Publikováno: 20.05.2024

Prodloužená Porážkova odlehčí dopravě v centru

Dlouhodobým záměrem města Ostravy v souladu s Územním plánem Ostravy byla kompletace obvodové komunikace vedené podél železniční trati, která by doplnila komunikační síť centra města. Stavba by navazovala na ulici Porážkovou u Žerotínovu a po svém dokončení propojí centrum Karolíny s ulicí Mariánskohorskou.

Cílem navrhované stavby je odlehčit dopravě směřující od severu do oblasti centra Ostravy, tak že bude nabídnuta trasa vedená okrajem obytné zástavby, a nikoliv jejím středem, tedy odlehčení ulic Nádražní a Poděbradova od automobilové dopravy a vytvoření podmínek pro lepší dopravní obsluhu zastavěných a zastavitelných ploch. Současně tak dojde i k odlehčení historického jádra města, které je aktuálně stiženo četnou dopravou v ulici Nádražní. V ideálním případě by stavební práce měly začít v roce 2026 a hotovo by mohlo být v roce 2027. Náklady na stavbu jsou v tuto chvíli předpokládány ve výši zhruba 220 milionů korun bez DPH.

„Předmětný projekt zahrnuje kromě řešení vlastní komunikace také množství dalších stavebních objektů jako jsou ostatní zpevněné plochy, přeložky stávajících sítí a vedení, včetně objektů, které nyní kolidují s trasou komunikace. Komunikace bude dvouproudá, šířky 7,5 metru, její celková délka je navržena v délce 1304,5 metru, doplněna bude protihlukovou stěnou,“ vysvětluje náměstek primátora Břetislav Riger.

Řešená stavba se nachází na okraji centra Ostravy. Navrhovaná komunikace bude navazovat na již stávající komunikaci v křižovatce ulic Žerotínova a Porážková, prochází podél železniční trati a ústí v křižovatce ulic Mariánskohorská a Jirská.  V současné době se na řešeném území nachází místní komunikace ulice Porážková a pozemky areálu vozovny Dopravního podniku Ostrava, Slezskomoravské dráhy a Českých drah. Severovýchodní strana je ohraničena zástavbou tvořenou firemními objekty. Jihozápadní strana je ohraničena železniční tratí. Nyní je ulice Porážková využívána zaměstnanci a zásobováním okolních objektů. Je zde nedostatek parkovacích stání, a tak dochází k odstavování vozidel v profilu komunikace. V komunikaci se nachází zbytek panelizované tramvajové tratě, která se již nepoužívá a souběžně s touto tratí vede zkušební jednokolejná tramvajová trať, používaná pro zkoušku tramvajových vozidel Dopravního podniku Ostrava.

V blízkosti trasy je situován památkově chráněný objekt pilové výtopny z roku 1910. Je zde také umístěna historická točna, která je spolu s pilovou remízou a věžovým vodojemem zapsána v Ústředním seznamu kulturních památek jako Areál východní remízy ČSD lokomotivního depa Ostrava 1. Železniční točna byla postavena v roce 1931 firmou Bratři Prášilové a spol. Před tím, než byla tato točna osazena na současné místo, sloužila ještě v Ústí nad Labem na Ústecko-Teplické dráze. „Město hodnotnou technickou památku, dokládající technický vývoj těchto zařízení pro otáčení lokomotiv a zdatnost železničního stavitelství z počátku 20. století, specifickou svým konstrukčním řešením, materiálem i historií, následně obnoví a vybere vhodné místo k jejímu novému umístění,“ doplnil Břetislav Riger, náměstek primátora.

V současné době je zpracována projektová dokumentace pro územní rozhodnutí, jejímž autorem je společnost Projekt 2010 s. r. o. Na tuto projektovou dokumentaci bylo v září roku 2022 vydáno pravomocné územní rozhodnutí. V březnu letošního roku byla podepsána smlouva na zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení a dokumentaci pro provádění stavby, inženýrskou činnost a autorský dozor se společností DOPRAVOPROJEKT Ostrava a. s. ve sdružení se společností Dopravní projektování, spol. s r. o. Projekční práce na dokumentaci pro provádění stavby by měly trvat dle smlouvy 50 týdnů od nabytí účinnosti smlouvy, po vydání pravomocného stavebního povolení by měly následovat práce na zmíněné dokumentaci v délce 30 týdnů.

Další příspěvky