podniků a služeb.

Podněty z participačních aktivit jsme využili pro koncept našeho návrhu. Inspirovali jsme se také původními plány architekta z 50. let minulého století. Náměstí je samo o sobě malebné, avšak v průběhu pozdějších let zde vznikly architektonicky nekvalitní budovy a některé bloky nebyly dotvořeny, což sebou nese vznik mnoha nebezpečných zákoutí,“ doplnila architektka studia MAAUS Miroslava Zadražilová.

Studie se stane podkladem pro zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci náměstí. „Zároveň budeme hledat vhodného investora pro dostavbu objektu na ploše nynější tržnice, který může přinést prostory pro administrativu, bydlení i zázemí pro provozovny. Náměstí SNP tak bude prvním místem v Ostravě-Jihu nabízejícím nejen možnosti pro trávení volného času a kulturní vyžití, ale také pracovní příležitosti. Ty dnes v mnoha sídlištních čtvrtích chybí,“ dodala náměstkyně Hana Tichánková.

Další příspěvky