Publikováno: 22.09.2021

Budoucnost nezastavěné plochy podél ulic Polská a Mongolská spočívá v kvalitním bydlení

Nezastavěná plocha o rozloze 23 ha podél ulic Polská a Mongolská je podle územního plánu určena pro výstavbu bytových a rodinných domů. Jedná se o důležité území, které může Ostrava postupně, v horizontu desíti až dvaceti let, využít pro uspokojení poptávky po kvalitním a atraktivním bydlení. Nacházejí se zde jak městské pozemky, tak pozemky soukromých investorů, kteří již započali s přípravou projektů. Aby bylo území využito co nejlépe, zpracoval Městský ateliér prostorového plánování a architektury (MAPPA) územní studii. Ta určuje konkrétní podmínky a pravidla pro budoucí výstavbu na pozemcích města a bere v potaz i projekty soukromých investorů.

 Nezastavěné území podél ulic Polská a Mongolská v městském obvodu Svinov patří do skupiny důležitých ostravských rozvojových lokalit. V budoucnu zde postupně vznikne nová obytná čtvrť, která může nabídnout bydlení až pro 3 000 obyvatel. Aby zástavba co nejlépe naplnila potřeby Ostravy a vhodně propojila V. stavební obvod se zástavbou rodinných domů ve Svinově, nechalo město zpracovat ateliérem MAPPA územní studii. Ta určuje závazná pravidla pro umisťování staveb na pozemcích města a bere v potaz i projekty soukromých investorů.

„Studie se dívá na území komplexně a usiluje o jeho provázání s okolními částmi města. Zabývá se například tím, jak by měly vypadat budoucí ulice, jaká bude výška nové zástavby, kde mají být veřejná prostranství nebo kde bude vhodné mít obchody a služby. Celá lokalita by měla mít klidový charakter a nesmí být zatížena nadměrnou automobilovou dopravou. Důraz je kladen také na snadné pěší a cyklistické propojení mezi Svinovem a Porubou,“ přiblížil ředitel MAPPA Ondřej Vysloužil.

Na tvorbě studie se podíleli odborníci mnoha oborů, zapojeni byli také zástupci města, městských obvodů Poruba a Svinov i soukromí vlastníci nemovitostí. Snahou bylo dosáhnout společné shody na tom, jak se má nová zástavba utvářet.

„Pokud hledáme uvnitř Ostravy vhodný prostor pro rozšíření nabídky kvalitního bydlení, lokalita podél ulic Polská a Mongolská se nabízí jako jedna z nejvhodnějších. Nachází se uvnitř jednoho z obytných center a jejím zastavěním nerozšíříme město do okolní krajiny. Ze všech stran je obklopena zástavbou a s ní související infrastrukturou, kterou tak lze efektivně využít. V budoucnu zde mohou vzniknout typy bydlení, které jsou žádané a je jich v Ostravě nedostatek,“ uvedla náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

Vyrůst zde mohou např. samostatně stojící rodinné domy, dvojdomy, řadové rodinné domy nebo tzv. viladomy, tj. malé bytové domy se zahradou se třemi až čtyřmi bytovými jednotkami. Vystavěny budou i různé typy čtyř až šestipodlažních bytových domů. V budoucnu zde může vzniknout také nájemní bydlení. Jedna z věcí, na které je kladen důraz, je postupné snižování zástavby směrem od ulice Polská k rodinným domům ve Svinově.

„Územní studie byla především reakcí na skutečnost, že se na město začali obracet vlastníci nemovitostí i zájemci o pozemky města s mnoha různorodými projekty, které by možná individuálně mohly být úspěšné, v takto velkém území by však do budoucna naopak zablokovaly jeho smysluplný rozvoj. Bylo proto nezbytné nalézt dohodu v území. Výsledek této bezmála roční práce nyní vidíme. Studie nastavuje mimo jiné tzv. regulativy, tedy závazné podmínky, kterými se investoři v území budou muset při výstavbě řídit,“ doplnila náměstkyně primátora Zuzana Bajgarová.

V úterý 21. 9. se v jídelně Obchodní akademie na ulici Polská uskutečnilo veřejné setkání, na kterém zástupci města a ateliéru MAPPA hovořili o plánech na využití tohoto území a představili jeho možnou budoucí podobu. Občané se dozvěděli, jak zpracovatelé studie o území uvažovali, co považují za jeho hodnoty a jaké vnímají slabé stránky. Na příkladech také viděli, jaké cíle studie sleduje a jak by mohla vypadat a fungovat tato část města v budoucnu.

„Cílem studie je připravit podmínky pro zástavbu, která bude mít charakter tzv. zahradního města. To se vyznačuje příjemnými a bezpečnými ulicemi, celkovým klidným charakterem a vysokým podílem zeleně, která je součástí veřejných prostranství, ulic, předzahrádek, vnitrobloků a zahrad rodinných domů. V ulicích i veřejných prostranstvích  jsou také navržena opatření, která pomohou zadržovat a využívat dešťovou vodu,“ uvedl urbanista Pavel Řihák z ateliéru MAPPA.

Urbanistická studie Svinov – Polská, Mongolská je zveřejněna na webové stránce www.mappaostrava.cz/polskamongolska.

Další příspěvky