Publikováno: 20.05.2022

Náměstí Dr. E. Beneše by mohl doplnit nový bytový dům

Město Ostrava dlouhodobě usiluje o revitalizaci území náměstí Dr. E. Beneše, včetně rekonstrukce historických budov, které jsou jeho součástí. Z toho důvodu město již dříve mimo jiné uzavřelo memorandum o spolupráci s vlastníky souboru budov známých jako komplex bývalého Módního domu Ostravica – Textilia. Ostrava též zrealizovala urbanisticko-architektonickou soutěž na revitalizaci veřejného prostoru a zároveň se aktivně zabývá dostavbou území směrem k ulici 28. října.

Na základě předběžných žádostí sousedních vlastníků nemovitostí o dostavbu náměstí, vyhlásilo město v loňském roce záměr prodeje souboru pozemků, a to za předpokladu dodržení podmínek prodeje, mimo jiné regulačních podmínek zpracovaných Městským ateliérem prostorového plánování a architektury (MAPPA). Město na základě oznámeného záměru obdrželo dvě nabídky, obě za účelem novostavby hotelu. Při posuzování nabídek a jednání se zájemci však bylo zjištěno, že první ze zájemců nesplnil podmínky záměru, druhý zájemce v průběhu jednání o smlouvě upravil významným způsobem svou původní nabídku. Město tak bylo nuceno původně vyhlášený záměr zrušit.

Předmětem upravené nabídky druhého zájemce, který je zároveň vlastníkem sousední památkově chráněné budovy bývalé Obchodní a živnostenské banky, postavené podle návrhu architektů Juliana a Wunibalda Deiningerových, je mimo jiné změna funkce navrhované novostavby na náměstí z hotelu na bytový dům a výslovný závazek prakticky neprodleně zahájit rekonstrukci stávající památkově chráněné budovy.

Ostrava má dlouhodobě zájem na rekonstrukci celého historicky významného komplexu budov bývalého Módního domu Ostravica, který se nachází v centrální části města, je zcela v soukromých rukou a svým dlouhodobým chátráním vytváří negativní image celému městu. Na části komplexu, vlastněného jiným majitelem, již rekonstrukce probíhá a měla by být dokončena do června 2023. Tato jinak pozitivní skutečnost zesiluje naléhavost, aby byla v co nejkratší době rekonstruována právě i budova bývalé Obchodní a živnostenské banky.

S ohledem na tyto skutečnosti, které jsou pro město Ostravu velmi významné, rozhodli zastupitelé o vyhlášení nového adresného záměru prodeje, který by měl vést ke sjednání konkrétních podmínek nejen pro prodej pozemků za účelem výstavby objektu pro bydlení, ale rovněž z důvodu provázanosti obou stavebních záměrů k nastavení podmínek pro urychlené provedení rekonstrukce budovy bývalé Obchodní a živnostenské banky, včetně závazného časového harmonogramu.

Záměr bude zveřejněn na internetových stránkách města a je možnost se k němu vyjádřit.

 

 

 

Další příspěvky