Publikováno: 02.05.2018

Akční plán je „upraven“ a aktualizován, také dle námětů občanů

V roce 2016 začala Ostrava připravovat nový strategický plán rozvoje města na období 2017-2023 s přesahem do roku 2030, do kterého se zapojila kromě odborníků také veřejnost. Jeho součástí je také akční plán, který nyní prochází první aktualizací a aktuálně obsahuje 150 projektů. Celkem 26 z nich bylo vybráno z návrhů veřejnosti.

Od začátku sběru (srpen 2016) město obdrželo celkem 252 projektových námětů, většinu z nich od obyvatel města. Všechny byly posouzeny a autor každého z nich dostává zpětnou vazbu, jestli je jeho návrh realizovatelný a zda byl zařazen do seznamu.

Jedním z příkladů návrhů od veřejnosti, který se již připravuje, je projekt Dopravní obslužnost ZOO. Jedná se o využití železniční vlečky dopravce AWT pro přepravu návštěvníků do zoologické zahrady z ostravských vlakových nádraží. Součástí plánu je vybudování nástupišť, pěší komunikace, dalšího vchodu do ZOO a vypravení vlakových spojů z hlavního nádraží nebo Dolní oblasti Vítkovice.

V letošním roce svůj strategický plán připravuje i městský obvod Ostrava-Poruba, a to pod názvem fajnOVA Poruba. Vychází přitom z dílčích strategických dokumentů, jako je například dokument Veřejný prostor v Porubě nebo právě Strategický plán rozvoje města Ostravy 2017-2023. Mezi hlavní principy, které se v Porubě snaží uplatňovat, patří kromě strategického plánování i zapojování veřejnosti do všech aspektů života Poruby a plánování a dělání veřejných věcí tak, aby byl brán ohled i na budoucí generace.

Projekty nově zařazené do Akčního plánu 

Strategické projekty:

Strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”

 • Dopravní obslužnost ZOO (zařazeno ze zásobníku projektů)
  • návrh využít stávající železniční trať z hlavního nádraží do ZOO a dále do Českého Těšína

Strategický cíl 3 “Být centrem prvotřídního vzdělávání”

 • Integrace handicapovaných a učebna pro řemeslné a technické obory (zařazeno na podnět odboru školství a sportu MMO)
  • rozšíření, modernizace a zkvalitnění zájmového vzdělávání dětí a mládeže
 • Rozvoj rovného přístupu ke vzdělávání ve městě Ostrava I, II (zařazeno na podnět odboru školství a sportu MMO)
  • podpora připravenosti ostravských základních a mateřských škol na pomoc dětem ohroženým školním neúspěchem ve vzdělávání
 • Soutěže pro studenty fakult architektury na téma funkčního veřejného prostoru (zařazeno z inspirativních projektů)
  • vyhlašování soutěží pro studenty fakult architektury na téma funkčního veřejného prostoru

Strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”

 • Záchytné parkoviště Kolonie Jeremenko – ul. Moravská, ul. Místecká (zařazeno na podnět odboru strategického rozvoje MMO)
  • záchytné parkoviště P+R pro automobily ze směru od Frýdku-Místku, přestup na MHD
 • Záchytná parkoviště Jeremenko – ul. Výstavní (zařazeno na podnět odboru dopravy MMO)
  • záchytné parkoviště P+R pro automobily ze směru od Havířova, přestup na MHD
 • Záchytné parkoviště Důl Hlubina (zařazeno na podnět odboru dopravy MMO)
  • výstavba záchytného parkoviště v systému P+R, P+B, P+G s přestupem na MHD – Důl Hlubina
 • Vznik platformy pro koncepční městské plánování a moderní architektonický a urbanistický rozvoj města (zařazeno z inspirativních projektů)
  • platforma pro uplatnění koncepčního přístupu v oblasti moderního urbanismu, zvyšování kvality veřejného prostoru a architektury ve vazbě na územní a Strategický plán
 • Humanizace tramvajových tratí a modernizace elektrických trakcí (zařazeno z inspirativních projektů)
  • humanizace tramvajových tratí, rekonstrukce trolejí, kolejových odbočení a měníren z důvodu zrychlení veřejné dopravy, snížení hluku a energetické spotřeby
 • Prospekt pro rodiče s dětmi (a další cílové skupiny), (zařazeno ze zásobníku projektů)
  • tvorba informačních prospektů (brožury, mapy), které budou obsahovat místa vhodná pro rodiny s malými dětmi (a další cílové skupiny)
 • Anglický park (zařazeno ze zásobníku projektů)
  • vytvoření menší travnaté plochy v Komenského sadech, která by byla udržovaná častěji a pečlivěji, než je to běžné, tak aby tráva lákala k posezení a relaxaci, vč. dobudování mobiliáře
 • Do křoví už nemusíš (zařazeno ze zásobníku projektů)
  • Zřízení/zajištění veřejných toalet na vytipovaných 20 lokalitách ve městě
 • Reálný manuál / Vzorový detail veřejného prostoru (zařazeno z inspirativních projektů)
  • Vytvoření vzorového detailu veřejného prostoru, postupu při úpravě – úprava menších prostorů na frekventovaných místech ve městě s doprovodnými informacemi k popisu a smyslu daného řešení
 • Rozvoj lokality Planetárium Ostrava (zařazeno na podnět městského obvodu Krásné Pole)
  • rozvoj areálu Planetária včetně stavby „MOON“ (nová budova v rámci areálu Planetária pro konání vzdělávacích aktivit), dostavba cyklostezky Q, nová parkoviště, přístupová komunikace, smyčka pro autobusy a zatraktivnění lesoparku v okolní lokalitě
 • Revitalizace veřejného prostoru DUHA (zařazeno na podnět městského obvodu Poruba)
  • vznik pobytové plochy náměstí s alejemi stromů, zastřešením tržního místa a rekonstrukcemi zastávek MHD
 • Domov pro seniory Hladnovská (zařazeno na podnět městského obvodu Slezská Ostrava)
  • výstavba domova pro seniory a domova se zvláštním režimem celkem pro 60 osob, primární zaměření na osoby s těžkou či úplnou závislostí na péči jiné fyzické osoby

Strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě”

 • Revitalizace a kultivace zeleně v Ostravě (zařazeno z inspirativních projektů)
  • revitalizace a kultivace zeleně na území města ve vybraných lokalitách (Cingrův sad, Park U Boříka, Park Za biskupstvím, Park Nad rybníkem a další) a realizace smíšené trvalkové výsadby

 

Inspirativní projekty:

Strategický cíl 1 “Propojit město uvnitř i se světem”

 • Most K Trojhalí (zařazeno ze zásobníku projektů)
  • využití stávajícího mostu pro cyklo a pěší dopravu a kompletní revitalizace okolního prostoru
 • Model města Ostravy (zařazeno ze zásobníku projektů)
  • maketa modelu Ostravy na propagaci města a jako nástroj pro plánování rozvoje

Strategický cíl 5 “Podporovat komunitní život a zapojit občany do řízení města”

 • Stárnout s chutí (zařazeno ze zásobníku projektů)
  • dlouhodobá a pravidelná aktivizace seniorů a rozvoj mezigeneračních vztahů (představeno Radě seniorů SMO)

Strategický cíl 6 “Kultivovat prostředí pro život všech generací”

 • Zlepšení stavu přestupního uzlu – Poruba Vozovna (zařazeno ze zásobníku projektů)
  • zúžení jízdních pruhů křižovatky, přiblížení přechodů a úprava okolního veřejného prostoru
 • Příběhy budov (zařazeno ze zásobníku projektů)
  • umisťování cedulek na stavby v neutěšeném stavu (může se dít i virtuálně na interaktivní mapě) s popisem historie a současného stavu budovy
 • Zřízení domova pro seniory v městském obvodu Ostrava-Jih (zařazeno na podnět městského obvodu Ostrava-Jih)
  • rekonstrukce stávajícího objektu pro využití objektu seniory
 • Galerie Dukla (zařazeno na podnět městského obvodu Poruba)
  • revitalizace pasáže bývalého kina Dukla na galerii a úprava okolního veřejného prostoru

Strategický cíl 7 “Přiblížit město přírodě”

 • Revitalizace zámeckého parku – nábřeží “U Oblouku“ (zařazeno na podnět městského obvodu Poruba)
  • revitalizace parku na důstojný prostor hodný svého významu, využití parku především pro pěší
 • Rozvoj území Koblovských jezer (zařazeno ze zásobníku projektů)
  • podpora volnočasových a podnikatelských aktivit tohoto přírodního potenciálu

Další příspěvky